"transition" translation into Swedish

EN

"transition" in Swedish

EN transition
volume_up
{noun}

1. "change"

transition (also: bridge, changeover, gradation, joint)
volume_up
övergång {comm. gen.}
We need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
Vi behöver underlätta en mjukare övergång mellan utbildning och arbetsmarknad.
The report mentions young people's transition from education to the labour market.
I betänkandet nämns ungdomars övergång från utbildningssystemet till arbetsmarknaden.
Nevertheless, Ukraine is at a crucial stage in its economic transition.
Men Ukraina befinner sig ändå i ett kritiskt skede i sin ekonomiska övergång.

Context sentences for "transition" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs far as linking transition periods is concerned, this happens automatically.
Vad beträffar hopkopplingen av övergångsfrister, så kommer den att ske automatiskt.
EnglishThe EEC enters the third and last phase of the transition to the common market.
EEG går in i den tredje och sista fasen av övergången till den gemensamma marknaden.
EnglishWe will do all we can to help to assist China during this delicate transition.
Vi skall göra allt vi kan för att hjälpa Kina under denna känsliga övergångsperiod.
EnglishI think we are being very generous in offering a five-year transition period.
Jag anser att vi är väldigt generösa som erbjuder en femårig övergångsperiod.
EnglishOur efforts must be concentrated on ensuring that this transition goes smoothly.
Vi måste koncentrera oss på att få den här transaktionen fri från all typ av störning.
EnglishThis transition will strengthen the country's economy and, in turn, competitiveness.
Övergången kommer att stärka landets ekonomi och därmed dess konkurrenskraft.
EnglishChina still has ten years to complete its transition to a market economy.
Kina har fortfarande tio år på sig att fullfölja övergången till marknadsekonomi.
EnglishThis economic transition must be supported by efforts aimed at institutional reform.
Den ekonomiska övergången måste backas upp av insatser för institutionella reformer.
EnglishAt the same time the transition from dictatorship to democracy is an enormous step.
Samtidigt är övergången från en diktatur till en demokrati ett enormt steg.
EnglishAs mentioned above, the Commission's proposal contains appropriate transition periods.
Kommissionens förslag omfattar, vilket tidigare nämnts, lämpliga övergångsperioder.
EnglishAs other speakers have said, we would like the transition to proceed more quickly.
Vi skulle, som andra talare har sagt, vilja att den genomfördes snabbare.
EnglishI fully support Tunisia's democratic transition and development process.
Jag stöder till fullo Tunisiens demokratiska övergångs- och utvecklingsprocess.
EnglishIt is important that the transition period does not last beyond 21 October 2012.
Det är viktigt att övergångsperioden inte sträcker sig längre än till den 21 oktober 2012.
EnglishThe cost of the transition to a competitive market will not be taken from public funds.
Kostnaderna för överföringen av ansvaret tas inte ur den offentliga budgeten.
EnglishWe voted in favour of the report on the transition from analogue to digital broadcasting.
– Vi röstade för betänkandet om övergången från analoga till digitala sändningar.
EnglishWe all hope that the transition to democracy will culminate at that precise moment.
Övergången till demokrati når sin höjdpunkt, förväntar vi oss alla, vid samma tidpunkt.
EnglishWhat is perhaps worrying about this directive is that the transition periods are so long.
Det bekymmersamma med detta direktiv kan vara att övergångstiderna är så långa.
EnglishAny changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Alla ändringar som görs måste åtföljas av realistiska övergångsperioder.
EnglishI also believe that we have reached a reasonable compromise on transition deadlines.
Jag anser dessutom att vi har nått en rimlig kompromiss vad gäller övergångsperioderna.
EnglishClick this icon to define additional options for the slide transition.
Med denna kommandoknapp väljer Du bland tillgängliga verktyg för diabildsväxling.