"wildlife" translation into Swedish

EN

"wildlife" in Swedish

EN wildlife
volume_up
{noun}

wildlife (also: animal life, animality)
The radical transformation of the Arctic is having an impact on its people, its landscape and its wildlife - on land and at sea.
Den radikala omvandlingen av Arktis påverkar dess befolkning, landskap och djurliv - på land och till havs.
This chart shows the decline in ocean wildlife from 1900 to 2000.
Den här bilden visar minskningen av djurlivet i haven från år 1900 till 2000.
The "Erika" incident was serious especially for the people of Brittany most closely affected, but it was devastating for the wildlife of much of Europe.
Erika-olyckan var allvarlig, särskilt för de människor i Bretagne som påverkas närmast, men den var förödande för stora delar av Europas djurliv.
wildlife (also: being, character, composition, landscape)
volume_up
natur {comm. gen.}
The EU Member States have drawn up their proposals for Natura 2000 sites on the basis of the directives on birds and wildlife.
EU: s medlemsstater utarbetar Natura 2000-förslaget på grundval av fågel- och miljödirektiv.
(GA) Madam President, I refer to the fires we had in my home county - Donegal - and elsewhere in Ireland last weekend, when we had fires which destroyed forests, land, fences and wildlife.
Jag vill ta upp de bränder vi hade i mitt grevskap - Donegal - och på andra ställen på Irland förra helgen, då bränder förstörde skogar, mark, staket, natur- och djurliv.
wildlife
It is a pity that more of you were not at the presentation by the Minister of Wildlife and Tourism of Botswana.
Det är synd att inte fler av er var här och lyssnade till presentationen av Botswanas minister för naturliv och turism.
The European Union has to take this into account when we want to develop even stronger cooperation for the benefit of the Arctic, its inhabitants and its wildlife.
Detta måste Europeiska unionen ta med i beräkningen när vi vill utveckla ett ännu starkare samarbete till förmån för Arktis, dess invånare och dess naturliv.

Context sentences for "wildlife" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany wildlife populations are already affected by these compounds.
Många vilda djurpopulationer har redan påverkats av dessa kemiska föreningar.
EnglishIt needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Vi måste inse att naturen och växt- och djurlivet i regionen är ömtåliga och sårbara.
EnglishThis chart shows the decline in ocean wildlife from 1900 to 2000.
Den här bilden visar minskningen av djurlivet i haven från år 1900 till 2000.
EnglishThe fact is ignored that trapping is an important part of caring for wildlife and the environment.
Man bortser från att just fällfångst är en viktig del i vilt– och miljövård.
EnglishA civil protection expert photographing the damage caused to wildlife by red sludge in Hungary.
Civilskyddsexpert som fotograferar skadorna på naturlivet efter slamkatastrofen i Ungern.
EnglishIn large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼ wildlife overpasses '.
Vid stora infrastrukturella arbeten till exempel anläggning av så kallade viltviadukter.
EnglishNot least, the World Wildlife Fund has been very vocal in its condemnation of these deals.
Inte minst Världsnaturfonden har högljutt fördömt dessa avtal.
EnglishMountains are areas that contain some of the few remaining wildlife sanctuaries left in Europe.
Bergen är de områden där några av de sista av Europas återstående naturskyddsområden återfinns.
EnglishIn large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼwildlife overpasses'.
Vid stora infrastrukturella arbeten till exempel anläggning av så kallade viltviadukter.
EnglishOn the other hand there are remaining concerns about public health, biodiversity and local wildlife.
Å andra sidan återstår oron för folkhälsan, den biologiska mångfalden och det lokala djurlivet.
EnglishWithout that, we could do irreparable damage to our environment and to the habitats of people, wildlife and plant life.
Annars kan vi åsamka vår miljö och människors, djurs och växters livsmiljöer obotlig skada.
EnglishThe EU Member States have drawn up their proposals for Natura 2000 sites on the basis of the directives on birds and wildlife.
EU: s medlemsstater utarbetar Natura 2000-förslaget på grundval av fågel- och miljödirektiv.
EnglishThat is why Greenpeace and the World Wildlife Fund support this fishing method in preference to others where there is a large by-catch.
Därför stöder Greenpeace och Världsnaturfonden denna fiskemetod framför andra som ger stora bifångster.
EnglishAnd if so, why are you so keen to build monstrous wind farms that are detrimental to wildlife and do not even work!
Och varför är ni i så fall så angelägna om att bygga monstruösa vindkraftsparker som skadar djurlivet och inte ens fungerar?
EnglishThe river forms a delta as it approaches the Black Sea, which is a wildlife reserve for countless native and migratory birds.
Vid utloppet till Svarta havet bildar Donau ett delta som är viltreservat för många inhemska fåglar och flyttfåglar.
EnglishAccording to the World Wildlife Foundation, the flounder and sole mentioned today are among the most endangered fish species.
Enligt Världsnaturfonden är den rödspätta och tunga som har nämnts i dag bland de fiskarter som löper störst risk att utrotas.
EnglishThe European Court of Justice has previously condemned Italy, France and Germany for allowing the hunting of wildlife species during their migratory period.
EG-domstolen har tidigare dömt Italien, Frankrike och Tyskland för att ha tillåtit jakt under flytten.
EnglishThe story begins in 1996 when a wildlife photographer took this photograph here of a Tasmanian devil with a large tumor on its face.
Historien börjar 1996 när en naturfotograf tog detta fotografiet här av en tasmansk pungdjävul med en stor tumör på sitt ansikte.
EnglishEnvironmental cooperation must be continued in order to improve nuclear safety, and wildlife in the Arctic also calls for special attention.
Miljösamarbetet måste fortsätta i syfte att förbättra kärnsäkerheten, och naturlivet i Arktis kräver också särskild uppmärksamhet.
EnglishIn Scotland the Scottish Fishermen's Federation and the World Wildlife Fund have got together to propose the concept of zonal regional management.
I Skottland har Skotska yrkesfiskareförbundet och Världsnaturfonden samarbetat och lagt fram förslag om regional förvaltning.