EN to use to
volume_up
{verb}

to use to (also: to cultivate, to employ, to exert, to use)
He is making it easier for us to make coherent and consistent use of the powers we have.
Han gör det möjligt för oss att bruka den makt vi har med kontinuitet och konsekvens.
The Indians have the right to use the land but do not have the right to what is underneath it.
Indianerna har rätt att bruka jorden, men de har inte rätt till det som finns under.
Humans only use them, we are just tenants.
Vi får bruka dem, men vi är ingenting annat än hyresgäster.

Context sentences for "to use to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishA central concern of our policy is the use of space for purely peaceful purposes.
En central punkt i vår politik är att rymden endast används för fredliga syften.
EnglishSelect this option to use the cache for accelerating the background's structure.
Om du vill påskynda uppdateringen av bakgrunden kan du spara bakgrunden i cachen.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishIn this respect, much greater use must also be made of electronic communication.
På den punkten måste också den elektroniska kommunikationen utnyttjas mycket mer.
EnglishEnergy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Energianvändningen står för 80 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
EnglishYou should also use the White Paper to enforce strict rules in the Member States.
Använd också vitboken till att genomdriva stränga bestämmelser i medlemsstaterna.
EnglishBut of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
EnglishThat is something we hope all the Member States will follow up and make use of.
Det är ett förslag som vi hoppas att alla medlemsstater skall följa och utveckla.
EnglishFurthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
Dessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishThey use public procurement, without blushing, to encourage their space sector.
De använder offentlig upphandling, utan att rodna, för att främja sin rymdsektor.
EnglishLook at our children and the technology they use and the jobs market they face.
Se på våra barn och den teknik de använder och den arbetsmarknad de står inför.
EnglishUse round brackets to define the characters inside the brackets as a reference.
Med runda parenteser definierar du tecknen som står i parentesen som en referens.
EnglishUse the check box Find in headings only to limit the search to document headings.
Med hjälp av Sök bara i rubriker kan du begränsa sökningen till dokumentrubriker.
EnglishFinland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
Finland har avbrutit all användning av detta vaccin i väntan på mer information.
EnglishIn 1993 the use of coal was responsible for 60 % of emissions of sulphur dioxide.
År 1993 stod användningen av kol för ungefär 60 procent av svaveldioxidutsläppen.
EnglishThis is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
Människor som använder sig av dem skadas därför av de oseriösa katalogföretagen.
EnglishWhen people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
När människor använder ett förfalskat läkemedel kan de dö - det är oerhört farligt.

Other dictionary words