EN unaffected
volume_up
{adjective}

1. general

unaffected (also: unmodified)
Now there's only a small part of the population, which remains unaffected.
Nu är det bara en liten del av populationen som fortfarande är opåverkad.
The application of national criminal law remains unaffected by this, that is to say, it remains with the Member States.
Tillämpningen av straffrätten förblir opåverkad av detta, dvs. den stannar kvar hos medlemsstaterna.
We see a steadily growing trend in environmental technology, completely unaffected by the recent economic downturn, says Johan Strandberg at IVL.
– Vi ser en stadigt växande trend inom miljöteknik, helt opåverkad av de senaste årens lågkonjunkturer, säger Johan Strandberg på IVL.
unaffected (also: artless, healthy, inbred, indigenous)
unaffected (also: casual, unperturbed, unruffled, untouched)
The many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.
De många fallen av fågelinfluensa i Europeiska unionen har inte lämnat oss oberörda.
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, nobody is left unaffected by the danger of war in Iraq.
Krigsrisken i Irak lämnar ingen oberörd.
unaffected (also: artless, simple)
unaffected (also: casual, familiar, natural, negligent)
unaffected (also: simple)

2. medicine

unaffected

Synonyms (English) for "unaffected":

unaffected
affected

Context sentences for "unaffected" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.
De många fallen av fågelinfluensa i Europeiska unionen har inte lämnat oss oberörda.
EnglishThe present research programme is, of course, unaffected by this.
Det aktuella forskningsprogrammet påverkas naturligtvis inte av detta.
EnglishWhy should they suffer while the EU system's budget expenditure is completely unaffected by reality?
Varför ska de drabbas medan EU-systemets budgetutgifter är helt opåverkade av verkligheten?
EnglishLet us hear no more nonsense about the status of my constituents as British subjects being unaffected.
Bespara oss allt nonsens om att mina väljares status som brittiska undersåtar inte påverkas.
EnglishAlso, when selecting the " Multiplication " or " Division " option the target cell will remain unaffected.
Även när alternativet " Multiplicera " eller "Dividera " är markerat förändras inte målcellen.
EnglishI am also thinking of its large neighbour, Iran, which cannot remain unaffected by the situation in Iraq.
Jag tänker också på det stora grannlandet Iran, som inte kan förbli opåverkat av situationen i Irak.
EnglishAmendments Nos 2 and 15 permit the monopoly rights of specific airlines to remain unaffected on certain routes.
Ändringsförslag 2 och 15 gör att vissa flygbolags monopolrättigheter på vissa sträckor inte berörs.
EnglishIt also calls for the greenhouse gas emission reduction targets to remain unaffected by these projects.
Det framförs också krav på att målen för minskningen av växthusgasutsläppen inte ska påverkas av dessa projekt.
EnglishNational competences, of course, remain unaffected.
Medlemsstaternas behörighet påverkas givetvis inte.
EnglishCalculations showed that under these arrangements, 97 % of holdings would be wholly unaffected.
Beräkningar har gett vid handen att, i enlighet med våra tankegångar, 97 procent av jordbruksföretagen inte alls skulle beröras.
EnglishThe euro came about for other reasons but, thanks to the euro, our stock exchanges and our currencies remain unaffected.
Euron gjordes för något annat, men tack vare euron har våra börser och valutor klarat av att hålla sina nivåer.
EnglishOn the other, what happened in Georgia should not be ignored just to keep our bilateral relations unaffected.
Å andra sidan bör det som skedde i Georgien inte ignoreras bara för att undvika att våra bilaterala förbindelser ska påverkas.
EnglishIt is therefore unaffected by this decision.
Det har alltså inte berörts av beslutet.
EnglishThe management's right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.
Företagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.
EnglishCan the young be unaffected by advertising?
Kan ungdomarna uteslutas från reklamen?
EnglishThe management' s right to communicate directly with the workforce remains as unaffected as its right to manage the company.
Företagsledningens rätt att förhandla direkt med de anställda förblir lika orörd som dess rätt att leda företaget.
EnglishIf you select the Skip empty cells option, the target cell will remain unaffected when you insert an empty cell.
Om rutan Hoppa över tomma celler är markerad, påverkas inte den tillhörande målcellen när en tom rad " utan räkneoperation " infogas.
EnglishSome EU countries are more exposed than others - Germany probably more than anyone else; but even we in Ireland are not unaffected.
Vissa EU-länder är mer utsatta än andra - Tyskland antagligen mer än någon annan men inte ens i Irland är vi opåverkade.
EnglishNor is it acceptable that new lorries produced after 2007 will become exceptionally clean, whilst motor cycles remain unaffected.
Det kan inte heller vara så att nya lastbilar måste vara väldigt rena efter år 2007, men att det inte gäller för motorcyklar.
EnglishFor example, if to have the column width of all additional columns unaffected when you are enlarging a column, select Variable as the option.
Om Du t ex vill förstora en kolumn utan att övriga kolumners kolumnbredd påverkas, väljer Du alternativet variabel.