"waste water" translation into Swedish

EN

"waste water" in Swedish

EN waste water
volume_up
{noun}

1. industry: "paper"

volume_up
bakvatten {n} (papper)

Context sentences for "waste water" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe salt would be discharged as waste water at a rate of up to 600 m³ per hour.
Saltet ska ledas ut som sköljvatten i en hastighet på upp till 600 kubikmeter per timme.
EnglishEqually relevant is compliance with the Urban Waste Water Treatment Directive.
Lika relevant är uppfyllandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
EnglishThis directive also seeks to control the discharge of waste into our water systems.
Med direktivet eftersträvar man även att kontrollera avfallsdumpningen i våra vattensystem.
EnglishThe EU must support Russia in its efforts to cleanse St Petersburg of all waste water.
EU måste stödja Ryssland i ansträngningarna att rena allt avloppsvatten från S:t Petersburg.
EnglishEqually relevant is compliance with the Urban Waste Water Treatment Directive.
Det är viktigt att inse att badvattendirektivet bör tas i övervägande i detta vidare sammanhang.
EnglishThat also applies to slops - the ship's own waste water - that contain hazardous substances.
Detta gäller även länsvatten - fartygets eget avfallsvatten - som innehåller miljöfarliga ämnen.
EnglishThey agree to far too much; they do far too little; and this waste water directive illustrates the problem.
Jag skulle vilja gratulera fru Sornosa till att ha utfört detta betänkande så väl.
EnglishEnvironmental protection is important, whether it concerns waste water, packaging or emissions.
Miljöskydd är viktigt, vare sig det gäller avloppsvatten, förpackningar eller luftföroreningar.
EnglishThe ERDF Operational Programme 'Environment' co-finances nine waste water projects.
Genom Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) operativa program ”Miljö” samfinansieras nio avloppsprojekt.
EnglishThese projects relate to the construction and/or modernisation of waste-water treatment plants and sewage networks.
Dessa avser anläggning och/eller modernisering av avloppsreningsverk och avloppsnät.
EnglishThe directive on urban waste water treatment is an example of a directive that has been poorly applied.
Direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse är ett exempel på denna bristfälliga tillämpning.
EnglishUntil now rainwater has been regarded as waste water which had to be disposed of as quickly as possible.
Hittills har regnvattnet betraktats som avloppsvatten som man måste bli av med så fort som möjligt.
EnglishThe waste water directive is a prime example where the concerns of the processing sector were overlooked.
Direktivet om avloppsvatten är ett förstklassigt exempel på hur beredningssektorns intressen förbises.
EnglishSo you can see that we're bringing together cycles of food, energy and water and waste all within one building.
Så ni kan se att vi för samman kretslopp för mat, energi och vatten och avfall, allt inom samma byggnad.
EnglishThey include urban transport, the supply of energy and water, waste water treatment and waste recycling.
Det gäller t.ex. tätortstransporter, energi- och vattenförsörjning, avloppsvattenrening och avfallsåtervinning.
EnglishCurrently, many other cities of more than 15 000 inhabitants are still not treating this waste water in this way.
Medlemsstaterna har anmälts vid över 42 tillfällen för att inte ha följt 17 direktiv om avloppsvatten.
EnglishThis approach also avoids the need to define certain terms, such as water or waste, in the directive.
Detta tillvägagångssätt gör också att man slipper att definiera vissa termer, som vatten eller avfall, i direktivet.
EnglishI have a very specific question: When will the treatment of waste water in Brussels comply with the legislation?
Jag har där en mycket konkret fråga: När kommer Bryssels avloppshantering att motsvara lagbestämmelserna?
EnglishIt uses the terms 'waste' and 'waste water' when referring to cattle dung and urine.
När man talar om boskapens gödsel (lanta )och gödselvatten (virtsa ), används där orden avfall (jätteet ) och avloppsvatten (jätevesi ).
EnglishThis part regulates, among other things, equipment for gathering up oil, waste and waste water in various harbours.
I denna del regleras bland annat uppsamlingsanläggningar för olja, avfall och avloppsvatten i olika hamnar.