"wasteful" translation into Swedish

EN

"wasteful" in Swedish

EN wasteful
volume_up
{adjective}

It is an ambitious, wasteful and perhaps overly broad strategy.
Den är en ambitiös, slösaktig och kanske överdrivet bred strategi.
It is precisely when government becomes bigger and more remote that it becomes more inefficient and more wasteful and more corrupt.
Det är just när den styrande makten blir större och mer avlägsen som den blir mer ineffektiv och slösaktig och korrupt.
Restaurants and the food industry in general are pretty much the most wasteful industry in the world.
Restauranger och livsmedelsindustrin i allmänhet är i stort sett den mest slösaktiga industrin i världen.
wasteful
wasteful (also: devastating)
Discrimination, in whatever forms it exists, whichever group it affects, is wasteful and unacceptable, as the Confederation of British Industry has said.
Diskriminering, i vilken form den än finns, vilken grupp den än drabbar, är ödeläggande och oacceptabel, såsom det brittiska industriförbundet uttalat.
wasteful

Synonyms (English) for "wasteful":

wasteful

Context sentences for "wasteful" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need smart electricity grids; currently these are wasteful and anachronistic.
Vi behöver smarta elnät. De vi har i dag är oekonomiska och föråldrade.
English(SV) Madam President, we really do live in a wasteful society if we regard this as waste.
Fru talman! Vi lever sannerligen i ett slösaktigt samhälle om vi kallar detta för avfall.
English'The most wasteful and ineffective programme I have seen in and out of government'.
(EN) ”Det mest slösaktiga och ineffektiva program jag har sett både inom och utanför regeringen”.
EnglishNot only is it hugely wasteful, it is also damaging the ecosystem.
Detta är inte bara ett enormt slöseri, utan det skadar också ekosystemet.
EnglishIt is clear that the use of wasteful fishing methods should be ended sooner rather than later.
Det är tydligt att det borde sättas stopp för skadliga fiskemetoder så snart som möjligt.
EnglishAid for distillation must be stopped because it is wasteful.
Stödet till destillation måste stoppas, eftersom det är oekonomiskt.
EnglishRestaurants and the food industry in general are pretty much the most wasteful industry in the world.
Restauranger och livsmedelsindustrin i allmänhet är i stort sett den mest slösaktiga industrin i världen.
EnglishThis age of austerity offers an opportunity for the EU to spend less on old and wasteful priorities.
Denna tid av åtstramningar är ett tillfälle för EU att spendera mindre på gamla och olönsamma prioriteringar.
EnglishIn the current economic situation we cannot allow any wasteful spending or misuse of European funds.
I den aktuella ekonomiska situationen kan vi inte tillåta några slösaktiga utgifter eller missbruk av EU-medel.
EnglishNo reform of the common agricultural policy, no reform of the development policies which are vastly wasteful.
Ingen reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, ingen reform av utvecklingspolitiken som är enormt slöseri.
EnglishSecondly, shifting from a linear, wasteful, polluting way of using resources to a closed-loop model.
För det andra, att gå från ett linjärt, slösaktigt och förorenade sätt att använda resurser, till ett slutet kretslopp.
EnglishThis age of austerity offers an opportunity for the EU to spend less on old and wasteful priorities.
De nuvarande åtstramningstiderna ger EU en möjlighet att spendera mindre pengar på gamla och oekonomiska prioriteringar.
EnglishIt is downright wasteful of taxpayers ' money.
Det är slöseri med skattebetalarnas pengar.
EnglishIt is downright wasteful of taxpayers' money.
Det är slöseri med skattebetalarnas pengar.
EnglishThis is wasteful and conveys an image of an over-bureaucratic Europe, acting in a totally disproportionate manner.
Detta är slöseri och förmedlar en bild av ett överbyråkratiskt EU, som agerar på ett fullständigt oproportionerligt sätt.
EnglishEnergy-hungry emerging economies and wasteful industrial countries were not even prepared to implement the Kyoto Protocol.
Energihungrande tillväxtekonomier och slösaktiga industriländer var inte ens redo att genomföra Kyotoprotokollet.
EnglishIrradiation also contributes to the large-scale, expensive and wasteful transport of food, particularly by large corporations.
Strålningen bidrar också till storskalig, dyr och onödig transport av livsmedel, i synnerhet inom stora företag.
EnglishAn educational campaign is needed, explaining to them what an incredibly wasteful process cloning has been so far.
En utbildningskampanj som förklarar vilket otroligt slöseri med resurser kloningsprocessen hittills har varit är på sin plats.
EnglishWe must publicly shame the wasteful Member States, which continue to exist, and describe the situation clearly.
De slösaktiga medlemsstaterna, för det finns fortfarande sådana, får skämmas offentligt och situationen måste beskrivas tydligt och klart.
EnglishFor example I do not think it is appropriate to vote in favour of wasteful agricultural subsidies and an increase in entertainment expenses.
Exempelvis anser jag inte att det är rätt att rösta ja till slösaktiga jordbrukssubventioner och höjda representationsutgifter.