"unitary" translation into Swedish

EN

"unitary" in Swedish

EN unitary
volume_up
{adjective}

unitary (also: unisex, unified)
It is time for a debate among the Turkish people about whether this constitution and this unitary state fulfil the requirements of modern society and pluralistic democracy.
Det är dags för en debatt bland de turkiska medborgarna om huruvida denna författning och denna enhetsstat fyller det moderna samhällets och den pluralistiska demokratins krav.
unitary (also: homogeneous, homogenous, unified)
A supportive, fair and unitary regional policy must be developed.
En understödjande, rättvis och enhetlig regionalpolitik måste utvecklas.
We have no unitary mechanism for intervention in case of an earthquake.
Vi har ingen enhetlig interventionsmekanism vid jordbävningar.
There should be a high level of expertise and unitary case-law right from the start.
Det bör finnas en hög nivå av sakkunskap och enhetlig rättspraxis redan från början.
unitary (also: artless, coarse, common, crude)
volume_up
enkel {adj.}
unitary (also: exclusive, undivided, unqualified)
volume_up
odelad {adj.}
In my view, Romania, which is a unitary, sovereign state, is a model country in terms of respecting the individual rights of the members of any minority.
Enligt min åsikt är Rumänien, som är en odelad suverän stat, ett mönsterland när det gäller respekten för de enskilda rättigheterna för medlemmarna av alla minoriteter.
The recent calls by eastern apparatchiks to split Ukraine in half is highly cynical in a country which in 1991 voted overwhelmingly for a unitary state.
Östbyråkraternas senaste uppmaningar att dela Ukraina i två delar är ytterst cyniska med tanke på att landet 1991 röstade med överväldigande majoritet för en odelad stat.

Synonyms (English) for "unitary":

unitary
English

Context sentences for "unitary" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishToday, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
I dag har vi tagit ett enormt steg framåt mot ett enhetligt registreringssystem.
EnglishKemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
Kemal Atatürk, som dog för mer än 60 år sedan, grundade en turkisk enhetsstat.
EnglishLike other colleagues in this House, I support a unitary state for Sri Lanka.
I likhet med andra kolleger här i kammaren stöder jag en enad stat för Sri Lanka.
EnglishWithout appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
Utan lämplig infrastruktur kommer vätgasdrivna fordon att förbli ovanliga.
EnglishFinally, I do not believe we ought to have a unitary system at any price.
Till sist tror jag inte att vi till vilket pris måste ha ett gemensamt system.
EnglishI am therefore worried about the long-term sustainability of Nigeria as a unitary state.
Jag oroar mig därför för Nigerias långsiktiga hållbarhet som en enhetsstat.
EnglishSecondly, I personally believe in the power of unitary negotiations.
För det andra tror jag personligen på kraften hos enhetliga förhandlingar.
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (debate)
Fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (debatt)
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (
Fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (
EnglishWe are therefore approaching the point of no return, beyond which a unitary State is unavoidable.
Vi börjar alltså närma oss vägens slut, om det inte skall bli en enhetsstat.
EnglishUnless there is unitary action, there will be the risk of discrimination.
Vi riskerar diskriminering om man inte vidtar enhetliga åtgärder.
EnglishAfter more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.
Efter mer än tio år håller arbetet med ett enhetligt europeiskt patent äntligen på att avslutas.
EnglishWe are all aware that the unitary patent system would boost the competitiveness of enterprises no end.
Vi vet alla att ett enhetligt patentsystem skulle stärka företagens konkurrenskraft oerhört mycket.
EnglishThey range from federal states to centralised unitary states.
Medlemsstaterna är inte homogena, de varierar från att vara förbundsstater till centraliserade enhetsstater.
EnglishThis is, of course, an absurd claim inasmuch as we do not have an internal market when it comes to the unitary patent.
Detta är naturligtvis ett absurt påslående eftersom vi inte har någon inre marknad för enhetliga patent.
EnglishAccording to its constitution, Syria is officially a popular democratic and socialist-oriented unitary state.
Enligt Syriens konstitution är landet officiellt en demokratisk folkrepublik och socialistiskt orienterad enhetsstat.
EnglishOn this point, I must not have expressed myself clearly, because unitary supervision is precisely what I am not advocating.
Jag måste på denna punkt ha uttryckt mig oklart eftersom det just är enhetskontroll jag inte förespråkar.
EnglishWe have discussed the Services Directive, the unitary patent and now new instruments to support SMEs.
Vi har diskuterat tjänstedirektivet, ett enhetligt patentskydd och nu de nya instrumenten för att stödja små och medelstora företag.
EnglishOur main concern with nuclear energy should indeed be risk assessment and unitary safety procedures at a European level.
Vår främsta omsorg i fråga om kärnenergi bör just vara riskbedömning och enhetliga säkerhetsförfaranden på EU-nivå.
EnglishIt is not a case of unitary supervision.
Det är inte frågan om någon enhetskontroll.