"utterly" translation into Swedish


Showing results for "utter". "utterly" is currently not in our dictionary.
EN

"utterly" in Swedish

EN utter
volume_up
{adjective}

utter (also: deadly, entire, overall, plain)
volume_up
total {adj.}
We do not stress often enough that women are the chief victims of fundamentalism and that this state of affairs frequently arouses utter indifference.
Man betonar alltför sällan det faktum att kvinnorna är de främsta offren, ofta med total likgiltighet!
These refugees fled acute starvation and utter brutality in Afghanistan to find a haven in Iran and there are huge numbers of new refugees now on the move.
Dessa flyktingar flydde akut hungersnöd och total brutalitet i Afghanistan för att finna en fristad i Iran, och nu är ett enormt antal nya flyktingar på väg.
The case of Zaire reveals the complete and utter failure of European diplomacy which has been conspicuous by its absence in this crisis and its probable settlement.
Fallet Zaire avslöjar betecknande den obefintliga europeiska diplomatins totala misslyckande, det har gått så långt att den framstår som en karikatyr av krisen och dess troliga lösning.
utter (also: clean, complete, dead, deadly)
In the Middle Ages there was a legal system, albeit one very different to ours, whereas what prevails in Iran is utter lawlessness.
På medeltiden fanns det ett rättssystem, även om det var mycket olikt vårt, medan det i Iran råder fullständig laglöshet.
It also has to be said that the European Union has certain particularly vulnerable sea areas, such as the Baltic, where, if an accident were to occur, it would be an utter calamity.
Inom Europeiska unionen finns en del särskilt känsliga havsområden, till exempel Östersjön, där en eventuell olycka skulle innebära en fullständig katastrof.
We must improve the reception conditions in material terms but also in human terms because these people are more often than not in a state of utter psychological turmoil.
Vi måste förbättra villkoren för mottagande ur materiell synvinkel, men också ur mänsklig, eftersom dessa personer för det mesta befinner sig i en fullständig psykologisk förvirring.
This is an utter tragedy and completely unsustainable.
Detta är en fullkomlig tragedi och fullständigt ohållbart.
Det är fullkomligt galet.
utter (also: complete, deadly, definite, plenary)
It is an absolutely crucial issue, which has a very direct influence on Europe's policy towards globalisation, and about which not a single word has been uttered.
Detta är en absolut avgörande fråga med en mycket direkt påverkan på EU:s globaliseringspolitik och som det inte har sagts ett enda ord om.

Context sentences for "utterly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
Jag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
English. - The attacks of 11 September 2001 have utterly changed the world.
skriftlig. - (EN) Attackerna den 11 september 2001 förändrade världen i grunden.
EnglishThe entire student body was utterly grateful for the improvement in their grades.?
Hela studentkåren var oänderligt tacksamma för förbättringen av deras betyg.
EnglishThe funds committed for young people, training and information are utterly inadequate.
Anslagen för ungdomar, utbildning och information är fullständigt otillräckliga.
EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Det är fullständigt oacceptabelt och oförståeligt att en domstol utfärdar en sådan dom.
EnglishIt is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Detta är ett ytterst löjeväckande system som parlamentet borde skämmas över.
EnglishThat is utterly incontestable, and we did not doubt that for a single moment.
Detta är helt obestridligt och vi har inte hyst de minsta tvivel om det.
EnglishI am utterly amazed that the Commission is not responding. Number one.
För det första är jag ytterst förvånad över att kommissionen inte ger något svar.
EnglishWe regard the cuts that the Council has proposed as utterly unacceptable.
Vi anser att de nedskärningar som rådet har föreslagit är helt oacceptabla.
EnglishSpeaking on behalf of the Green Group, I utterly condemn what happened last night.
Som representant för den gröna gruppen, fördömer jag starkt vad som hände här i går kväll.
EnglishIn the second place, some of the existing practices are utterly unacceptable.
För det andra är vissa av de befintliga förfarandena helt oacceptabla.
EnglishThis too is unclear, and if you table it too late it will be utterly useless.
Detta är för otydligt, och om ni lägger fram den för sent kommer den att vara helt värdelös.
EnglishBoth I and other MEPs utterly reject such a drastic change of system.
En så graverande systemändring avvisas beslutsamt av mig och andra kolleger.
English   Commissioner, I have to say that I find your answer utterly unsatisfactory.
   – Fru kommissionsledamot! Jag måste säga att jag finner ert svar mycket otillfredsställande.
EnglishAll forms of slavery, 'modern' or otherwise, are utterly reprehensible.
Alla former av slaveri, ”moderna” eller ej, är fullständigt förkastliga.
EnglishFor those outside the industry, it is sometimes utterly impossible to obtain this information.
För utomstående kan det tyckas oöverstigligt att få fatt i den informationen.
EnglishThere is absolutely no doubt that the act itself is to be utterly condemned.
Det finns ingen anledning att spilla ord på själva händelsen: den är fördömlig och avskyvärd.
EnglishIn its reports on EU foreign policy, Parliament has once again been utterly blinkered.
I sina betänkanden om EU:s utrikespolitik har parlamentet återigen varit ytterst trångsynt.
English   Mr President, I am utterly amazed at the President-in-Office's answer.
   – Herr talman! Jag är mycket förundrad över rådsordförandens svar.
EnglishIt is in complete contrast to the Swedish approach, which I find utterly appalling.
Det står i gräll kontrast till den svenska hållningen, vilken jag tycker är ytterst skrämmande.