"up and about" translation into Swedish

EN

"up and about" in Swedish

EN up and about
volume_up
{adjective}

up and about (also: fit)
volume_up
kry {adj.}
up and about

Similar translations for "up and about" in Swedish

to be up to verb
up adjective
Swedish
up adverb
up preposition
Swedish
to up verb
and conjunction
Swedish
about adverb
about preposition

Context sentences for "up and about" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
Det består av ungefär 200 olika sorters proteiner, tusentals proteiner totalt.
EnglishAnd then what happens is, you heat this whole thing up to about boiling.
Och vad som sedan händer är att man värmer allt tills det nästan kokar.
EnglishTraders must be open and up-front about the main characteristics of the service provided.
Försäljare måste vara öppna och uppriktiga om huvudvillkoren för den tjänst som tillhandahålls.
EnglishHere I put life expectancy at birth, from 30 years in some countries up to about 70 years.
Här satte jag förväntad livslängd vid födseln, från 30 år i vissa länder upp till ungefär 70 år.
EnglishWe'd dream up somethin ' about racin ' and wagerin ' do anything to keep our mind off the cold.
Vi drömde om tävlingar och vadslagning allt för att hålla kylan borta
EnglishLet us hope, however, that the postal services people will soon be up and about.
Jag hoppas i varje fall att posten snart vaknar upp.
EnglishIt heats up for about 30 minutes, cools for an hour.
Den värms upp under cirka 30 minuter, kyler ned på ungefär en timme.
EnglishUp until about the time of the Second World War, people coming into contact with health services were victims.
Fram till andra världskriget ungefär var man ett offer när man kom i kontakt med sjukvården.
EnglishI am sure that this is perfectly understandable in principle, but it always ends up being about questions of detail.
Som begrepp betraktat är detta säkert logiskt, men i slutändan handlar det ju alltid om detaljfrågor.
EnglishOf course, the vote ended up being about 85 to 18, so there was no real danger to our democratic processes.
I och för sig slutade röstningen 85 mot 18, så det var ingen riktig fara. ~~~ Men då sade man, "Vad ska vi göra?
EnglishI put fertility rate here: number of children per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman.
Här satte jag födelsetal i antal barn per kvinna: ett, två, tre, fyra -- upp till ungefär åtta barn per kvinna.
EnglishWe hope that you will be up and about in no time.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
English   Mr President, if we talk about the EU’s strategic and political guidelines, we will inevitably end up talking about Turkey.
   – Herr talman! När vi pratar om EU:s strategiska och politiska riktlinjer är det oundvikligt att ta upp frågan om Turkiet.
EnglishI find it a bit pretentious of Mr Verhofstadt (if he is still there) to tell Mrs Merkel to shut up talking about the euro.
Jag anser att det är en smula pretentiöst av herr Verhofstadt (om han fortfarande är där) att säga åt Angela Merkel att sluta tala om euron.
EnglishAnd she could see that these were the square numbers up until about six, where she wasn't sure what six times six was and what seven times seven was, but then she was confident again.
Där var hon inte säker på vad 6 x 6 var, och vad 7 x 7 var. ~~~ Men sedan var hon säker igen.
EnglishWe are calling for the abolition of the system whereby the Chief Executive is chosen by a committee made up of about 800 Hong Kong residents selected by Beijing.
Vi begär att man ska avskaffa systemet där den exekutiva chefen väljs av en kommitté bestående av ca 800 Hongkonginvånare utsedda av Peking.
EnglishToday we complain and end up talking about the problem of immigrants, but the source of these difficulties lies in the demographic decline of the European peoples.
I dag klagar vi och tar upp problemen med invandrare, men källan till dessa svårigheter ligger i den demografiska nedgången bland Europas folk.
EnglishI had somebody count the number of books with "happiness" in the title published in the last five years and they gave up after about 40, and there were many more.
Jag bad en person räkna antalet böcker med "lycka" i titeln som publicerats de senaste fem åren och han gav upp efter ungefär 40 och det fanns många fler.
EnglishCommissioner, after almost 20 years in Parliament, for once I congratulate the Commission, which proves that you should never give up hope about anything.
Fru kommissionsledamot! Efter nästan 20 år i parlamentet gratulerar jag för en gångs skull kommissionen, vilket bevisar att man aldrig ska ge upp hoppet om någonting.
EnglishThis runs counter to what has been called the ‘feminisation of ageing’, as men form the majority of the population up to about the age of 45 and women thereafter.
Detta motsäger det man har kallat ”åldrandets feminisering”, eftersom män är i majoritet i befolkningen upp till ungefär 45 års ålder och kvinnor i åldrarna därefter.