"untouched" translation into Swedish

EN

"untouched" in Swedish

SV

EN untouched
volume_up
{adjective}

untouched (also: unscathed, to inviolate)
volume_up
orörd {adj.}
The amount of money that remains untouched is still enormous.
Den mängd pengar som förblir orörd är fortfarande enorm.
But I strongly believe that the wording on degrees and diplomas should remain untouched.
Men jag tror verkligen att formuleringen om examina och utbildningsbevis bör lämnas orörd.
Natura 2000 needs natural, untouched land that is not wooded or cultivated, in other words wetlands.
Natura 2000 behöver naturlig, orörd mark som inte är skogbevuxen eller odlad, med andra ord våtmarker.
No one was left untouched by these elections.
Ingen lämnades oberörd av detta val.

Synonyms (English) for "untouched":

untouched
touched

Context sentences for "untouched" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important, therefore, to leave the EJN's decentralised structure untouched.
Därför är det viktigt att ERN får behålla sin decentraliserade struktur.
EnglishSuch a system could even leave the question of ownership of quotas untouched.
Ett sådant system skulle till och med kunna bortse från frågan om vem som äger kvoterna.
EnglishWhile Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
När Europa stod i ruiner efter andra världskriget var Sverige orört.
EnglishThe ranks will be the same and the local badges will be untouched.
De kommer att ha samma rang och de lokala polisbrickorna kommer inte att röras.
EnglishIn addition, I propose leaving tried and tested instruments for market regulation untouched.
Dessutom föreslår jag att vi lämnar de beprövade instrumenten för marknadsreglering orörda.
EnglishThere are abundant untouched natural resources in the Central European States, including Lithuania.
Det finns gott om orörda naturtillgångar i länderna i Centraleuropa, inklusive Litauen.
EnglishHowever, this budget package leaves those subsidies virtually untouched.
Budgetpaketet berör dock i stort sett inte dessa subventioner.
EnglishIndustrial fishing, which regularly makes large by-catches of cod, is even left virtually untouched.
Det industriella fisket, som vanligen gör stora bifångster av torsk, lämnas nästan orört.
EnglishIndustrial fishing, which regularly makes large by-catches of cod, is even left virtually untouched.
Det industriella fisket, som vanligen gör stora bifångster av torsk, lämnas nästan orört.
EnglishFew exhibits, but they cannot leave one untouched.
Det var få föremål som ställdes ut, men man kan inte förbli opåverkad av dem.
EnglishIn the Commission proposal for a recast of the Dublin Regulation, this principle remains untouched.
I kommissionens förslag till en omarbetning av Dublinförordningen är denna princip oförändrad.
EnglishSuch a system could even leave the question of ownership of quotas untouched.
Många ledamöter har kritiserat kvotöverföringen.
EnglishHardly any country remains untouched by the wave of revelations of sexual abuse in the Catholic Church.
Knappast ett land är förskonat från de många fallen av sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan.
EnglishYou have left untouched a proposal from the European Parliament on this matter for more than six months.
I mer än ett halvt år har ni haft ett förslag från Europaparlamentet om detta liggande på ert bord.
EnglishNatura 2000 needs natural, untouched land that is not wooded or cultivated, in other words wetlands.
Därför behöver vi nu ett bevis på denna uppfattning i form av minst tre miljarder euro från strukturfonderna.
EnglishThe report says that everything outside the Commission changed, whilst it remained largely untouched.
I rapporten skriver man att allt utanför kommissionen förändrades, medan denna i stort sett förblev oförändrad.
EnglishThe agricultural and structural budgets are left untouched.
Jordbruks- och strukturbudgetarna lämnas orörda.
EnglishThe economic crisis has not left the country untouched.
Landet är inte oberört av den ekonomiska krisen.
EnglishThe compliance deadlines for benzene have been put back, leaving the big culprit, fuel quality, untouched.
Tidsfristerna för bensen har senarelagts, vilket betyder att det största problemet, bränslekvaliteten, inte berörs.
English. - (PT) The EU cannot remain untouched by the various armed conflicts which occur occasionally around the world.
EU får inte förbli oberört av de olika väpnade konflikter som då och då inträffar runt om i världen.