EN

turn {noun}

volume_up
1. general
volume_up
tur {comm. gen.}
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
That in turn would increase the volume of production in the developing countries.
Det skulle i sin tur öka produktionsvolymen i utvecklingsländerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
Det minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
turn
We here, in the European Parliament, do not have the right to turn our backs on this issue.
Vi här i Europaparlamentet har inte rätt att vända ryggen åt denna fråga.
You know, if I was you, son, I'd turn around and go back right now.
Om jag var du, skulle jag vända om med detsamma.
In fact, yesterday, a Turkish fighter plane threatened to force a Frontex helicopter to turn back.
I går hotade faktiskt ett turkiskt jaktplan att tvinga en Frontex-helikopter att vända.
turn (also: turning, twist)
Events have taken a dramatic turn, and there have been accusations of blatant bias.
Utvecklingen har tagit en dramatisk vändning och anklagelserna har varit grovt vinklade.
The tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
De verktyg som nämnts bör stödjas men ger ingen verklig vändning till det bättre.
Now the situation has escalated further with a dramatic turn of events.
Nu har situationen trappats upp ytterligare och tagit en dramatisk vändning.
turn (also: casserole, die, fitness, formation)
volume_up
form {comm. gen.}
It may be that, in the forthcoming election, we shall already be given a lesson in the form of a disappointingly low turn-out.
Kanske kommer vi redan i de kommande valen att få oss en läxa i form av ett nedslående lågt valdeltagande.
And you must think who it is you want to turn into.
Tänk på den vars form du vill anta.
If this is done, the Luxembourg employment summit could turn out to be a European pact for employment and solidarity.
Om det blir så, kan extramötet om sysselsättning i Luxemburg ge form åt en europeisk pakt för sysselsättning och solidaritet.
turn (also: employment, favor, office, place)
That is essential, for then you will really do the citizens of Great Britain and those of Europe a good turn.
Detta är viktigt, för då kommer ni verkligen att göra Storbritanniens och EU: s medborgare en stor tjänst.
The rapporteur for the budget, Mr Böge, did us a good turn by agreeing to grant EUR 100 million.
Föredraganden för budgeten, Reimer Böge, gjorde oss en god tjänst genom att gå med på att bevilja 100 miljoner euro.
That is essential, for then you will really do the citizens of Great Britain and those of Europe a good turn.
Detta är viktigt, för då kommer ni verkligen att göra Storbritanniens och EU:s medborgare en stor tjänst.
turn (also: turning)
I should not, however, be so condescending about the outcome of this U-turn.
Men jag skall inte uttala mig nedsättande om resultatet av denna U-sväng.
Now turn your fishy tails around... and swim straight on through to Sydney!
Sväng nu om era fisk stjärtar...... och simma rakt mot Sydney.
Yet Washington has failed to draw the appropriate political conclusion from this intellectual U-turn.
Ändå har Washington misslyckats med att dra rätt politisk slutsats av denna intellektuella U-sväng.
International society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
Det internationella samfundet, drivet av sunt förnuft och rationalism, har genomgått en enorm förändring.
We hope that Johannesburg is a turning point.
Vi hoppas att Johannesburg blir en förändring.
My last point is that we should turn our attention to the issues of foreign policy, especially in relation to Turkey.
Mitt sista påpekande är att det måste ske en förändring av utrikespolitiken, i synnerhet i relationerna med Turkiet.
volume_up
kris {comm. gen.}
The crisis over recent days in relations between Iran and the West has taken its ugliest turn.
De senaste dagarnas kris mellan Iran och väst har tagit sin värsta vändning hittills.
We have to make sure that this dire economic crisis does not turn into an even more dreadful political crisis.
Vi måste se till att denna svåra ekonomiska kris inte förvandlas till en ännu värre politisk kris.
You said, President Prodi, that we must get past the crisis of last year and that we should turn the page.
Ni sade att vi måste ta oss förbi förra årets kris och nu vända blad.
The railway is connected to those main lines that together make up an important goods route within northern Sweden and that, in turn, are connected to the Nordic Triangle, the Council’s Project 12.
Denna järnväg ansluter till de stambanor som tillsammans utgör ett viktigt godsstråk inom norra Sverige och som i sin tur ansluter till den nordiska triangeln, rådets projekt nummer 12.
I ask you to make this about-turn, and in doing so, give our priorities a new direction.
Jag uppmanar er att göra denna helomvändning och därigenom ge våra prioriteringar en ny inriktning.
And this offensive against these intellectuals and dissidents is currently taking a particularly worrying turn.
I dag tar sig också denna offensiv mot de intellektuella och denna opposition en särskilt alarmerande inriktning.
It has not turned us upside down, and not even the cold winter has made us change direction.
Detta har inte stjälpt oss, och inte heller har den kalla vintern fått oss att ändra inriktning.
The citizens of Kosovo arrive in the European Union holding UNMIK passports and we turn them away because we do not respect their documents.
Kosovos medborgare kommer till Europeiska unionen med UNMIK-pass och vi avvisar dem eftersom vi inte erkänner deras handlingar.
They take advantage of our doubts and turn parts of our debates into their own arguments whenever it suits them.
De utnyttjar våra tvivel och förvrider delar av våra egna debatter till sina egna argument när det passar dem.
Instead I would turn to the Commissioner, Mrs Gradin, and begin by taking this opportunity to thank her for her hard work.
Jag vänder mig i stället till kommissionär Gradin: framför allt passar jag på tillfället att tacka henne för hennes verk och hennes arbete.
turn (also: expedition, round, run, spree)
volume_up
runda {comm. gen.}
Therefore, we also fully support the Commission and Council initiative to relaunch the round, which was frustrated at the outset in Seattle, as soon as possible, turning it into a global round.
Så vi stöder alltså helt och hållet kommissionens och rådets initiativ att så fort som möjligt åter starta Seattle-rundan som kullkastades i sin inledning och göra den till en världsomfattande runda.
I cannot comprehend that there are still many people who turn a blind eye to violence based on sexual orientation and identity.
Jag kan inte förstå att det fortfarande finns många människor som inte låtsas se det våld som grundas på sexuell läggning och identitet.
turn (also: attack, barrage, bout, depredation)
Now, more than ever before, there is a need for the countries of the region to choose the path of peace and to turn away from the path of violence and recrimination.
Det är upprörande att syftet med de attacker som nyligen har utförts har varit att få ett så högt antal civila dödsoffer som möjligt och att främja sekteristiskt våld.
Far from it; these terrorists set out to kill indiscriminately as a means of turning Europe, our values and our lives upside down.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ” smältdegel ” har misslyckats.
turn (also: saunter, stroll, walk)
Let us hope that the recent conference in Lusaka represents a turning point.
Låt oss hoppas att den nyligen hållna konferensen i Lusaka innebär en vändpunkt.
So the European Union's demographic development has reached a turning point.
EU:s demografiska utveckling har således nått en vändpunkt.
This promises to be a turning point in Angola's history.
Denna vändpunkt ger löfte om att bli historisk för angolanerna.
turn (also: turning, twist, winding, wriggle)
It is inconceivable that these incredible villains can continue to descend on schools and kidnap women and children in order to turn them into sex slaves or forced soldiers.
Det är ofattbart att dessa otroliga skurkar kan fortsätta anfalla skolor och kidnappa kvinnor och barn för att göra dem till sexslavar eller tvinga dem bli soldater.
Instead of turning to aggression, military reaction and reducing freedoms or invading countries, we have placed the emphasis on police investigations in order to bring these criminals to justice.
I stället för att inrikta sig på anfall, militär reaktion och att minska friheter eller invadera länder har vi lagt betoningen på polisutredningar för att dra dessa brottslingar inför rätta.
turn (also: hallmark, impression, mold, stamp)
turn (also: formula, formulation)
It is therefore necessary to reflect on the negative impact of production costs, which will turn out to be more onerous for SMEs.
Om så skulle vara fallet är det svårt att förstå varför vissa av ändringarna och formuleringarna i kompromissen är till nackdel för dessa små och medelstora företag.
That makes me wonder just how many of these warm words will be turned into reality.
Det får mig att undra exakt hur många av dessa hjärtliga formuleringar som kommer att realiseras.
turn
volume_up
chock {comm. gen.} [coll.]
turn (also: reversal, swing)
A major political U-turn has brought to power a former dissident.
En stor politisk omsvängning har till exempel fört en tidigare dissident till makten.
In fact, this would mean a democratic U-turn which they do not seem to be prepared to make.
Detta skulle för övrigt innebära en demokratisk omsvängning som de inte verkar redo för.
Budget 2000 marks a major turning point in the whole question of funding for Turkey.
I budgeten för år 2000 markeras en stor omsvängning i fråga om biståndet till Turkiet.
turn (also: beat, frequency, swing, sway)
turn
turn
Your own Labour MEPs have opposed your modernisation agenda at every turn, notably on the working time directive.
Kommissionsledamöterna från ert eget parti har vid varje vägkrök ifrågasatt ert moderniseringsprogram, speciellt när det gäller direktivet om arbetstid.
2. music
SV

tur {common gender}

volume_up
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Det skulle i sin tur öka produktionsvolymen i utvecklingsländerna.
That in turn would increase the volume of production in the developing countries.
Det minskar i sin tur produktion och tillväxt samt därmed också innovationerna.
This in turn reduces production and growth, and therefore also innovation.
tur (also: lycka)
Hursomhelst, det som betyder mest -- mer än träning eller tur -- är hjärtat.
However, what matters most -- more than training or luck -- is the heart.
(skratt) Och en annan kvalitet hos lurendrejaren är smart tur.
(Laughter) And another attribute of the trickster is smart luck.
Jag visste inte att tur var en aktivt avgörande faktor för ekonomin.
I did not know that good luck was an active determining factor for the economy.
Hon och jag hade turen att få åka till Senegal och prata med fiskarna.
She and I had the good fortune of going to Senegal and talking to the fishermen.
Åtta är ett lyckotal i kinesisk kultur och förknippas med tur och välmåga.
Eight is a lucky number in Chinese culture and is associated with good fortune and prosperity.
Ni har som föredragande inte haft turen att ha en ledamot av kommissionen som arbetade med er.
As rapporteur, you did not have the good fortune to have a Commissioner who worked with you.
Som sagt, jag kan inte gå igenom alla dessa ändringsförslag i tur och ordning.
As I said, I cannot go into all these amendments one after another.
Ordförandeskapen kommer och går, men EU består, som tur är.
Presidencies come and go, but fortunately Europe remains.
Sämre inkomster innebär i sin tur mer hälsoproblem, och så fortsätter den onda cirkeln.
In turn, lower incomes mean more health problems, and so the vicious circle goes on.
De har i sin tur påverkats av krisen som ett resultat av dominoeffekten, eftersom de är utlämnade åt kundernas tillverkningsstopp.
They, in turn, have been affected by the crisis as a result of the domino effect because they are at the mercy of the customers' production stoppages.
Sedan tog en ambassadör en tur här i parlamentet och kort därefter visade det sig att en delegation var på väg.
Then an ambassador did the rounds of this place, and, shortly afterwards, it turned out that a delegation was on its way.
Jag har också noga följt de olika turerna i utskottets behandling av förslaget.
I have also closely followed the various rounds of the committee's discussion of the proposal.
Annars så kommer vi nästa gång - när det förmodligen blir Slovakiens tur - att insistera på vår rätt till en samrådsperiod på minst två månader.
Otherwise next time round - and it will probably be Slovakia - we will insist on our right to a period of at least two months for consultation.

Context sentences for "turn" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.
Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.
EnglishSecondly, I turn to Mrs Stauner's excellent report and the explanatory statement.
För det andra vill jag övergå till Stauners utmärkta betänkande och motiveringen.
EnglishLet me now turn to the question raised about proposals for implementing measures.
Låt mig nu övergå till frågan som ställts om förslag till genomförandeåtgärder.
EnglishI will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue...
Jag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan...
EnglishHowever, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
Om man i stället väljer den ekonomiska infallsvinkeln blir utfallet ett annat.
EnglishTo turn your backs on them now could lead many of them to become eurosceptics'.
Om ni nu vänder dem ryggen kan det leda till att många av dem blir EU-skeptiker.”
EnglishI will now turn to the issue which is more central to our debate, the issue ...
Jag tänker nu komma fram till den fråga som mer direkt rör vår debatt, frågan ...
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Vi hinner inte vänta på en ny sjöfartslag och får inte blunda för denna situation.
EnglishCommentator: There's that 90 degree turn you're talking about, taking him out.
Kommentator: Där är den 90-gradiga svängen som du pratade om, som tar honom ut.
EnglishSecondly, I turn to Mrs Stauner' s excellent report and the explanatory statement.
För det andra vill jag övergå till Stauners utmärkta betänkande och motiveringen.
EnglishYou can also turn the highlighting on and off by choosing View - Field Shadings.
Du kan även sätta på och stänga av bakgrunden med menykommandot Visa - Markeringar.
EnglishI shall now turn to the budgetary management of the European Development Funds.
Jag skall nu gå över till budgetförvaltningen i de europeiska utvecklingsfonderna.
EnglishAnd this in turn has given rise...... to the belief that there are no dwarf women.
Och detta har gett upphov...... till tron att det inte finns några dvärg kvinnor.
EnglishWhat is the Commission's strategy for averting such an undesirable turn of events?
Vad har kommissionen för strategi för att undvika en sådan olycklig utveckling?
EnglishI shall now turn to the budgetary management of the European Development Funds.
Jag skall nu gå över till budgetförvaltningen i de europeiska utvecklingsfonderna.
EnglishI will now turn to the anti-European tones that have just been heard in this House.
Jag övergår nu till de EU-fientliga toner som vi precis har hört här i kammaren.
EnglishWe cannot turn back the clock, and Europe is the model for the rest of the world.
Vi kan inte vrida tillbaka klockan, och EU är en förebild för övriga världen.
EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Till efterlevnad hör en adekvat kontroll och därtill hör en god övervakning.
EnglishWe want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
Vi vill ändra " kan överklaga " till " insistera på att ett överklagande görs ".
EnglishNow it is the turn of the democratic world – the European Union first of all.
För dem måste samma restriktioner gälla som de som har införts mot Vitryssland.