"underwater" translation into Swedish

EN

"underwater" in Swedish

EN underwater
volume_up
{adjective}

I thought this was going to be headline news in every media outlet, but it really wasn't, so I wanted to do a story that was a very different kind of underwater story.
Men det visar sig inte vara så, så jag ville göra ett reportage som visade en annorlunda sorts undervattens historia.

Synonyms (English) for "underwater":

underwater

Context sentences for "underwater" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI want people to see what's happening underwater, both the horror and the magic.
Jag vill att folk ska se vad som sker under vattnet, både fasorna och magin.
EnglishI am thinking of the businesses in the Veneto which are underwater right now.
Jag tänker på företagen i Veneto som är under vatten just nu.
EnglishAnd with "The Abyss," I was putting together my love of underwater and diving with filmmaking.
Och med "Avgrunden" så kombinerade jag min kärlek för undervatten och dykning med filmskapande.
EnglishWe must not forget underwater nuclear testing in this respect.
I det här avseendet får vi inte glömma kärnsprängningar till havs.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
De är stillsamma jättar som jag har haft glädjen att få möta öga mot öga många gånger under vattnet.
EnglishThe underwater part was captured in a stone pit.
Undervattensdelen togs i ett stenbrott.
EnglishBut more and more frequently these days I'm seeing terrible things underwater as well, things that I don't think most people realize.
Fast allt oftare numera ser jag hemska saker undervattnet också, saker jag tror de flesta inte inser.
EnglishSo, there must be underwater hot springs.
Till exempel att små gröna gubbar tog värmen.
EnglishThe underwater route is to measure 1189 km.
Undervattensvägen sträcker sig 1189 km.
EnglishI guess I became an underwater photographer and a photojournalist because I fell in love with the sea as a child.
Jag skulle kunna säga att jag blev en undervattensfotograf och en fotojournalist på grund av min förälskelse för havet sedan barnsben.
EnglishThis underwater cable will link the Baltic States to the Scandinavian power grid and is expected to be completed in 2006.
Denna undervattenskabel kommer att koppla samman de baltiska staterna med det skandinaviska elnätet och beräknas vara färdig 2006.
EnglishMr President, we are talking about this project as if this is the first time in the world an underwater pipeline is being built.
(EN) Herr talman! Vi talar om detta projekt som om detta är första gången i världen som man bygger en rörledning under vatten.
English   Mr President, high-intensity naval sonar is a form of under-water radar system used mainly for the detection of submarines.
   – Herr talman! Högintensiva sonarsystem är en form av radarsystem under vattnet som huvudsakligen används för att upptäcka ubåtar.
EnglishSince then, in the intervening 40 years, I've spent about 3,000 hours underwater, and 500 hours of that was in submersibles.
Sedan dess, under de mellanliggande 40 åren, så har jag tillbringat ungefär 3 000 timmar under vatten, och 500 timmar utav det var i miniubåtar.
EnglishThe route of the pipeline is to go through Natura 2000 areas as well as underwater ammunition dumps and sunken poisonous gas from the time of the Second World War.
Gasledningen är tänkt att dras genom Natura 2000-områden samt platser där ammunition har dumpats och giftgas har sänkts från andra världskriget.
EnglishSecondly, European added value is evident in many areas, for example in cross-border projects in the Wadden Sea region and underwater archaeology.
En andra punkt, det europeiska mervärdet, även det ser jag på ett stort antal områden, exempelvis gränsöverskridande projekt i Waddenzeeområdet och undervattensarkeologi.
EnglishThis programme will facilitate the understanding and study of this underwater heritage and help to prevent looting, thus enabling its proper preservation.
Genom programmet ska man främja förståelsen för, och undersökningen av, det arkeologiska arvet under vattnet och bidra till att förhindra plundring så att det kan bevaras på ett bra sätt.
EnglishThe non-agreement is certainly not about humane trapping standards since, just for instance, it still permits the use of trapping underwater, leading inevitably to death by slow drowning.
PSE stödjer helhjärtat Pimentas betänkande, där han på ett heltäckande sätt visar exakt hur detta icke-avtal misslyckas med att skydda djur som fångats i fällor från grymhet.
EnglishBut I would like to emphasize that neither I nor my group can accept the proposal that advance passenger registration should also be used for train journeys through underwater railway tunnels.
Men jag vill gärna understryka att jag och min grupp inte kan acceptera förslaget om att passagerarregistreringen också skall genomföras för tågtransport genom järnvägstunnlar under vatten.