"vagueness" translation into Swedish

EN

"vagueness" in Swedish

EN vagueness
volume_up
{noun}

volume_up
otydlighet {comm. gen.}
There is a vagueness as to what the outcomes of the decisions of Luxembourg will be regarding the programmes that concern us here.
Det finns en otydlighet beträffande uppföljningen av besluten i Luxemburg om de program som intresserar oss här.
There is still too much vagueness, too many grey areas, in this compromise proposed by the Commission and the European Council.
Det finns ännu alltför mycket otydlighet, alltför många gråzoner, i denna kompromiss som kommissionen och Europeiska rådet har föreslagit.
We have nevertheless decided to support the report including most of its proposed amendments and can only regret the vagueness with which the report has been put forward.
Vi stöder trots detta betänkandet med dess ändringsförslag i de flesta styckena och kan bara beklaga den otydlighet det framställts med.
vagueness (also: ambiguity, obscurity, opacity)
volume_up
oklarhet {comm. gen.}
My fear is that with this amendment, the application of this text, whose aim is to strengthen legal security, may create vagueness, which is harmful.
Jag fruktar att med detta ändringsförslag leder tillämpningen av texten, vars mål är att förstärka rättssäkerheten, bara till en skadlig oklarhet.
Until now, a certain vagueness surrounded all these concepts, a sense of confusion, which, helped along by ideology - even passion - and demagogy, led to very serious problems.
Hittills har en viss oklarhet rått mellan alla dessa begrepp, en sammanblandning som medfört mycket stora svårigheter på grund av ideologi, eller t.o.m. entusiasm och demagogi.
With the adoption of these amendments, which have been decided upon by a large majority of the committee, any vagueness and lack of clarity in the directive would, all in all, be removed.
Totalt sett kommer samtliga oklarheter och icke bindande föreskrifter i direktivet att undanröjas om föreliggande ändringsförslag antas, som beslutats med stor majoritet i utskottet.
vagueness
volume_up
vaghet {comm. gen.}
That seems to be fraught with vagueness - the insistence that it be, as it were, self-referentially back to the authority which is contracting.
Det tycks vara fyllt av vaghet - detta ständiga understrykande att det så att säga hänvisar tillbaka till den upphandlande myndigheten.
The vagueness that characterises the report contains the danger of focussing only on a number of eyecatching items, such as the introduction of the CO2 tax and the Kyoto standard.
Den vaghet som kännetecknar betänkandet medför risken för att man uteslutande kommer att fokusera på ett antal eyecatchers som införseln av koldioxidavgifter och Kyotonormen.
vagueness (also: uncertainty)
volume_up
obestämdhet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "vague":

vague

Context sentences for "vagueness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result, we cannot criticise the fact that its evolution may be marked by a certain degree of vagueness.
Vi kan alltså inte kritisera att denna utveckling har några dåligt definierade konturer.
EnglishOne serious drawback in the report is the vagueness of the terminology used, both intentional and otherwise.
Den största bristen hos betänkandet är den delvis oavsiktliga och delvis avsiktliga oklarheten i terminologin.
EnglishNevertheless, we cannot ignore the shades of meaning that have been introduced as well as the excessive vagueness.
Vi kan likväl inte ignorera de betydelseskiftningar som införts och inte heller den överdrivna vagheten.
EnglishBetween 2 % and 0 %, there is a margin of vagueness, a margin of interpretation for which we are awaiting clarification.
Mellan 2 och 0 procent, det finns en suddig marginal, en tolkningsmarginal där vi förväntar oss förtydliganden.
EnglishThere is nothing wrong with concluding cooperation agreements, but the new modernisation agenda is a shining example of vagueness.
Att ingå samarbetsavtal är ju inte fel, men i det nya moderniseringsprogrammet lyser allt konkret med sin frånvaro.
EnglishHowever, we have voted against paragraph 11 regarding the diminution of the protection of the rights of citizens because of its vagueness.
Vi röstade dock emot punkt 11 som rör minskat skydd av de medborgerliga rättigheterna, eftersom den är så vagt formulerad.
EnglishIn that connection the vagueness of the orders still in force today was what made it possible for all that happened in tourism to take place.
I denna fråga tillåter slappheten i bestämmelserna som existerar fortfarande i dag att det händer som hände inom turismen.
EnglishNothing is really planned today, except a few speeches which are rather artistic in their vagueness.
Ingenting har i dag verkligen förberetts, med undantag för vissa intetsägande och ordrika utläggningar, men faran för EMU är reell.
EnglishThe persistent vagueness concerning the place accorded to human rights in our policies is reprehensible and counterproductive.
Den ständiga vagheten när det gäller vilken plats de mänskliga rättigheterna ska ha i vår politik är förkastlig och motverkar sitt eget syfte.
EnglishWe must avoid getting bogged down in vagueness, toing and froing, putting off the vital day when Union funding must be forthcoming.
Vi måste undvika ett sumpigt obestämbart klimat, av framsteg och tillbakagång och som kan skjuta upp unionens nödvändiga finansiering i det oändliga.
EnglishIndeed, it leaves too much vagueness and laxity in the procedures, which creates the risk that this historic right will be misused.
Det finns alltför många oklarheter och alltför mycket slapphet i förfarandena, vilket innebär en risk för att denna historiska rättighet kommer att missbrukas.
EnglishFinally, on the subject of information, we do not think much of the vagueness of the wording which states that the EP shall be kept informed on a regular basis.
Så till sist om frågan information: Vi tycker inte om den vaga formuleringen, Europaparlamentet kommer att underrättas regelbundet.
EnglishAnother problem is the vagueness of this financial instrument, for it is capable of being used to fund not only civilian but also military projects.
Ett annat problem är att detta finansiella instrument är vagt, för det kan användas för att finansiera inte bara civila projekt utan även militära.
EnglishAlso, after all this vagueness - we are now seeing it with regard to Kosovo - the Council tells us that everything has been tried from a diplomatic point of view.
Efter dessa vaga ord säger rådet - det kan man se i dag angående Kosovo - att allt har försökts när det gäller den diplomatiska vägen.
EnglishWe cannot dismiss a draft Constitution that has been accepted by the vast majority of citizens and that gives precise answers, not vagueness, Mrs Muscardini!
Vi kan inte bara avfärda det utkast till konstitution som har godkänts av majoriteten av medborgarna och som ger exakta svar, inte oklara svar, fru Muscardini!
EnglishMy fear is that with this amendment, the application of this text, whose aim is to strengthen legal security, may create vagueness, which is harmful.
Blir det enkelt för EG-domstolen att definiera begreppet föräldraansvar, oberoende av förekomsten av en gemensam äktenskapsrätt, vilket inte är vare sig önskvärt eller planerat i dag?
EnglishBut we must also give due warning: after your initial vagueness, conflicting statements and contradictions, many people in Europe started to miss Chancellor Kohl.
Men vi måste även göra er uppmärksam på att det efter era första oklara uttalanden, era tvister och inkonsekvenserna finns ganska många européer som har börjat sakna förbundskansler Kohl.
EnglishWith the adoption of these amendments, which have been decided upon by a large majority of the committee, any vagueness and lack of clarity in the directive would, all in all, be removed.
Totalt sett kommer samtliga oklarheter och icke bindande föreskrifter i direktivet att undanröjas om föreliggande ändringsförslag antas, som beslutats med stor majoritet i utskottet.
EnglishIt contains some good proposals, but on quite a number of points there is a vagueness about its true intentions.
Kommissionens meddelande om en ny sjöfartspolitik är en ojämn text som innehåller klara förslag men även tillräckligt med oklara punkter beträffande dess verkliga avsikter.