"tradeoff" translation into Swedish

EN

"tradeoff" in Swedish

EN tradeoff
volume_up
{noun}

tradeoff (also: trade-off)
volume_up
kohandel {comm. gen.}
There is a clear trade-off between the destruction of the environment and the reduction of poverty, and it is above all the poorest who suffer from it.
Det finns en tydlig kohandel mellan miljöförstöring och minskad fattigdom och det är framför allt de fattigaste som lider av det.
tradeoff (also: barter)
volume_up
byteshandel {comm. gen.}

Synonyms (English) for "tradeoff":

tradeoff
English

Context sentences for "tradeoff" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere can be no compromise on these fundamental values; there is no trade-off.
Man kan inte kompromissa med dessa grundläggande värden; det går inte att gå en medelväg.
EnglishTalking of a trade-off between the two is dangerous nonsense.
Talet om en kompromiss mellan de två är farligt struntprat.
EnglishIt's kind of a trade-off between thinking and social.
Det är lite av ett val mellan akademiskt och socialt intellekt.
EnglishPersonally, I am prepared to see a trade-off.
Personligen är jag beredd att se en kompromiss.
EnglishThe policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
Kombinationen av politikområden på nationell nivå har det största ansvaret för kompromisserna mellan åtstramning och tillväxt.
EnglishWe insist on such a trade-off because, to reiterate the point, this Parliament wants new tax but not more tax.
Vi insisterar i fråga om en sådan avvägning eftersom, för att upprepa denna punkt, detta parlamentet vill ha nya skatter men inte högre skatter.
EnglishThe Commission's proposal represents the first step towards a tax trade-off from labour to energy through the introduction of minimum levels of taxation.
Kommissionens förslag innebär ett första steg mot skatteväxling från skatt på arbete till skatt på energi genom minimiregler.
EnglishThere is a trade-off here.
EnglishWe have to ensure that we do not have a trade-off between trans-fatty acids and saturated fatty acids, with consumer health not being improved at all as a result.
Vi måste se till att vi inte ersätter transfettsyror med mättade fettsyror, eftersom det inte är bättre för konsumenternas hälsa.
EnglishThat would have been a strange trade-off, rewarding those who would have harmed us when they have a strict duty to take back their illegal emigrants.
Detta skulle ha blivit en underlig handel, där de som skadar oss hade belönats, trots att de har en strikt skyldighet att ta tillbaka sina olagliga invandrare.
EnglishThis Directive is about Europe as a community of values, and values cannot be negotiated by 27 governments in the course of the usual trade-off of national interests.
Detta direktiv handlar om EU som en värdegemenskap och värderingar kan inte förhandlas fram av 27 stater genom den sedvanliga kohandeln med nationella intressen.
EnglishThis strategy supports business and other stakeholder efforts for a better trade-off between economic, social and environmental needs in a globalised economy.
Denna strategi stöder initiativ från företagen och andra intressenter för en bättre kompromiss mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga behov i en globaliserad ekonomi.
EnglishThe Swedish Social Democrats are of the opinion that a tax trade-off whose aim is to improve the environment and create jobs should be based on a high minimum level of taxation.
Den svenska socialdemokratiska gruppen anser att en skatteväxling för en bättre miljö och fler arbetstillfällen bör ske med en hög grundnivå i minimibeskattningen.