"unit" translation into Swedish

EN

"unit" in Swedish

volume_up
it {pron.}
SV

EN unit
volume_up
{noun}

unit (also: cell, entity, integer, oneness)
volume_up
enhet {comm. gen.}
One unit like this is an energy unit of fossil fuel -- oil, coal or gas.
En enhet som denna är en energienhet av fossiltbränsle -- olja, kol eller naturgas.
The Commission has established a conflict prevention and crisis management unit.
Kommissionen har inrättat en enhet för konfliktförebyggande och krishantering.
In the present programme Ireland is assessed as a single unit for funding.
I det nuvarande programmet är Irland bedömt som en enda enhet för fondering.
unit (also: body, bracket, bunch, class)
volume_up
grupp {comm. gen.}
The European Union is not a cohesive unit like a nation, an ethnic group, or maybe a political one.
Europeiska unionen är inte en sammanhängande enhet såsom en nation, en etnisk eller kanske en politisk grupp är.
Is the European Commission prepared to create a Roma Unit or establish a Roma Inter-service Group?
Är kommissionen beredd att skapa en särskild enhet för romer eller etablera en avdelningsövergripande grupp för romer?
At the start of this year - and this is important - a unit specialising in the enforcement of industrial and intellectual property rights was set up.
I början av året - och detta är viktigt - inrättades en grupp som har till uppgift att se till att industriell och immateriell äganderätt respekteras.
unit (also: act, code, constitution, house)
volume_up
lag {comm. gen.}
One reason this unit was closed was that labour costs there were 25 % to 30 % higher than in other sites.
Om denna enhet har lagts ner, är det också för att arbetskraftskostnaden där låg 25 till 30 procent högre än på andra platser.
In the last few years, several production units have closed their doors in Germany and Italy.
Flera produktionsanläggningar har lagts ner de senaste åren i Tyskland och Italien.
Lithuania voted an energy strategy through parliament at the end of 1999 and, in May of this year, the Seimas passed a law to decommission unit 1 in 2004.
I slutet av 1999 beslutade det litauiska parlamentet om en energistrategi, och i maj i år beslutade Seimas en lag om nedläggning av reaktor 1 år 2004.
unit (also: article, batch, body, branch)
volume_up
avdelning {comm. gen.}
A unit at the Commission? Or is there another solution, Commissioner?
Är det kommissionens avdelning, herr kommissionär, eller finns det en annan lösning?
Frank... would you be interested in working with the FBl's Financial Crimes Unit?
Frank, skulle du vara intresserad av att jobba för FBl: s avdelning för ekonomisk brottslighet?
It consists of two units, the Technical Unit and the Finance and Administration Unit, all supported by IT, Personnel and Legal Services.
Båda bistås av avdelningen för rättsliga frågor, en IT-avdelning och en personalavdelning.
volume_up
apparat {comm. gen.}
unit (also: aggregate)
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
Slovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU: s fonder.
Slovakia will be receiving only a fraction of the money needed for the shutdown of these units from EU funds.
Slovakien kommer bara att få en bråkdel av de pengar som behövs för stängningen av dessa aggregat från EU:s fonder.
Iraq, where units from EU countries have also unfortunately left a negative mark, is definitely one of them.
Irak, där förband från EU-länder också tyvärr har lämnat ett negativt avtryck, är definitivt ett av dem.
The KLA is not being disarmed, at least not completely. Instead, there are still KLA units, only they now put on different uniforms and will still be armed.
UCK kommer inte att avväpnas, åtminstone inte helt och hållet, utan vissa av UCK:s förband består och får klä sig i en annan uniform och behålla sina vapen.
As a guiding principle, we try to avoid sending young people into operational areas, but sometimes it happens and they serve with pride in well-disciplined units.
Som en vägledande princip försöker vi undvika att sända unga människor till operativa områden, men det händer ibland och de tjänar med stolthet i väldisciplinerade förband.

Synonyms (English) for "unit":

unit

Context sentences for "unit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDefine the grid points spacing in the desired unit of measurement on the X-axis.
Här definierar du avståndet mellan rasterpunkter på X-axeln i önskad måttenhet.
EnglishAnd the Union, the European Drugs Unit, has already commenced work in this field.
Och unionen, europeiska drogenheten, har redan påbörjat arbetet inom detta område.
EnglishTwo faculties and one regional health care unit support these environments:
Två fakulteter och ett regionalt cancercentrum stödjer tillsammans verksamheten:
EnglishWe now have a simple and clear way of moving from dual pricing to unit pricing.
Vi har nu ett enkelt och tydligt sätt att gå från dubbel till enkel prissättning på.
EnglishDeclaration on Unit 1 and Unit 2 of the Bohunice V1 nuclear power plant in Slovakia
Förklaring om reaktorerna 1 och 2 vid kärnkraftverket Bohunice V1 i Slovakien
EnglishResearch is directed towards both the unit operations of mineral engineering processes.
Forskningen är inriktad mot såväl enhetsoperationer som mineraltekniska processer.
EnglishThe unit is only to be involved with criminality committed by EU employees.
Enheten skall kunna ägna sig åt brott som har begåtts av anställda inom EU.
EnglishThe unit must only concern itself with crimes committed by EU employees.
Enheten skall endast ägna sig åt kriminella handlingar som begåtts av EU-anställda.
EnglishMullah Raketi, commander of a Taliban military unit, was elected in another.
Mullah Raketi, talibansk militär befälhavare, valdes i en annan provins.
EnglishA single text and a single regulation require that we have a single management unit.
En enhetlig text, en enhetlig bestämmelse bör motsvaras av en enhetlig förvaltningsenhet.
EnglishThe same goes for the proposal for a special investigative unit for fraud in customs cases.
Detsamma gäller förslaget om en speciell underrättelseenhet för fusk i tullärenden.
EnglishAccording to the Nitrate Directive, 1.7 large cattle unit may be kept per hectare.
Enligt nitratdirektivet kan man hålla 1,7 stora kreatur per hektar.
EnglishAs such, I also support the recommendation that the environmental crime unit be strengthened.
Jag stöder också rekommendationen om att stärka avdelningarna för miljöbrott.
EnglishThis antifraud unit, UCLAF, does some good and successful work.
Denna bedrägeribekämpningsenhet, UCLAF, utför ett gott och framgångsrikt arbete.
EnglishThis report therefore contains a proposal for an e-development unit.
Detta betänkande innehåller därför ett förslag till en e-utvecklingsenhet.
EnglishConverts a value from one unit of measure to the corresponding value in another unit of measure.
Omvandlar ett värde från en måttenhet till motsvarande värde i en annan måttenhet.
EnglishThe emphasis is on the word 'independent' , because we already have an anti-fraud unit.
Betoningen ligger på ordet " oberoende" , för vi har ju redan en bedrägeribekämpningsenhet.
EnglishThe Commission is assuming that unit 2 will be shut down by the year 2009 at the latest.
Kommissionen utgår från att block 2 kommer att stängas senast år 2009.
EnglishThis anti-fraud unit, one of the many cogs in the Commission's machine, lacks independence.
Bedrägerienheten, som bl.a. är en kugge i kommissionen, saknar oberoende.
EnglishThe emphasis is on the word 'independent ', because we already have an anti-fraud unit.
Betoningen ligger på ordet " oberoende ", för vi har ju redan en bedrägeribekämpningsenhet.