"vain" translation into Swedish

EN

"vain" in Swedish

EN vain
volume_up
{adjective}

vain (also: fond, futile)
But if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.
Men om vi skall tro miljörörelserna är till och med det fåfänga förhoppningar.
Vi är för fåfänga för att vara tillbörligt tysta.
It must be a Parliament firmly anchored in the real world that is not vain enough to court stardom.
Det måste vara ett parlament som är fast förankrat i den verkliga världen, som inte är så fåfängt att det är underdånigt mot överhögheten.

Context sentences for "vain" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to conclude by saying that we should not let the dead die in vain.
Jag skulle vilja avsluta med att säga att vi inte får låta de döda ha dött förgäves.
EnglishBut if we are to believe the environmental movements, even this is vain hope.
Men om vi skall tro miljörörelserna är till och med det fåfänga förhoppningar.
EnglishOnce again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
Återigen, och jag hoppas inte förgäves, kräver vi att dödsstraffet avskaffas.
EnglishThe campaigns we have launched in order to achieve this have not been in vain.
De kampanjer som vi har inlett för att uppnå detta har inte varit förgäves.
EnglishHowever, without the stepping stone of Nice, much of that will be in vain.
Utan Nicefördraget som språngbräda kommer dock mycket av det att vara förgäves.
EnglishTherefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
Därför behöver de inte infinna sig här och förgäves invänta sin talartid.
EnglishIf we even manage to agree on this point, this debate will not have been in vain.
Om vi till och med kan vara överens om denna punkt har denna debatt inte varit förgäves.
EnglishNow it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.
Nu är det september 2008, och jag anser inte att tiden har gått förgäves.
EnglishImagine policyholders in Cologne or in Galway trying in vain to obtain information.
Tänk er en försäkringstagare i Köln eller Galway som förgäves försöker få information.
English(FR) Commissioner, ladies and gentlemen, our work has not been in vain.
(FR) Fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi har inte arbetat förgäves.
EnglishThe mobilisation of the players in the sugar-cane sector has not been in vain.
Mobiliseringen av aktörerna i sockerrörssektorn har inte varit förgäves.
EnglishWe have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Vi har arbetat hårt och jag vill tro att vårt arbete inte är förgäves.
EnglishI am asking because Parliament has so far been asking the Council about this in vain.
Orsaken till min fråga är att parlamentet hittills förgäves har frågat rådet om detta.
EnglishThe Commission has now been negotiating with them for eleven years... in vain.
Kommissionen har förhandlat med dem i elva års tid... och det förgäves.
EnglishIf no political solution is found, any military invasion could well be in vain.
Om man inte finner en politisk lösning, då skulle varje militär erövring kunna vara förgäves.
EnglishWould this then mean that my countrymen's and women's work would have been in vain?
Skulle då det betyda att mina landsmän har ansträngt sig förgäves?
EnglishIn 2008, we waited in vain for President Barroso to call for order.
År 2008 väntade vi förgäves på att kommissionsordföranden skulle uppmana till ordning.
EnglishWe have asked in vain what the British Government thinks about it.
Vi har förgäves bett den brittiska labourregeringen att tänka över detta.
EnglishOtherwise all our other efforts in the area of development will be very much in vain.
Alla våra övriga initiativ inom utvecklingsområdet kommer annars till stor del att bli fruktlösa.
EnglishOnly if this goal is reached will the sacrifice of so many innocent victims not have been in vain.
Om det målet uppfylls kommer offret av så många oskyldiga inte att ha varit förgäves.