"vacuum" translation into Swedish

EN

"vacuum" in Swedish

SV

"vacuum" in English

EN

EN vacuum
volume_up
{noun}

vacuum
The effect of these transposition deadlines is to prevent a legal vacuum.
De nya tidsfristerna för införlivande gör att ett rättsligt vakuum förhindras.
Waves of electromagnetic fluctuation in a vacuum seem unreal.
Vågor av elektromagnetiska svängningar i ett vakuum känns overkliga.
In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
På senare år har de negativa konsekvenserna av detta vakuum blivit mer uppenbara.
vacuum (also: blank, lacuna, vacancy, void)
It leaves a vacuum to be filled not by this Parliament but by the Commission.
Den lämnar ett tomrum som skall fyllas, inte av detta parlament, utan av kommissionen.
Otherwise, if this vacuum is occupied by others, we will have to deal with it ourselves.
För om sedan ett sådant tomrum fylls av andra har vi bara oss själva att skylla.
Mr Cohn-Bendit spoke of a vacuum of achievements during the British Presidency.
Daniel Cohn-Bendit talade om ett tomrum i fråga om meriter under det brittiska ordförandeskapet.
vacuum
The Commissioner told us that they are witnessing problems in Kosovo of an 'institutional and legal vacuum' , as he stated.
Kommissionären sade oss att de har problem i Kosovo på grund av ett institutionellt och rättsligt tomrum - institutional and legal vacuum, sade han.
The Commissioner told us that they are witnessing problems in Kosovo of an 'institutional and legal vacuum ', as he stated.
Kommissionären sade oss att de har problem i Kosovo på grund av ett institutionellt och rättsligt tomrum - institutional and legal vacuum, sade han.
We cannot go ahead with military interventions in a vacuum, but only if those military interventions take place within the framework of a political solution.
Det är inte möjligt att gå vidare, " in vacuum ", till militära ingripanden, såvida inte dessa ligger inom ramen för en politisk lösning.

Synonyms (English) for "vacuum":

vacuum

Context sentences for "vacuum" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would appear that we are addressing such issues in somewhat of a vacuum.
Vi tycks gripa oss an dessa frågor utan att ha riktigt stadig mark under fötterna.
EnglishIn the power vacuum which arises in times of lawlessness, there is no control.
I det maktvakuum som skapas i tider av laglöshet finns inte någon kontroll.
EnglishThis is a significant vacuum in relation to the quality of marketed fuels.
Det finns en stor lucka när det gäller kvaliteten på de bränslen som säljs på marknaden.
EnglishThey do not live in a social vacuum, but communicate with their neighbours.
De lever inte socialt isolerade, utan kommunicerar med sina grannar.
EnglishIt is important to fill the cultural vacuum between our two regions.
Det är viktigt att fylla den kulturella tomheten mellan våra två regioner.
EnglishThe third and final point that I wanted to make is that in Europe we now have a leadership vacuum.
Det tredje och sista som jag vill säga är att vi nu har ett ledarskapsvakuum i Europa.
EnglishOne final point: the European Commission's monopoly on initiative does not exist in a vacuum.
En sista punkt: Europeiska kommissionens monopol på initiativrätten existerar inte isolerat.
EnglishIt goes without saying that the European Central Bank cannot act in a legal vacuum in this area.
Men självklart får Europeiska centralbanken inte röra sig helt fritt i rättsligt avseende.
EnglishWe should then effectively have a legal vacuum in that interim period.
Då har vi under mellantiden i praktiken fått en nollreglering.
EnglishThe vacuum chamber constructs materials, atomic layer by atomic layer.
I vakuumkammare byggs materialen upp atomlager för atomlager.
EnglishWe are having this debate in a legislative vacuum if we have no flexibility of amendment.
Denna debatt pågår i ett lagstiftningsvakuum om vi inte har någon flexibilitet till ändringsförslag.
EnglishThey are staving off the aquatic theory to protect a vacuum.
De håller sig ifrån teorin med vattenapan för att försvara ett vakum.
EnglishI don't want my toaster or vacuum cleaner appearing emotional.
Jag vill inte att min brödrost eller dammsugare ska vara känslosam.
EnglishMost of them operate in a complete information vacuum.
De flesta av dem bedriver sin verksamhet i ett totalt informationsvakuum.
EnglishThe third and final point that I wanted to make is that in Europe we now have a leadership vacuum.
I medierna verkar det som om Tony Blair skulle vara den personen.
EnglishAs to cohesion, here it is a complete vacuum, and not even a single word on this area.
Vad sammanhållningen beträffar är tomrummet totalt.
EnglishThere is a total vacuum of creative capital in Bertie County.
Det finns en total brist på kreativt kapital i Bertie County.
EnglishThere has been a legal vacuum here since 1997, because the arrangements were in force until December 1997.
Här har vi sedan 1997 haft en lucka i lagen, ty bestämmelserna gällde fram till december 1997.
EnglishYou also state very clearly that the decision to grub up cannot, and should not, be taken in a vacuum.
Ni framhåller också mycket tydligt att beslutet om nedläggning inte kan, eller bör, fattas isolerat.
EnglishAs I said in my statement, Laurent Kabila was sucked into the power vacuum which existed in former Zaire.
Som jag sa i min redogörelse, sögs Laurent Kabila in i det maktvakuum som fanns i före detta Zaire.