EN unsound
volume_up
{adjective}

unsound (also: awkward, chancy, doubtful, equivocal)
unsound (also: bad, diseased, feeble, ill)
volume_up
sjuk {adj.}
the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,
unsound (also: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
unsound (also: flimsy, fragile, frail, frangible)
volume_up
skör {adj.}
unsound (also: breakable, flimsy, fragile, frail)
unsound (also: chancy, critical, perilous)
unsound

Context sentences for "unsound" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen a president is elected with 97 % of the votes, the elections are unsound.
Om presidenten blir omvald med 97 procent av rösterna så är det något fel med det valet.
EnglishWhen a president is elected with 97% of the votes, the elections are unsound.
Om presidenten blir omvald med 97 procent av rösterna så är det något fel med det valet.
EnglishAnyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Den som lämnar in otillförlitliga siffror har förverkat sin rätt att ställa andra till svars.
EnglishIn those areas, attempts are made to use unsound ships and underpaid crew.
Där försöker man segla med skeppsvrak och underbetalade bemanningar.
EnglishTo us, that premise seems ideologically motivated and unsound.
Vi anser att denna premiss har en ideologisk bakgrund och att den är felaktig.
EnglishIt is unsound, because, currently, national regulation means every man for himself.
Detta är illa underbyggt, eftersom nationella regleringar just nu innebär att var och en sköter sitt.
EnglishFurthermore, we know that the second pillar is unsound, a situation which is totally unacceptable.
Dessutom vet vi att det i andra pelaren finns en rättsosäkerhet som ju är helt oacceptabel.
EnglishThat is not only scientifically unsound, it is also ethically wrong.
Det är inte bara vetenskapligt oklokt, utan också etiskt fel.
EnglishThe draft Constitution's arrangements for the Commission are unsound.
Fördragsutkastets arrangemang för kommissionen är inte bra.
EnglishThis is evidenced by speculation and unsound investments.
Detta har tagit sig uttryck i spekulation och osunda investeringar.
EnglishThe Russians are failing to comply even with that unsound agreement.
Ryssarna efterlever inte ens detta bristfälliga avtal.
EnglishPrivatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Privatisering skulle kunna resultera i en osund personalpolitik som skadar förtroendet för posten.
EnglishIs this silence because the summit concerns an intergovernmental initiative and is therefore ideologically unsound?
Är det för att det rör sig om ett mellanstatligt möte, som därför är ideologiskt inkorrekt?
EnglishHis first mistake was to force President Saakashvili to sign an unsound agreement with Russia.
Hans första misstag var att tvinga president Micheil Saakasjvili att skriva under ett bristfälligt avtal med Ryssland.
EnglishIt is also ecologically unsound. And socially unsound.
Den är inte heller varken ekologisk eller social.
EnglishThat is still all very unsound, ladies and gentlemen.
Kära kolleger! Allt detta haltar betänkligt.
English. - UKIP do not support cancellation of debt on the basis that it is economically unsound on the following points: 1.
UKIP stöder inte avskrivning av skulder, eftersom det är ekonomiskt ohållbart på följande punkter: 1.
EnglishOver-budgeting is an unsound budgeting practice, and it is important that it should disappear completely from the EU' s budget.
Överbudgetering är en osund budgetpraxis, och det är viktigt att den helt försvinner från EU:s budget.
EnglishOver-budgeting is an unsound budgeting practice, and it is important that it should disappear completely from the EU's budget.
Överbudgetering är en osund budgetpraxis, och det är viktigt att den helt försvinner från EU: s budget.
EnglishThe agreement was unsound because it did not provide Georgia with an essential guarantee, namely territorial integrity.
Avtalet var bristfälligt eftersom det inte gav Georgien någon grundläggande garanti, nämligen territoriell integritet.