"wastewater" translation into Swedish

EN

"wastewater" in Swedish

EN wastewater
volume_up
{plural}

wastewater
These consist of conditions for collecting and treatment of wastewater in slaughterhouses.
Här ingår villkor för uppsamling och behandling av avloppsvatten i slakthus.
The sea absorbs the unprocessed wastewater of a population of over a million living along the coast.
I Östersjön släpps orenat avloppsvatten ut från över en miljon kustbor.
The St Petersburg Southwestern Wastewater Treatment Plant is just the tip of the iceberg with regard to what is needed.
Sydvästra reningsanläggningen för avloppsvatten i St. Petersburg är bara toppen av isberget när det gäller det som måste göras.

Synonyms (English) for "wastewater":

wastewater

Context sentences for "wastewater" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese projects relate to the construction and/or modernisation of waste-water treatment plants and sewage networks.
Dessa avser anläggning och/eller modernisering av avloppsreningsverk och avloppsnät.
EnglishThe potential is equal to the entire amount of biogas currently being produced at Swedish wastewater treatment plants.
Potentialen motsvarar hela den mängd biogas som produceras vid våra reningsverk idag.
EnglishIn which regions is a more powerful wastewater treatment than secondary treatment necessary?
I vilka områden finns det behov av en mer omfattande rening av avfallsvatten än det som en sekundär rening innebär?
EnglishSubject: Wastewater treatment plants in Greece
EnglishIn 1998 there were many agglomerations of more than 150 000 inhabitants that had still not resolved the issue of waste-water treatment.
Många av medlemsstaterna hade fortfarande inte meddelat vilket tillstånd de känsliga områdena befann sig i.
EnglishThe St Petersburg Southwestern Wastewater Treatment Plant is just the tip of the iceberg with regard to what is needed.
Detta innebär att ekonomin måste utvecklas genom att vi utnyttjar de möjligheter som handel och hållbar användning av naturresurserna erbjuder.
EnglishOn October 24, North Wastewater Infrastructure arranges a seminar where environmental technologies and new business opportunities are in the spotlight.
Den 24 oktober arrangerar North Waste Infrastructure ett seminarium där miljöteknik affärsmöjligheter står i blickfånget.
EnglishThe Galician Regional Government and Vigo City Council are planning to build a new wastewater treatment plant (WWTP) in Vigo, to replace the previous one built with Community funding 12 years ago.
Galiciens regering och kommunledningen i Vigo planerar att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Vigo.
EnglishWe'd have a water treatment system treating wastewater, turning that into fresh water and generating energy from the solids using just plants and micro-organisms.
Vi skulle ha ett reningsverk som tar hand om avfallsvattnet och gör det drickbart samt alstrar energi från resterna med hjälp av växter och mikroorganismer.
EnglishVery often, such projects are combined projects which, apart from waste-water- and rainwater-related infrastructure, may also include water supply infrastructure.
Dessa projekt är mycket ofta kombinerade projekt, som förutom infrastruktur för avlopps- och regnvatten även kan omfatta infrastruktur för vattenförsörjning.
EnglishResearch in water and wastewater treatment focuses on knowledge building around water and sewer with starting points in sustainability and wise use of resources.
Forskningsämnet VA-teknik fokuserar mot kunskapsbyggande kring vattenförsörjnings- och avloppssystem med utgångspunkter i hållbarhet och klokt resursutnyttjande.
EnglishAs regards asserting regional operational programmes of the ERDF, the question of absorption rates for the waste-water sector should be addressed to the competent regional authorities.
När det gäller ERUF:s regionala operativa program bör frågan om utnyttjandegrader för avloppssektorn ställas till behöriga regionala myndigheter.
EnglishNutrient cycling and issues related to thermal effects of water and wastewater systems are essential, as are application in the society of the constructed subject knowledge.
Näringscirkulation och frågor kring köldpåverkan av VA-systemen är väsentliga, liksom sökande i samhället efter andra tillämpningsområden för den uppbyggda ämneskunskapen.