EN wing
volume_up
{noun}

1. general

wing
volume_up
vinge {comm. gen.}
With a split wing we get the lift at the upper wing, and we get the propulsion at the lower wing.
Med en delad vinge får vi lyftet vid den övre vingen och vi får framdrivning med den undre vingen.
Hit the emergency exits on the starboard wing, here, clearing the main cabin.
Slå till mot nödutgångarna på styrbords vinge, här, rensa huvudkabinen.
Vi har en delad vinge.
wing
volume_up
kuliss {comm. gen.}
There are other darker forces waiting in the wings of this conflict.
Det finns andra mörka krafter som väntar i kulisserna av denna konflikt.
At every turn, another Member State emerges from the wings to block this agreement.
Gång efter annan står det ännu en medlemsstat ute i kulisserna för att blockera det här avtalet.
Discussions on stage and in the wings clearly show that Europe is not being frank when it comes to Turkey.
Det som diskuteras framför och bakom kulisserna visar entydigt på att Europa inte umgås ärligt med Turkiet.
wing (also: canvas, sail)
wing (also: break, desertion, escape, flight)
volume_up
flykt {comm. gen.}
wing
volume_up
flygel {comm. gen.} (sidobyggnad)
I should also like to have seen an answer to the question of how you can keep a prison or a prison wing free of drugs.
Jag saknar egentligen också ett svar på frågan hur man håller ett fängelse eller en flygel av ett fängelse drogfritt.
This must be the lowest foundation of the southeast wing.
Det här måsta vara den lägsta grunden på den sydöstra flygeln.
Glöm inte bort den vänstra flygeln.
wing
volume_up
annex {n} (sidobyggnad)
wing
volume_up
huslänga {comm. gen.} (sidobyggnad)
wing (also: tip)
volume_up
snibb {comm. gen.}
wing
volume_up
bärplan {comm. gen.}
wing
volume_up
flock fåglar {noun} [ex.]
wing
volume_up
flygförmåga {comm. gen.}
wing
volume_up
sidodel {comm. gen.}
wing
volume_up
sidostycke {comm. gen.} (sidobyggnad)
wing
volume_up
flygeskader {comm. gen.}
wing
volume_up
flygfärdighet {comm. gen.}
wing
volume_up
kragsnibb {comm. gen.}
wing

2. "armchair"

wing
volume_up
öronlapp {comm. gen.} (fåtölj)

3. military

wing (also: air force base)
volume_up
flygflottilj {comm. gen.}

Synonyms (English) for "wing":

wing

Context sentences for "wing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
I lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
EnglishNow they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Nu vill de vinna poäng hos högerflygeln, och därför genomförde de denna aktion.
EnglishIn terms of democratic decision-making we are running on a wing and a prayer.
När det gäller att fatta demokratiska beslut hankar vi oss fram bara hjälpligt.
EnglishMr President, not only am I Right-wing in orientation, but I also sit on the right.
Herr talman! Jag är inte bara högerinriktad, utan jag sitter också till höger.
EnglishBut some thousand extreme right-wing rioters changed everything last night.
I går kväll förändrade dock några tusen högerextremistiska upprorsmän allting.
EnglishRight-wing policy is promoted in the EU, and the Swedish welfare policy is at risk.
Högerpolitiken främjas inom EU och den svenska välfärdspolitiken hamnar i farozonen.
EnglishToday no EU country is free of right-wing extremism, not even my own country, Sweden.
Idag är inget EU-land befriat från högerextremismen, inte heller mitt land, Sverige.
EnglishHowever, I strongly disagree with the ideas of right-wing political Islam and of Hamas.
Jag instämmer dock inte alls i den islamska politiska högerns och Hamas idéer.
EnglishYesterday, I received an e-mail from the left-wing antiglobalisation movement.
Igår fick jag ett mejl från den vänstervridna antiglobaliseringsrörelsen.
EnglishDoes that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
Omfattas scientologer eller medlemmar av högerextremistiska grupper av denna rättighet?
EnglishMr McCreevy is right-wing and he gives 10 euros every year to old people.
Charlie McCreevy är högerinriktad, och han ger 10 euro om året till de gamla.
EnglishIt is not a right-wing or a left-wing priority, it is simply common sense.
Det är inte en höger- eller vänsterprioritering, utan vanligt sunt förnuft.
EnglishThere are left-wing forces which wish to introduce social objectives into the Treaty.
Det finns vänsterkrafter som vill föra in sociala målsättningar i stadgan.
EnglishHe's also interested in the transformation of the arm, the hand, to the wing.
Han är också intresserad av förvandlingen av armen, handen, till vingen.
EnglishWe welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
EnglishEvery democratic party has to condemn extreme right-wing ideologies and violence.
Alla demokratiska partier måste fördöma högerextrema ideologier och högerextremistiskt våld.
EnglishSo within the motor, we have three Hall sensors, so we know exactly where the wing is.
Och inom motorn, har vi tre Hall-sensorer, så vi vet exakt var vingen är.
EnglishI am astonished that the right-wing British Conservatives have tabled this.
Jag är förbluffad över att den brittiska konservativa högern har lagt fram detta förslag.
EnglishOne of the main characteristics of my candidacy is its firmly left-wing stance.
Dess första kännetecken är utan tvekan en tydlig vänsterinriktning.
EnglishIt is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Det är motbjudande att se hur högerpolitikerna gör homosexuella till syndabockar i Litauen.