EN

well {noun}

volume_up
1. general
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Å ena sidan är de källor till olja och gas, samt en källa till förnybar energi.
A standard value is then established on the basis of this well-to-wheel analysis.
Ett standardvärde fastställs sedan på grundval av denna analys från källa till slutlig användning i fordonet.
We can certainly feel well satisfied at the progress made, but satisfaction must never be allowed to slide into complacency.
Naturligtvis är detta en stor källa till tillfredsställelse, men det får inte gå över i förnöjsamhet.
well (also: breach, dent, gap, hole)
And they said, "Well no, but it has holes in its frill."
Och de sade, "Nej det har vi ju inte, men den har hål i sin nackkam."
The road is well-paved, despite some potholes on its way.
Vägen är välunderhållen, trots att det har funnits vissa hål i den.
I am concerned that after enlargement we are falling into a black hole because everyone is satisfied that enlargement has turned out well.
Jag är oroad för att vi efter utvidgningen håller på att falla ner i ett svart hål för att alla är nöjda med att utvidgningen gick så bra.
We are well aware that deepening would not be taking place if enlargement were not on the horizon.
Utvidgningsprocessen måste ske med en fördjupning av institutionerna och vi vet mycket väl att utan denna utvidgning skulle vi inte ha haft någon fördjupning.
I think that pretending everything is going well, when the choice that has been made goes decidedly in the direction of enlarging the Union without deepening it, is profoundly wrong.
Jag tror att det är djupt felaktigt att låtsas som om allt är väl, när det val man har gjort avgjort går i riktning mot en utvidgning utan fördjupning.
These efforts should support a deeper critical view of events, as well as secure the rights of minorities, and above all inform about minorities and other opinions.
Dessa bemödanden måste befrämja en fördjupning av händelserna och också säkra minoriteternas rättigheter att till att börja med överhuvud taget informera om minoriteter och om andra åsikter.
well (also: oil well)
They will of course have won control of the Iraqi oil wells, but Afghanistan is ignored.
De kommer naturligtvis att vinna kontroll över de irakiska oljekällorna, men Afghanistan glöms bort.
Fundamental bones of contention such as the fair distribution of power and of the income from oil wells still need to be solved in ways acceptable to both parties.
Grundläggande känsliga frågor, som en rättvis fördelning av makten och inkomsten från oljekällor, måste fortfarande lösas på ett för båda parter acceptabelt sätt.
The fact that Iraq has been weakened by the Gulf War ten years ago and has oil wells does not justify making an exception to this.
Att Irak är försvagat genom Gulfkriget för tio år sedan och har oljekällor, berättigar inte något undantag.
well
volume_up
brunn {comm. gen.}
Simply building a well is therefore not enough.
Att bara bygga en brunn är därför inte tillräckligt.
And there are little houses near the village well.
Små hus finns, en by och en brunn.
2. British English

Context sentences for "well" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to thank Mr Lewandowski for having approached this subject as well.
Jag skulle vilja tacka Janusz Lewandowski för att ha tagit upp även detta ämne.
EnglishFinally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
Slutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
EnglishIt should not be simply up to the Council; Parliament must approve them as well.
Utgifterna bör inte enbart avgöras av rådet, utan också godkännas av parlamentet.
EnglishSaying ‘yes’ to liberalisation means that the ‘how’ has to be considered as well.
Att säga ”ja” till avregleringar innebär att man även måste beakta frågan ”hur”.
English   – Mr President, I wish to thank Commissioner Rehn for a well-balanced report.
   – Fru talman! Jag vill tacka kommissionär Rehn för en välbalanserad rapport.
EnglishWe have not discussed it yet at Commission-level, but it is quite well advanced.
Vi har ännu inte diskuterat det på kommissionsnivå, men det är långt framskridet.
EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
EnglishThe principle of proportionality applies to private as well as international law.
Proportionalitetsprincipen kan tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
EnglishAs a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
Som projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.
EnglishWe know that this will have long-term social as well as political consequences.
Vi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Det behövs för att trygga såväl livsmedelsförsörjningen som en hållbar utveckling.
EnglishHowever, have we heard from Bulgarian, Romanian or French journalists as well?
Men har vi även hört något från bulgariska, rumänska eller franska journalister?
EnglishWe must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
Även vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
EnglishThe importance of the external dimension is also well articulated in the report.
Vikten av den externa dimensionen framkommer också tydligt i detta betänkande.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
EnglishYou know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.
Ni vet, precis som jag, att det finns många sätt att uppnå politiskt inflytande.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
EnglishThe well-known environmental principle is: the polluter pays, not: polluters pay.
Den berömda miljöprincipen lyder: förorenaren betalar. Inte: förorenarna betalar.
EnglishWe are also conducting a statistical report on violence as well as Eurobarometer.
Vi skall också utarbeta en statistisk rapport om våld, såväl som Eurobarometer.