"whether" translation into Swedish

EN

"whether" in Swedish

EN whether
volume_up
{conjunction}

whether (also: if, that, in the event that)
volume_up
om {conj.}
It remains to be seen whether that is enough or whether we can still do more.
Det återstår att se om detta räcker eller om vi kan göra ännu mer.
Does it know whether Spain has applied for such aid and whether Roca S.A.
Känner kommissionen till om Spanien har begärt sådant stöd och om företaget Roca S.A.
Tell this House whether this is the case and, if it is, they must be consolidated.
Tala om för denna kammare om det stämmer, och om de i så fall måste konsolideras.
whether (also: if)
We can always discuss whether we have done our part and whether it is good enough.
Vi kan alltid diskutera huruvida vi har dragit vårt strå till stacken och huruvida det räcker.
It is not a question of whether or not the recommendations in the report are sound.
Det handlar inte om huruvida rekommendationerna i betänkandet är förnuftiga eller ej.
Often there are no unequivocal conclusions about whether or not that is the case.
Ofta är slutsatserna om huruvida så är fallet eller inte långt från entydiga.
whether (also: if)
volume_up
ifall {conj.} (huruvida)
Needless to say, this is not about whether or not the Bush diplomacy has scored a victory.
Det handlar naturligtvis inte om ifall Bush-diplomatin har vunnit.
The debate whether or not to vaccinate is once again upon us.
Nu blossar än en gång debatten upp om ifall vaccinering skall genomföras eller inte.
Can you say whether you will indeed raise this point as well?
Kan ni tala om ifall ni verkligen kommer att ta upp även denna fråga?
whether (also: if)
volume_up
i fall {conj.} (huruvida)
So I shall not comment on whether or not I like some of the amendments.
Jag talar alltså inte om i fall jag uppskattar vissa ändringsförslag eller inte.
Whether this Court will perhaps eventually be used to try those who resist the new imperialist order?
Kanske skall denna domstol slutligen också användas för att döma i fall som rör motståndet mot deras nya imperialistiska ordning?
You may ask whether this is contrary to the spirit of the Treaty of Maastricht, but it is clearly not a point which we can debate at the moment.
Ni får tala om i fall detta inte strider mot andan i Maastrichtfördraget, men det är en fråga som vi givetvis inte kan diskutera nu.
whether (also: either)
Ordinary citizens, whether Christian or Muslim, are not interested in the Jihad.
Vanliga medborgare, vare sig de är kristna eller muslimer, har inget behov av Jihad.
The economy is becoming globalised, whether governments want this or not.
Ekonomin globaliseras nu vare sig regeringarna vill det eller inte.
There are no requirements for vaccination, whether for students or staff.
Det ställs inga krav på vaccination, vare sig för studenter eller personal.

Context sentences for "whether" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not sure whether this is still the case or what the present situation is.
Jag är inte säker på att det stämmer eller vilken den nuvarande situationen är.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Men som jag säger är jag mycket oroad för att detta kanske inte är sannolikt.
EnglishI am no longer sure whether the government still has responsibility and control.
Jag är inte säker på att regeringen fortfarande har ansvaret och kontrollen.
EnglishOtherwise we adapt and change the law, whether at national or European level.
Annars får vi anpassa och ändra lagstiftningen, på nationell eller europeisk nivå.
English2.whether it is aware of any similar projects financed from Community funds?
2.Känner kommissionen till liknande projekt som finansierats med gemenskapsmedel?
EnglishTurning to whether what we have put forward is too ambitious or is not sufficient.
Är då de förslag vi har lagt fram alltför ambitiösa eller inte ambitiösa nog?
EnglishWe cannot work with the warlords, whether they are involved in diamonds or oil.
Vi får inte tjäna krigsherrarna, må vara de med diamanter eller de med olja.
EnglishThe issue was whether the way the law was formulated enabled that objective to be met.
Jag försäkrar att kommissionen kommer att offentliggöra alla relevanta aspekter.
EnglishNevertheless the G20 found ideal culprits: tax havens, whether real or not.
Trots detta fann man missdådare vid G20-mötet: skatteparadisen, verkliga eller ej.
EnglishWe cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.
Vi får inte utelämna någon, varken ung eller gammal, svart eller vit, rik eller fattig.
EnglishThis does nobody any favours – whether the European Union or Turkey itself.
Detta är inte till gagn för någon – varken Europeiska unionen eller Turkiet självt.
EnglishThe question is whether on this occasion these words will turn into action.
Behovet av en verklig och långtgående ekonomisk strukturreform är brådskande.
EnglishWhether the Commission's interfering in this way will improve matters, I have my doubts.
Jag tvivlar på att kommissionens inblandning kommer att leda till en förbättring.
English   I welcome the fact that you will be monitoring whether the ruling is properly applied.
   – Det gläder mig att ni kommer att övervaka att domslutet tillämpas korrekt.
EnglishYou ask whether we have considered the most deprived regions. Again the answer is yes.
Har frågorna som har att göra med de fattigaste områdena tagits i beaktande?
EnglishYou may ask me - I may ask myself - whether we have misused this method.
Och ni kan fråga mig, och jag kan fråga mig själv: har vi missbrukat denna teknik?
EnglishI doubt whether the Union will be able still to do so when this treaty is implemented.
Jag tvivlar på att unionen kan fortsätta att göra det med införandet av detta avtal.
EnglishWe could perhaps consider whether to introduce new paragraphs and new assessment standards.
Kanske skulle vi kunna överväga att införa nya punkter och nya bedömningsnormer.
EnglishWe therefore wonder whether the Commission has the political will to resolve them.
Därför undrar vi: har kommissionen den politiska viljan att lösa dessa?
EnglishNaturally, the question which then arises is whether we can conclude them in March.
Den fråga som uppstår är givetvis följande: Kan vi avsluta redan i mars?