"trade mark" translation into Swedish

EN

"trade mark" in Swedish

EN

trade mark {noun}

volume_up
Human rights are our European trade mark both within and outside Europe.
Mänskliga rättigheter är vårt europeiska varumärke både inom och utanför Europa.
UCITS have cleared the way and become a success and an esteemed trade mark outside Europe, too.
UCITS har banat vägen och blivit en succé och ett värderat varumärke också utanför Europa.
UCITS are in some way a trade mark for the European financial markets; they are a good export product.
Ucits är på sätt och vis ett varumärke för finansmarknaden i Europa. Fonderna är en bra exportprodukt.
trade mark

Context sentences for "trade mark" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am therefore speaking out against the international exhaustion of trade mark rights.
Därför motsätter jag mig en internationell konsumtion av varumärkesrättigheter.
EnglishA trade mark right has its effects only in the territory for which it was granted.
Varumärkesrätten får effekter bara på det området som den garanterats för.
EnglishThis split pricing policy, however, is not what the trade mark right is about.
Men denna delade prispolitik är inte målsättningen med varumärkesrätten.
EnglishThe sad thing is that it has become a trade mark of the German Government.
Det tråkiga är att det har blivit ett kännetecken för den tyska regeringen.
EnglishWhen parallel imports from third countries are allowed, the prices of trade mark products drop.
När parallellexport från tredjeland tillåts sänks priserna på märkesprodukter.
EnglishThe exhaustion of trade mark rights affects all branded products.
Konsumtionen av varumärkesrättigheter är något som berör alla märkesprodukter.
EnglishSo why should it be possible to use trade mark rights to prevent them?
Varför skall då denna kunna förhindras via omvägen med varumärkesrätt?
EnglishThe Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Gemenskapsvarumärket och -mönstret öppnar vägen till den inre marknaden.
EnglishThe Commission needs to enforce patent and trade mark rights.
Kommissionen måste driva igenom rättigheter för patent och varumärken.
EnglishA trade mark is the guarantee of a product's authenticity and quality.
Varumärken är en garanti för en produkts äkthet och kvalitet.
Englisha list of cases of abuse of trade-mark rights of which the Commission was aware;
en undersökning av rättsläget med tanke på konsumtion av varumärkesrättigheter i de viktigaste handelsländerna;
EnglishAs far as the numbers are concerned it is very important that the number should also be a trade mark.
För numren är det ju mycket viktigt, att numret ju när allt kommer omkring också är ett kännetecken.
EnglishIt is also very important to consider the legitimate interest of Trade mark holders in their home markets.
Det är också mycket viktigt att betrakta varumärkesinnehavarnas berättigade intressen för deras hemmamarknad.
EnglishFor many companies the Trade mark is their most valuable asset and that is not something we should take lightly.
För många företag är varumärket deras mest värdefulla tillgång och det är inte något som vi bör ta lätt på.
EnglishCommunity trade mark (codified version) (vote)
Gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (omröstning)
EnglishThis does not affect the Commission; the Commission must see to it that trade mark holders are in a position to exercise this right.
Kommissionen uppgift är att skydda varumärkesägarens möjligheter att utöva denna sin rätt.
EnglishLastly, we wish to ensure that if the registration of a PDO or PGI is cancelled, it cannot be registered as a trade mark for five years.
Detta för att förhindra att producenterna utsätts för eventuella ekonomiska påtryckningar.
EnglishExhaustion of trade mark rights
EnglishThe division of markets to the disadvantage of consumers in the Community cannot be the objective of granting a Community trade mark.
Att dela upp marknader till nackdel för konsumenterna i gemenskapen kan inte vara syftet då ett gemenskapsvarumärke beviljas.
English(PT) This consultation procedure, which aims to amend Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, may seem unimportant.
(PT) Detta samrådsförfarande, som syftar till att ändra förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, kan förefalla betydelselöst.