EN

upon {preposition}

volume_up
1. "on"
upon (also: across, by, for, into, o', onto, over, to)
It is founded upon a common system of law and upon reconciliation between Europe's peoples.
Den vilar en gemenskap av rättvisa och en försoning av de europeiska folken.
We need to focus upon the victims ' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
Vi behöver fokusera offrens perspektiv och att stärka deras rättigheter i unionen.
We need to focus upon the victims' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
Vi behöver fokusera offrens perspektiv och att stärka deras rättigheter i unionen.
upon (also: across, of, on, over, gone, aboon, o'er)
This failure brings shame upon us all and upon this House.
Denna underlåtelse drar skam över oss alla och över Europaparlamentet.
Entry into Europe is conditional upon legality and respect for human rights.
Den enda vägen till Europa går över en rättsstat och över respekten för de mänskliga rättigheterna.
I am filled with consternation regarding the ECB's attack upon the Employment Pact.
Jag är bestört över ECB: s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
upon (also: on top of)
My son, I shall build your tomb upon their crushed bodies!
Min son, jag ska resa din grav ovanpå deras krossade kroppar.

Synonyms (English) for "agreed upon":

agreed upon

Context sentences for "upon" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishFinally, the report should have shed more light upon Parliament's deficiencies.
Slutligen, herr talman, borde parlamentets brister ha belysts mer i betänkandet.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Jag uppmanar parlamentet att stödja denna kompromiss med stor majoritet i morgon.
EnglishBut none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.
Men ingen av oss vill förminska det ofattbara lidande som Ukraina utsattes för.
EnglishSome Member States take it upon themselves to look after their stranded nationals.
Vissa medlemsstater tar på sig att själva ta hand om sina strandsatta medborgare.
EnglishWe must prevail upon Turkish society to recognise the Armenian genocide of 1919.
Vi måste övertala det turkiska samhället att erkänna folkmordet på armenierna 1919.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishSo, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
Så det är inte en fråga om om, utan när oljeproduktionstoppen kommer över oss.
EnglishMr President, once again we are called upon to discuss the situation in Rwanda.
Herr talman, kära kolleger! Än en gång tvingas vi ta upp situationen i Rwanda.
EnglishOur current work is directed at the tax base and does not touch upon the tax rate.
Vårt nuvarande arbete är inriktat på skattebasen och berör inte skattesatserna.
EnglishGlobalisation was touched upon as well – by Mr Casa, Mrs Ferreira, and Mrs Harkin.
Globaliseringen berördes också – av David Casa, Elisa Ferreira och Marian Harkin.
EnglishThis information can be re-used and built upon to make new information services.
Sådan information kan sedan vidareutnyttjas för att skapa nya informationstjänster.
EnglishI call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
Jag uppmanar de burmesiska myndigheterna att frige dr Salai Tun Than omedelbart.
EnglishFinally, I would like to insist upon blood and plasma donations remaining free.
Till sist skulle jag vilja insistera på att blod och plasma skall vara gratis.
EnglishIt is true that this is a technical subject, but it touches upon many sensitivities.
Det är sant att detta är ett tekniskt ämne, men det berör många känsliga frågor.
EnglishYou will agree with me that the future of football hinges upon our youth training.
Ni håller säkert med mig om att fotbollens framtid hänger på ungdomsträningen.
EnglishLike the work on employment, the Commission's proposal is founded upon four pillars.
Kommissionens förslag är likt sysselsättningssamarbetet uppbyggt på fyra pelare.
EnglishWe also think that ASEM should be concentrating upon issues of global concern.
Vi anser också att ASEM-samarbetet bör inriktas på frågor av globalt intresse.
EnglishSo that particular event was inspired by a moment that I happened to stumble upon.
Just det här projektet inspirerades av en ögonblicksbild i mitt liv, en ren slump.
EnglishSignificantly, the two sides of industry are expressly called upon to participate.
Det är ingen tillfällighet att de olika parterna i samhället uppmanas att ingripa.