"undefined" translation into Swedish

EN

"undefined" in Swedish

EN undefined
volume_up
{adjective}

undefined
The second oral amendment concerns the second part of the paragraph, on Russia as a democracy in an undefined future.
Det andra muntliga ändringsförslaget gäller den andra delen av stycket om Ryssland som en demokrati i en odefinierad framtid.
It must also be on the basis of short-term interest that vodka is manufactured as an undefined product and as a dumping ground for surplus ingredients.
Det måste också vara på grund av kortsiktiga intressen som vodka framställs som en odefinierad produkt och som en avstjälpningsplats för ingredienser som blir över.
As for the opt-out, Parliament could never have accepted its undefined generalisation because, in practical terms, this would have simply meant the deregulation of the labour market.
I fråga om opt-outen kunde parlamentet aldrig ha accepterat en odefinierad generalisering eftersom detta i praktiken skulle ha inneburit en avreglering av arbetsmarknaden.
undefined (also: ambiguous, blurry, clouded, cloudy)
volume_up
oklar {adj.}
This lack of clarity leaves the door open to differences in interpretation and, above all, the possibility of too many derogations for ill or undefined 'objective reasons '.
En oklarhet som lämnar dörren öppen för en rad tolkningar och framförallt möjligheten till alltför många undantag av " objektiv anledning " som definierats dåligt eller inte alls.
It is probably horrendous, especially in this particular raft of legislation, that there are confused rules, regulatory vacuums and rules that only lay down undefined legal concepts.
Förmodligen är förekomsten av oklara regler, oreglerade områden eller regler som endast fastslår vaga juridiska begrepp allvarligare i denna del av bestämmelserna än i andra delar.
undefined (also: dim, indefinite, noncommittal, vague)
volume_up
vag {adj.}
undefined (also: dreamy, fluid, impersonal, indecisive)

Synonyms (English) for "undefined":

undefined
English
defined
English

Context sentences for "undefined" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe programme contributes to shaping these undefined elements of European citizenship.
Det är därför synnerligen viktigt att vi stöder texten i dess nuvarande utformning.
EnglishThe programme contributes to shaping these undefined elements of European citizenship.
Programmet bidrar till att forma de svårfångade komponenterna i det europeiska medborgarskapet.
EnglishIt will also remain subject to international control for an undefined period of time.
Landet kommer också att vara föremål för internationell kontroll under en icke fastställd tidsperiod.
EnglishUnfortunately, Europe is always outstanding in its unlimited use of undefined legal terms.
Tyvärr skryter Europa ju alltid med att man obegränsat använder sig av odefinierade rättsbegrepp.
EnglishThat must go on the agenda now, for it is now that it is urgent, and not at some undefined time.
Detta måste upp på dagordningen nu, för det är brådskande, och inte vid något senare tillfälle.
EnglishMr President, it is no accident that the term 'sanctions' stands undefined in international law.
Herr talman! Det är ingen slump att begreppet ”sanktioner” inte definierats i internationell rätt.
EnglishThe reality, however, is that the EU's administration is such that responsibility is an entirely undefined concept.
Inom Europeiska unionens nuvarande förvaltning är i själva verket ansvar ett flytande begrepp.
EnglishThat must go on the agenda now, for it is now that it is urgent, and not at some undefined time.
Jag menar att det bästa sättet att stödja denna process inte är att isolera landet, utan istället att hjälpa det vitryska folket.
EnglishWe cannot accept any undefined exceptions, because these would leave room for the arbitrary decisions of Member States.
Vi kan inte godta några odefinierade undantag, eftersom detta skulle skapa utrymme för godtyckliga beslut i medlemsstaterna.
EnglishI am talking about the problems of citizenship, sharing debt and oil revenues and the difficult matter of undefined borders.
Jag tänker på problemen med medborgarskap, uppdelning av skulder och oljeintäkter och den svåra frågan om icke fastställda gränser.
English- the extension of SIS II to encompass new areas and functions, allowing undefined users – possibly even private operators;
– att SIS II utvidgas till att omfatta nya områden och funktioner med tillträde för odefinierade användare – möjligen också privata operatörer,
EnglishIf you are searching " with field format " in check boxes, you will receive a " 1 " for markded check boxes, a " 0 " for unmarked ones and an empty string for undefined (in gray) ones.
Om du söker " med fältformatering " i kryssrutor, får du resultatet "1 " för markerade rutor, för omarkerade "0 " och för obestämda (gråtonade) en tom sträng.
EnglishThis lack of clarity leaves the door open to differences in interpretation and, above all, the possibility of too many derogations for ill or undefined 'objective reasons '.
En oklarhet som lämnar dörren öppen för en rad tolkningar och framförallt möjligheten till alltför många undantag av " objektiv anledning " som definierats dåligt eller inte alls.
EnglishIt is probably horrendous, especially in this particular raft of legislation, that there are confused rules, regulatory vacuums and rules that only lay down undefined legal concepts.
Förmodligen är förekomsten av oklara regler, oreglerade områden eller regler som endast fastslår vaga juridiska begrepp allvarligare i denna del av bestämmelserna än i andra delar.
EnglishMy second point is perhaps a slight criticism of the Commission relating to the part of the proposal where the Commission says it should apply to matters that are as yet undefined.
Min andra punkt är kanske en svag kritik av att kommissionen relaterar till den del av förslaget där kommissionen säger att det borde tillämpas på frågor som ännu inte har definierats.