"to be up to" translation into Swedish

EN

"to be up to" in Swedish

SV
EN

to be up to {verb}

volume_up
to be up to (also: to do, to pursue)
Nonetheless, we wish him all the best for the future, whatever he ends up doing.
(EN) Men vi önskar honom ändå all lycka till i framtiden, vad han än kommer att syssla med.
Whatever your business, you have everything to gain by planning your start-up and being well prepared.
Oavsett vad du ska syssla med har du allt att vinna på att planera din start och vara väl förberedd.
Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.
to be up to (also: to do, to draw, to fashion, to go)
In the final analysis, of course, this is up to the people of Central America.
I slutändan är det givetvis centralamerikanerna som måste göra detta själva.
This is the beginning of opening up the process of government and making it transparent.
Detta är början på att öppna regeringsprocessen och att göra den genomblickbar.
It is up to the British government to make a statement on these matters.
Det är den brittiska regeringens ansvar att göra ett uttalande om dessa frågor.

Synonyms (English) for "up":

up

Context sentences for "to be up to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishWe want to ensure that the results of OLAF investigations will stand up in court.
Vi vill vara säkra på att resultatet av OLAF:s utredningar håller inför domstol.
EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Vi arbetar hårt för att föra fram EU:s budskap i kampanjen inför valet i oktober.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishIt is a unique institution that was set up for cooperation with the Commission.
Det är en originell institution vi har inrättat för ett samråd med kommissionen.
EnglishThe Committee on Fisheries does not share the Commission' s breaking-up approach.
Fiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Inrättandet av Europeiska utrikestjänsten ger oss möjligheten att åtgärda detta.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishThere are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
Här finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Det är svårt att hämta in den förlorade tiden, men vi kan lära oss något av den.
EnglishI myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
Jag bor själv i en slovakisk region där romerna utgör 10 procent av befolkningen.
EnglishToday he comes up with two proposed amendments to the directive and regulation.
I dag lägger han fram två förslag till ändringar i direktivet och förordningen.
EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Vi måste investera i att koppla samman Europeiska unionens energiinfrastrukturer.
EnglishFollow-up of the energy efficiency national action plans: a first assessment (
Uppföljning av de nationella energieffektivitetsplanerna: en första granskning (
EnglishIs it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
Är det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
EnglishI come from a country in which we have opened up passenger traffic in our own way.
Jag kommer från ett land där vi har öppnat passagerartrafiken på vårt eget sätt.
EnglishI also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
Jag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
EnglishIt is essential that it does that as otherwise, we will end up fragmented again.
Det är viktigt att vi gör detta eftersom vi annars kommer att bli splittrade igen.