EN

transfer {noun}

volume_up
1. general
Since last year, a transfer of experts has taken place, with some WHO people working with us and some of our people working with them.
Sedan förra året har det skett en omplacering av experter, och några av personerna inom WHO arbetar med oss och en del av vår personal arbetar med dem.
We need to prove to these countries that we are willing to establish a programme that will allow the transfer of people who are granted international protection to other European countries.
Vi måste visa dessa länder att vi är villiga att inrätta ett program som tillåter omplacering av människor som beviljats internationellt skydd till andra europeiska länder.
transfer (also: passage)
transfer
FTP stands for File Transfer Protocol and is the standard transfer protocol for files in the Internet.
FTP står för File Transfer Protocol (protokoll för filöverföring) och är det normala överföringsprotokollet för filer på Internet.
HTTPS, or Hypertext Transfer Protocol Secure, is a secure protocol that provides authenticated and encrypted communication.
HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är ett säkert protokoll som tillhandahåller autentiserad och krypterad kommunikation.
Please note that selecting 'Always use https' will prevent you from accessing Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Om du väljer "Använd alltid https" får du inte tillgång till Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
2. business
Further transfer considerations:          
Att tänka på i samband med överlåtelse:          
Normally, the transfer of a company takes place via its sale, but there are also other alternatives.
Normalt sker en överlåtelse av ett företag genom försäljning, men det finns också andra alternativ.
I should like to ask what progress has been made in the Member States on transfers of rights?
Jag skulle vilja veta vilka framsteg som har gjorts i medlemsstaterna när det gäller överlåtelse av rättigheter.
3. economics
transfer
Have there been any leaks or transfer of data to third countries?
Har de förekommit läckor eller överföring av personuppgifter till tredjeländer?
Both of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
Båda dessa koder bör göra överföring av pengar enklare, snabbare och billigare.
A transfer of 562 million ECU which poses no problem to any of the parties.
En överföring på 562 miljoner ecu var inget problem för någondera av parterna.
transfer (also: exchange)
In other words, there is a great deal of room for manoeuvre by transferring staff between the services of the European Parliament without always needing to create new posts straight away.
Detta innebär att det finns ett mycket stort utrymme för en omdisponering av tjänsterna inom Europaparlamentet utan att man direkt behöver skapa nya tjänster.
transfer
SV

transfer {common gender}

volume_up
FTP står för File Transfer Protocol (protokoll för filöverföring) och är det normala överföringsprotokollet för filer på Internet.
FTP stands for File Transfer Protocol and is the standard transfer protocol for files in the Internet.
HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är ett säkert protokoll som tillhandahåller autentiserad och krypterad kommunikation.
HTTPS, or Hypertext Transfer Protocol Secure, is a secure protocol that provides authenticated and encrypted communication.
Om du väljer "Använd alltid https" får du inte tillgång till Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Please note that selecting 'Always use https' will prevent you from accessing Google Mail via HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Context sentences for "transfer" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRetiring business owners need to plan the transfer of their business in advance.
Företagsägare som ska gå i pension måste planera företagsöverlåtelsen i förväg.
EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Herr ordförande, den budgetöverföring vi nu diskuterar baserar sig på två förslag.
EnglishBoth of these codes should make the transfer of money simpler, faster and cheaper.
Båda dessa koder bör göra överföring av pengar enklare, snabbare och billigare.
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genöverföring mellan organismer är, som vi vet , ett vanligt fenomen i naturen.
EnglishWe would like to see the option of a transfer from the first to the second pillar.
Vi vill ha en möjlighet till omfördelning från den första till den andra pelaren.
EnglishMrs Schreyer, this transfer took place despite explicit warnings from this House.
Fru Schreyer! Denna överflyttning skedde trots parlamentets tydliga varningar.
EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
Handeln med tjänster innebär också kunskapsöverföring mellan länder och medborgare.
EnglishGene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
Genöverföring mellan organismer är, som vi vet, ett vanligt fenomen i naturen.
EnglishAnother essential task is drawing up a reasonable technology transfer policy.
En annan viktig uppgift är att utarbeta en förnuftig politik för tekniköverföring.
EnglishSuch a dialogue should lead to a more effective and fruitful transfer of technology.
En sådan dialog bör leda till en effektivare och fruktsammare tekniköverföring.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Vi måste hantera kriserna själva och inte överföra kapaciteten till andra organ.
EnglishMadam President, I am one of those who have visited Hong Kong since the transfer.
Fru ordförande! Jag är en av dem som har besökt Hongkong efter övertagandet.
EnglishThey were unable to transfer their manufacturing to countries with cheap labour.
De kunde inte överföra sin tillverkning till länder med billig arbetskraft.
EnglishOn a final note, I would like to give consumers more options to transfer money.
En sista punkt är att jag vill ge konsumenterna fler möjligheter att överföra pengar.
EnglishMany small clubs depend on the revenue stream that comes from transfer fees.
Många små klubbar är beroende av de inkomster som kommer från övergångssummor.
EnglishAll efforts should now be focused on the achievement of a peaceful transfer of power.
Alla ansträngningar bör nu inriktas på att uppnå ett fredligt maktöverlämnande.
EnglishThis means that the transfer of unlimited quantities of money is impossible.
Det betyder att det inte är möjligt att föra över obegränsade mängder pengar.
EnglishA transfer of 562 million ECU which poses no problem to any of the parties.
En överföring på 562 miljoner ecu var inget problem för någondera av parterna.
EnglishIt is not just that the government gives us an account and we just transfer the money.
Det är inte bara så att regeringen ger oss ett konto och att vi överför pengarna.
EnglishHow are we to deal with the transfer of the national post office's business abroad?
Hur skall man agera när de nationella posttjänsterna flyttas till utlandet?