EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
1. general
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Det är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
We should not panic or transmit panic every time there is a dead wild bird found on a farm with signs of the virus.
Vi bör inte gripas av panik eller sprida panik varje gång en död vildfågel upphittas på en farm med viruskännetecken.
For instance, sexually transmitted diseases will spread across sexual ties.
. ~~~ kommer sprida sig via sexuella förbindelser.
First of all, computers have become a crucial tool in transmitting ideas, thoughts and knowledge.
För det första, datorer har blivit ett viktigt redskap för att sprida idéer, tankar och kunskaper.
(Applause) Okay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
(Applåder) Okej, allvarligt talat, HIV är faktiskt inte så lätt att överföra sexuellt.
The crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Den avgörande frågan är: hur kan vi överföra våra värderingar utan att förneka våra egna intressen i frågan?
In line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Tack vare denna princip kommer vi sålunda att kunna bevara, utveckla och överföra vårt arv, vår kultur och våra traditioner.
It is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Det är parlamentets ordförandeskap som borde vidarebefordra vårt missnöje till EU-ordförandeskapet.
I would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Jag skulle vilja be er, kommissionären, att vidarebefordra detta meddelande som detta parlaments konsensus.
I shall transmit the necessary information on each of the amendments through the usual channels, Mr President.(1)
Jag kommer att vidarebefordra den nödvändiga informationen om varje ändringsförslag via de vanliga kanalerna, herr talman.(1)
The Commission considers it important that dialogue is maintained and that it is possible for diplomatic envoys to transmit messages to Uzbekistan.
Kommissionen anser det viktigt att dialogen upprätthålls och att det är möjligt för diplomatiska sändebud att överlämna meddelanden till Uzbekistan.
On 28 August last, you requested the assistance of the Spanish authorities on the issue of the competent authority to transmit this document.
Den 28 augusti förra året begärde ni hjälp från de spanska myndigheterna när det gällde frågan om att få den behöriga myndigheten att överlämna detta dokument.
Therefore, according to the above-mentioned provisions, the Commission performed all the Irish translations required for the legislative process, and succeeded in transmitting them on time.
Enligt ovanstående bestämmelser gjorde kommissionen därför alla de iriska översättningar som krävdes för lagstiftningsförfarandet och lyckades överlämna dem i tid.
The chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Chipet är bara några millimeter stort och kan innehålla, ta emot och sända ut information trådlöst.
The EU has to be able to receive as well as transmit.
EU måste kunna ta emot likaväl som att sända ut.
We are talking about devices and technologies capable of transmitting an object's position, features and identity.
Här handlar det om anordningar och tekniker för att sända ut ett föremåls position, egenskaper och identitet.
Stories are what we use to transmit knowledge.
Historier är vad vi använder för att föra vidare kunskap.
We need to transmit this culture too, a culture that involves respect for the sea, a balance between resources that can be caught.
Vi har i stället ett behov av att även föra vidare en kultur som innebär respekt för havet och balans när det gäller de resurser som kan fångas.
2. "radio"
to transmit
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Det är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
to transmit
3. physics
It is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.
Det står bortom direkt inflytande från EU-politiken och kan komma att leda till omfattande finansiell instabilitet.
Children and adolescents are particularly receptive to the messages transmitted to them and the appropriate educational action could therefore produce practical results.
Barn och ungdomar är särskilt mottagliga för budskap riktade till dem, och en anpassad pedagogik kan därför leda till konkreta resultat.
If UCLAF then finds sufficient grounds for suspicion likely to lead to criminal charges, the file would be transmitted to the competent national judicial authorities.
Om UCLAF då finner tillräckligt grundad misstanke som skulle kunna leda till brottspåföljder, kommer fallet att överlämnas till behöriga nationella rättsliga myndigheter.

Context sentences for "to transmit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis would serve to transmit the values underpinning our coexistence in Europe.
Det tjänar till att förmedla de värden som vår samexistens i Europa är baserad på.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Det är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
English(Applause) Okay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
(Applåder) Okej, allvarligt talat, HIV är faktiskt inte så lätt att överföra sexuellt.
EnglishOne of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
En lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
Kommissionen kommer nu att skicka förslaget till ministerrådet för beslut.
EnglishTransponders transmit the aircraft's code and position to the air traffic control tower.
Transpondrarna sänder flygplanskoden och flygplanets position till flygkontrolltjänsten.
EnglishTransponders transmit the aircraft' s code and position to the air traffic control tower.
Transpondrarna sänder flygplanskoden och flygplanets position till flygkontrolltjänsten.
EnglishIf they are to transmit the new technologies, they must also be able to transmit the means of using them properly.
Om de ska förmedla de nya teknikerna måste de också kunna göra det ordentligt.
EnglishIn this regard, however, we are taking the opportunity afforded by the report to transmit some very clear messages.
Därför tar vi också tillfället i akt att skicka några mycket tydliga budskap.
EnglishIt is for the presidency of this House to transmit our discontent to the presidency of the European Union.
Det är parlamentets ordförandeskap som borde vidarebefordra vårt missnöje till EU-ordförandeskapet.
EnglishI would like to ask you, Commissioner, to transmit this message as being the consensus of this House.
Jag skulle vilja be er, kommissionären, att vidarebefordra detta meddelande som detta parlaments konsensus.
EnglishThe chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Chipet är bara några millimeter stort och kan innehålla, ta emot och sända ut information trådlöst.
EnglishWe should be able to transmit that message to the citizens if we want the project to be a success.
Vi bör kunna förmedla detta till medborgarna om vi vill att projektet skall nå framgång.
EnglishThe crucial question is this: how can we transmit our values without denying our own interests in the matter?
Den avgörande frågan är: hur kan vi överföra våra värderingar utan att förneka våra egna intressen i frågan?
EnglishStories are what we use to transmit knowledge.
Historier är vad vi använder för att föra vidare kunskap.
EnglishThe EU has to be able to receive as well as transmit.
EU måste kunna ta emot likaväl som att sända ut.
EnglishThe idea is, of course, to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts.
Tanken är att man ska överföra elektriciteten till Europa via högspända likströmsledningar från öknen.
EnglishIt is beyond the direct influence of EU policies and can transmit a risk of widespread financial instability.
Det står bortom direkt inflytande från EU-politiken och kan komma att leda till omfattande finansiell instabilitet.
EnglishIn line with this principle we can preserve, develop and transmit our heritage, culture and traditions.
Tack vare denna princip kommer vi sålunda att kunna bevara, utveckla och överföra vårt arv, vår kultur och våra traditioner.

Synonyms (English) for "transmitting":

transmitting