"wellbeing" translation into Swedish

EN

"wellbeing" in Swedish

EN wellbeing
volume_up
{noun}

wellbeing (also: wellness)
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Air quality is central to our citizens' health and wellbeing.
Luftkvaliteten är av största betydelse för våra medborgares hälsa och välmående.
We should also understand that exercise is vitally important for a person's general wellbeing.
Vi behöver också förstå att motion är avgörande för en persons allmänna välmående.
wellbeing (also: comfort, well-being)
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
Patients are highly interested in their own health and wellbeing.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.
Increased prosperity and wellbeing in Poland are in the interest of the whole of Europe.
Ett ökat välstånd och välbefinnande i Polen ligger i hela EU:s intresse.
wellbeing (also: health)
volume_up
hälsa {comm. gen.}
By so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
Nothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.
Patients are highly interested in their own health and wellbeing.
Patienter är mycket intresserade av sin egen hälsa och välbefinnande.

Synonyms (English) for "wellbeing":

wellbeing

Context sentences for "wellbeing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should be based on solid foundations of sustainable well-being for Europeans.
Strategin bör baseras på gedigna grunder för varaktigt välstånd för européerna.
EnglishAs a project, Europe has been about peace, social well-being, freedom and growth.
Som projekt har EU handlat om fred, socialt välbefinnande, frihet och tillväxt.
EnglishThis is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Det är rätt och riktigt, eftersom det handlar om familjen och barns välbefinnande.
EnglishI have, of course, voted for it in the interests of the well-being of all pensioners.
Självfallet röstade jag för det för att värna om alla pensionärers välbefinnande.
EnglishOf course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.
Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.
English The Union's aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.2.
    Unionen skall ha som mål att främja freden, sina värden och folkens välfärd.2.
EnglishEmployers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
EnglishI would welcome a monetary estimation of their contribution to people's well-being.
Jag välkomnar en ekonomisk uppskattning av deras bidrag till människors välbefinnande
English(PT) Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.
(PT) Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.
EnglishThe sole concern of this industry is the financial well-being of its shareholders.
Denna industris främsta intresse är i själva verket aktieägarnas finansiella välstånd.
EnglishThe European Union must be clearly focussed on the well-being of the people.
Europeiska unionen måste självfallet inrikta sig på att skapa välstånd för människor.
EnglishBy so doing, the programme will contribute to health and social wellbeing.
Genom att göra det kommer programmet att bidra till hälsa och social välfärd.
EnglishOnly together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Bara tillsammans kan vi uppfylla löftena om trygghet och välfärd för våra medborgare.
EnglishMental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
Psykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.
EnglishCSR Europe has even created a toolkit for wellbeing in the workplace.
CSR Europe har tagit fram en samling verktyg för välbefinnande på arbetsplatsen.
EnglishMr President, there is a well-known saying that well-being is more important than welfare.
Herr talman! Det är ett känt talesätt att välbefinnande betyder mer än välfärd.
EnglishRadical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Det krävs radikala åtgärder i den här frågan för våra barns hälsas skull.
EnglishOnly Europe can respond effectively and guarantee well-being and security for our countries.
Frankrike har sagt nej och Förenade kungariket uppmanas att lansera EU på nytt.
EnglishWe need up-to-date legislation to protect the well-being of our children.
Vi behöver en modern lagstiftning för att skydda våra barns välbefinnande.
EnglishNothing is more important than the health, wellbeing and future of our children.
Ingenting är viktigare än våra barns hälsa, välmående och framtid.