"within" translation into Swedish

EN

"within" in Swedish

EN within
volume_up
{adverb}

1. "inside of, from the inside"

within (also: from within)
In addition, the integration process must also be promoted from within these countries.
Integrationsprocessen måste dessutom främjas inifrån dessa länder.
China is crumbling from within as a result of environmental problems.
Kina håller på att vittras sönder inifrån av ett miljöproblem.
It is also essential that the impetus for reform comes from within.
Det är dessutom nödvändigt att reformens drivkraft kommer inifrån.
within
volume_up
inuti {adv.}
Molecular Biology research focus on  how molecules and systems within cells interact.
Molekylärbiologin studerar främst hur molekyler och system inuti cellen samspelar.
If this is the case, the object is anchored to the paragraph within the frame.
I så fall förankras det till stycket inuti den ramen.
If the cursor is within a word, the function will be applied to the whole word.
Om markören står inuti ett ord, används funktionen på hela ordet.

Synonyms (English) for "within":

within
English

Context sentences for "within" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn particular, it permits selective access to the information within the system.
Framför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
EnglishWe also have to ensure that, within this new format, this debate is meaningful.
Vi måste också se till att den här debatten blir meningsfull i det nya formatet.
EnglishI also want to see maximum regional flexibility permitted within the regulation.
Jag vill också att förordningen medger största möjliga regionala flexibilitet.
EnglishThis is, of course, entirely within the discretion of the budgetary authority.
Detta är förstås ett beslut som helt och hållet ska fattas av budgetmyndigheten.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Detta skulle verkligen göra livet lättare för alla jordbruk i Europeiska unionen.
EnglishIt is also clear that more is needed if we want to stay within the 2 °C warming.
Det krävs givetvis större insatser om vi ska hålla oss under 2 °C uppvärmning.
EnglishThe result is TRUE if the Boolean value in a cell within the cell range is TRUE.
Resultatet är SANT om någon av cellerna i området har det logiska värdet SANT.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
För det tredje, kommer kommissionen att göra en annan bedömning av undersökningen?
EnglishAnd as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.
Vad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.
EnglishIt is used for navigating within records and for inserting and deleting records.
Den hjälper dig att navigera i dataposterna och att infoga eller radera dataposter.
EnglishHowever, one of the new Rules is less important within the House than outside it.
En av de nya bestämmelserna är emellertid av mindre vikt i parlamentet än utanför.
EnglishThat is, of course, not exactly a quick response within the meaning of Article 146.
Det är naturligtvis inte obetingat en snabb reaktion i enlighet med artikel 146.
EnglishIn fact, naturalisation policy falls within the competence of the Member States.
Det är medlemsstaterna som är behöriga i fråga om förläning av medborgarskap.
EnglishI personally am opposed to such a policy being adopted within the European Union.
Jag motsätter mig personligen att en sådan politik antas i Europeiska unionen.
EnglishIt is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
Det är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.
EnglishOnly 3 of the 25 Member States include tallow within the scope of the directive.
Det är bara i 3 av de 25 medlemsstaterna som animaliskt fett omfattas av direktivet.
EnglishBut, as you all know, our funds within the rural development policy are limited.
Som ni alla vet har vi dock begränsade finansiella medel för landsbygdsutvecklingen.
EnglishGoogle Accounts can only be recovered within a short period of time after deletion.
Det går bara att återställa Google-konton ett litet tag efter att de tagits bort.
EnglishThe Bulgarian educational system falls within the continental European tradition.
Sidan finns dock tillgänglig på engelska och på språket som talas i landet du valt.
EnglishSecondly, we should reflect on the place we reserve for children within our society.
För det andra bör vi också fråga oss om den plats vi ger barnen i vårt samhälle.