"waste of time" translation into Swedish

EN

"waste of time" in Swedish

EN waste of time
volume_up
{noun}

waste of time
volume_up
tidsutdräkt {comm. gen.}
waste of time
Ladies and gentlemen, the global warming story is a waste of time.
Den globala uppvärmningsföljetongen är slöseri med tid.
If not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Om inte, kommer det att innebära ännu mer slöseri med tid och orsaka ännu mer skada.
This debate is, furthermore, a waste of time, out of place and improper.
Dessutom är denna debatt opassande, felaktig och ett slöseri med tid.

Context sentences for "waste of time" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Vi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
EnglishThe Council issued its latest statement on 30 June: it did not waste any time.
Rådet utfärdade sitt senaste uttalande den 30 juni; det lät ingen tid gå förlorad.
EnglishYou can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
Det får ni göra om ni vill, men jag kommer inte att kasta bort mer tid på detta.
EnglishLet us waste no time in eradicating the bad seeds sprouting here and there.
Låt oss inte vänta med att få bukt med de rötägg som dyker upp här och där.
EnglishWe must waste no time in ensuring that the people recover their faith in Europe once more.
Vi måste omedelbart se till att folket än en gång återfår sin tilltro till Europa.
EnglishOtherwise, we should not waste our time here because everything will be decided by NATO.
I annat fall bör vi inte slösa vår tid här, eftersom allt kommer att beslutas av Nato.
EnglishIn cases like this, one cannot, like the Spanish Presidency, waste any time in reacting.
I fall som detta kan man inte som det spanska ordförandeskapet slösa tid när man reagerar.
EnglishI think, rather than waste the time of Members, it might be good.
Jag anser att detta vore ett bra sätt, i stället för att kasta bort ledamöternas tid.
EnglishIf you will allow me, I shall not waste time – time which I do not have – saying the usual things.
Vi måste förnya fordonsparken, och här går det att göra ganska mycket, ganska fort.
EnglishWe should also avoid duplication, for that is a waste of time and money.
Vi bör inse att Europaparlamentet är den enda EU-institution som är direktvald av medborgarna.
EnglishWe are delighted to welcome Mr Solana, and I shall waste no time in inviting him to speak.
Jag ger omedelbart ordet till Solana som vi med glädje välkomnar.
EnglishAs you can see, Mr Hallam, we will not waste our time tomorrow morning, in two respects!
Ni ser, Hallam, att vi inte alls kommer att förspilla vår tid i morgon förmiddag, i dubbel bemärkelse!
EnglishThe European Commission should waste no time in taking efficient action aimed at coordinating urban policy.
Kommissionen bör skyndsamt vidta effektiva åtgärder för att samordna stadspolitiken.
EnglishMr President, in order not to waste Parliament's time, I handed in a change of vote in writing.
Herr ordförande! För att inte slösa med parlamentets tid lämnade jag in en skriftlig röständring.
EnglishI only have thirty seconds left so I cannot waste any time.
Jag har bara 30 sekunder kvar, så jag kan inte slösa bort någon tid.
EnglishNone of this is mentioned, and therefore this report is, I fear, yet another waste of time and resources.
Den sista talaren pekade med rätta på den extremt höga arbetslösheten bland invandrarna.
EnglishI come now to my two subjects - which I would like to stress - so as not to waste your time.
Jag återkommer alltså till mina två ämnen - som jag skulle vilja betona - för att inte missbruka er tid.
EnglishIt also must waste no time in getting down to business.
Den får heller inte dröja med att ta itu med de väsentliga frågorna.
EnglishWe have no truck with this and we do not need to waste parliamentary time on nonsense of this kind.
Vi har inget med detta att göra och behöver inte slösa bort parlamentets tid på den sortens nonsens.
EnglishWe have work to do now and we must not waste any time.
Vi har ett arbete att utföra nu, och vi har ingen tid att förlora.