EN wonder
volume_up
{noun}

1. general

wonder (also: miracle)
Was it the wonder of your god that fish died and frogs left the water?
Var det er guds under att fisken dog och grodorna lämnade vattnet?
No wonder that the Head of State, Mr Niyazov, has promised his people an 'Altyn Asyr ', a golden era.
Inget under att statschefen Nijazov lovade sitt folk ett " Altyn Asyr ", ett gyllene sekel.
No wonder that the Head of State, Mr Niyazov, has promised his people an 'Altyn Asyr' , a golden era.
Inget under att statschefen Nijazov lovade sitt folk ett "Altyn Asyr", ett gyllene sekel.
wonder (also: marvel, miracle, prodigy)
What a wonder of technology this hidden camera is!
Vilket tekniskt underverk dessa dolda kameror är!
EMU is not a construction to be ranked with the seven wonders of the world.
Europeiska och monetära unionen (EMU) är inte ett byggnadsverk som läggs till världens sju underverk.
This is the Astrodome, the eighth wonder of the world, and today... it's gonna be Odessa Permian versus Dallas Carter.
Detta är Astrodome, världens åttonde underverk... och idag möts här Odessa Permian och Dallas Carter.
wonder (also: appearance, phenomenon)

2. "amazement"

wonder
volume_up
förundran {comm. gen.}
(Music) For this delight and for this wonder, people rejoiced.
(Musik) För denna fröjd och förundran, gladde sig folket.
Now, I could look at my hand for two weeks, and I wouldn't feel any awe or wonder, because I can't compose.
Jag skulle kunna betrakta mina händer i två veckor, utan att känna vördnad eller förundran; jag kan ju inte komponera.
And so, my fellow primates, let us embrace this gift from evolution and play together, as we rediscover creativity, fellowship and wonder.
Så, mina primatkamrater, låt oss omfamna denna gåva från evolutionen och låt oss leka tillsammans, så att vi återupptäcker kreativitet, gemenskap och förundran.

Synonyms (English) for "wonder":

wonder

Context sentences for "wonder" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis makes one wonder who is responsible and who is putting public safety at risk.
Då väcks frågan vem som bär ansvaret och vem som äventyrar medborgarnas säkerhet.
EnglishI wonder, do these ten new members really know what they have let themselves in for?
Jag menar, vet dessa tio nya medlemsstater verkligen vad de har gett sig in på?
EnglishNobody is quite sure what they do; sometimes we wonder whether they do anything.
Man vet inte så noga vad de gör; ibland frågar man sig om de gör någonting.
EnglishWe did wonder at one point later on whether we had actually done the right thing.
Längre fram undrade vi faktiskt om vi hade gjort rätt som tilldelade henne detta pris.
EnglishIs this sudden change of mind due to the current economic downturn, I wonder?
Beror denna plötsliga omsvängning på den rådande ekonomiska nedgången, tro?
EnglishIn that case, I wonder why the Commission has not yet sorted it out in the right place!
Då frågar jag mig, varför har kommissionen då inte reglerat det på rätt ställe?
EnglishIt is very easy for all of us to wonder whether Strasbourg is the right seat or not.
Det är mycket lätt för oss alla att fråga oss om Strasbourg är rätt säte eller inte.
EnglishWe wonder why the Member States cannot manage to develop their rural areas themselves?
Vi frågar oss varför medlemsländerna inte klarar att utveckla sin landsbygd själva?
EnglishWe now wonder how solid the basis for the European aviation industry is.
Vår fråga är därför: hur stabil är nu grunden för den europeiska luftfartssektorn?
EnglishWith this in mind, I wonder what the Swedish Presidency intends to do now.
Mot den bakgrunden kan man fråga sig vad det svenska ordförandeskapet tänker göra nu.
EnglishI wonder if you could tell me, Commissioner, when this future will start?
Jag skulle vilja veta av er, herr kommissionär, när börjar denna framtid egentligen?
EnglishWe will wonder tomorrow about the strange genesis of the single currency.
I morgon kommer man att ställa frågor om den gemensamma valutans märkliga tillkomst.
EnglishI wonder, for example, if there is not a need to revise the inspections mandate.
Jag frågar mig exempelvis om det inte är nödvändigt att se över besiktningsorganets mandat.
EnglishLike many, I watch and wonder as to whether nuclear fusion will ever become a reality.
Som så många andra är jag nyfiken på om kärnfusion någonsin kommer att bli verklighet.
EnglishIt is no wonder that the proposed text of the resolution also highlights this.
Det är därför inte förvånande att även detta framhålls i den föreslagna resolutionstexten.
EnglishNo wonder the EU' s reputation at the moment is not very high with the public.
Det är inte underligt att EU:s rykte inte är särskilt gott hos allmänheten för tillfället.
EnglishHowever, I wonder if we have really grasped the scale of this dialogue yet.
Men jag frågar mig om vi ännu har förstått dimensionen i denna dialog över huvud taget.
EnglishI wonder about that, for I note that we remain caught up in our own incoherence.
Jag frågar mig detta, då jag slår fast att vi sitter fast i vår egen brist på följdriktighet.
EnglishIn this context, however, I wonder why there should be no partial financing.
Jag frågar mig här varför det inte kan förekomma någon delfinansiering.
EnglishIt is no wonder there is not good attendance; it is because no debate is taking place.
Det är inte underligt att det är dålig närvaro: det beror på att ingen debatt äger rum.