EN

word {noun}

volume_up
" Word only " means that the searched term isn't part of a word but word on its own.
" Hela ord " betyder att sökbegreppet inte får vara del av ett ord utan är ett ord i sig.
Typing errors such as " WOrd " will be automatically corrected and replaced by " Word ".
Skrivfel som " ORd " korrigeras automatiskt till "Ord ".
Today we could repeat these terms word for word, as nothing has changed.
Vi kan i dag upprepa samma krav ord för ord, eftersom ingenting har hänt.
(FR) Mr President, a word on this communication from the Commission.
Ett par ord om detta meddelande från kommissionen.
The Commission communication is not the final word on the issue.
Kommissionens meddelande är inte det sista ordet i frågan.
We do not seem to have succeeded in this, for I have not received any word as yet.
Vi har fortfarande inte lyckats med det, för jag har inte fått något meddelande ännu.
The jurisdiction - the key word here is unanimity - corresponds to the realities of power politics, not however to the requirements of European politics.
Befogenheterna - lösenord: enhällighet - motsvarar de maktpolitiska realiteterna men inte vad som är nödvändigt för Europapolitiken.
This harmful content can be blocked through filtration software or, in the case of electronic mail, by using key words.
Detta skadliga innehåll kan blockeras med programvara som fungerar som filter eller, när det gäller e-post, genom att man tillämpar lösenord.
The safest passwords are at least 8 characters long, include both letters, and number or symbols, and contain no words found in a dictionary.
Ett säkert lösenord är minst åtta tecken långt, består av både bokstäver och siffror eller symboler och innehåller inga ord som återfinns i lexikon.
Skicka bud till Théoden av Rohan.
The communication does include some constructive proposals, but not a word on threshold amounts.
Meddelandet innehåller visserligen konstruktiva förslag, men inte ett ord om tröskelvärden.
In other words, the communication has to be equivalent to that on floods.
Med andra ord måste meddelandet motsvara det om översvämningar.
I should like to begin by saying a few words on the theoretical background to the communication.
Ett ord till att börja med om den teoretiska grunden i meddelandet.
In fact, the Council has broken its word by refusing this now in this budget.
Rådet har faktiskt brutit sitt löfte genom att vägra detta nu i den här budgeten.
We gave our word in Berlin in 2002 and we must keep our word.
Vi gav vårt löfte i Berlin 2002 och vi måste hålla vad vi lovat.
Let us hope he keeps to his word and does that.
Låt oss hoppas att han håller sitt löfte och gör detta.
The newly-elected Romanian Government also deserves clear words and signs of encouragement.
Den nyvalda rumänska regeringen förtjänar också ett tydligt besked och ett uppmuntrande budskap.
Let those words be our guide as we give clarity and confidence to our citizens who urgently need both from us.
Låt dessa ord vägleda oss när vi ger klara besked till, och inger förtroende hos, våra medborgare som är i trängande behov av bådadera.
The decision should have been made by July 2009 but Provexis Plc is currently still awaiting confirmation of the wording approval, and the product’s entry onto the market has thus been delayed.
Beslutet skulle ha fattats senast i juli 2009 men Provexis väntar fortfarande på ett besked om huruvida påståendet har godkänts eller inte, och därmed försenas utsläppandet av produkten på marknaden.
I watched these events, which were also the order of the day in Austria two or three years ago, with horror, in other words, with heartfelt sympathy and understanding.
Jag såg på dessa händelser, som också var tidens lösen i Österrike för två eller tre år sedan, med fasa, det vill säga med uppriktig sympati och förståelse.
Like others, the Danish Presidency too has a three-word motto or slogan.
Liksom de andra ordförandeskapen har även det danska ett motto, eller en slogan om man så vill, som består av tre ord.
. - Madam President, in discussing the Black Sea area, one word leaps to mind, and that is 'caution'.
Låt ”försiktighet” vara vårt motto då vi överlägger om Svartahavsregionen.
We need words, a flag, an anthem or a motto.
Vi behöver ord, en flagga, en hymn eller ett motto.
word
Feyenoord was known as the football club of 'deeds, not words '.
Feyenoord var känd som fotbollsklubben med parollen " inga ord, utan handlingar ".
Guarantees cannot possibly be given on the basis of any 'freight forwarder's' 'word of honour' .
Det är omöjligt att lämna garantier på grundval av någon speditörs " hedersord" .
It is also important that we give our word, by which I mean, if we see progress being made, then we will also take some first steps.
Det är också viktigt att vi ger vårt hedersord och med det menar jag att om vi ser att framsteg gjorts då kommer vi också att ta några första steg.
word
volume_up
glosa {comm. gen.}

Context sentences for "word" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimplification of the European funds is the key word today and it must be heard.
Att förenkla EU:s fonder är nyckelbegreppet i dag och det måste vi tillkännage.
EnglishI therefore propose orally that paragraph 33 be amended by adding the word not.
Jag föreslår alltså muntligen att punkt 33 ändras och att ordet inte läggs till.
EnglishThis cannot be achieved by over-emphasising the word 'internal ' in the reforms.
Detta kan inte uppnås med en för stor fokusering på ordet " intern " i reformerna.
EnglishMigration has made our societies richer, even in the truest sense of the word.
Invandring har gjort våra samhällen rikare, också i ordets verkliga bemärkelse.
EnglishI would ask you, Commissioner, to understand that the word 'urgent' means 'now'.
Jag vill därför understryka för kommissionsledamoten att ”akut” betyder ”nu”.
EnglishMr Barroso, I have had to hear you say the word 'growth' 47 times in your speech.
Jag har suttit här och hört er säga ordet ”tillväxt” 47 gånger under ert anförande.
EnglishThe first is nuclear: just the word, merely broaching the subject, frightens us.
Den första är kärnenergin: Bara ordet, bara att ta upp frågan, skrämmer oss.
EnglishI think we need to word what we currently have on paper a little more strongly.
Jag tycker att det måste vara litet skarpare formulerat än det som vi nu har.
EnglishI am not sure what the honourable Member means by the word 'proliferation '.
Jag är inte säker på vad den ärade ledamoten menar med ordet " mångfaldigande ".
EnglishIt concerns the word 'identity', which is wrong, and should be 'identification'.
Det handlar här om ordet identitet, det är felaktigt, det skall vara identifikation.
EnglishCynical is exactly the word to describe those who favour the present system.
Cynism är just en bra beskrivning av de som förespråkar den nuvarande ordningen.
EnglishThis is a coup in every sense of the word and we should show no sympathy for it.
Louis Michel har uttryckt en mycket fast hållning för kommissionens räkning.
EnglishThe word 'terrorism ' must, of course, be present in a report on cyber crime.
Ordet " terrorism " skall naturligtvis finnas med i ett betänkande om cybercrime.
EnglishIt was unclear, and the last word was that the vote would probably be postponed.
Det var oklart, och det sista ordet var att omröstningen troligen skulle skjutas upp.
EnglishI want to carry in my heart forever the key word of the Olympics -- passion.
Jag vill alltid bära med mig, i hjärtat, nyckelordet från olympiaden – passion.
EnglishI should like the word 'and' at the beginning of the sentence to be changed to 'but'.
Jag skulle vilja att ordet "och " i första delen av meningen ändras till "men ".
EnglishThe word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.
Ordet ” transportation ” är amerikanskt; det engelska ordet är ” transport ”.
EnglishThe corporate by-word now is about reinventing corporations, reinventing what we do.
Företagens devis nu är att nyskapa bolag, använda ett nytänkande på det vi gör.
EnglishThe word 'terrorism' must, of course, be present in a report on cyber crime.
Ordet "terrorism" skall naturligtvis finnas med i ett betänkande om cybercrime.
EnglishThis showed us that the word 'solidarity' still had meaning in European policies.
Detta visade oss att ordet ”solidaritet” fortfarande hade en innebörd i EU:s politik.