EN

words {plural}

volume_up
Allow me to say that the words I spoke are indeed only words, but words about facts.
Låt mig säga att de ord jag sade, faktiskt enbart är ord, men ord om fakta.
Words, words, words … It is time to translate words into action.
Ord, ord, ord … Det är dags att gå från ord till handling.
Select the words by clicking them or to deselect single words.
Du kan markera ord i listan genom att klicka på dem eller avmarkera enskilda ord.

Context sentences for "words" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
English(PT) On the strength of what was said, there seems to be less action than words.
(PT) När det gäller styrkan i vad som sagts tycks man prata mer än man agerar.
EnglishWe must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Javisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
EnglishThe Commission spoke fine words about common values, but where are they exactly?
Kommissionen talade fint om gemensamma värderingar, men var finns dessa egentligen?
EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Låt mig avslutningsvis helt kort också gå in på betänkandet om Peace-programmet.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishThey may be hearing the fine words, but the leadership is not taking any notice.
De kanske lyssnar till de vackra orden, men ledarskapet bryr sig inte om dem.
EnglishThis would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
Detta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .
EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart" är ett stort problem.
EnglishThe insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart " är ett stort problem.
EnglishThe vote will take place at the end of the debates, in other words in a moment.
Omröstningen kommer att äga rum i slutet av debatterna, det vill säga om en stund.
EnglishPower is at stake, and so there are quite a few who are not mincing their words.
Makten står på spel, så det finns en hel del personer som inte skräder orden.
EnglishThat's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
Det är så biologiskt alstrat ljus fungerar - de talar med de här kemiska orden.
EnglishI put these words out there for those who have ears to hear, and for posterity.
Jag säger detta till dem som har öron att höra med, och till kommande generationer.
EnglishWhat I would ask is to use the words 'safety assessments' or 'risk assessments'.
Jag vill i stället att orden ”säkerhetsbedömningar” eller ”riskbedömningar” används.
EnglishI cannot therefore ignore the words of Mr Clark, who has meanwhile left the room.
Jag kan därför inte ignorera det som Derek Roland Clark som nu har lämnat rummet sa.
EnglishIf MEPs complied with their own words, then perhaps the public would listen.
Om Europaparlamentarikerna levde som de lär, då skulle allmänheten kanske lyssna.
EnglishI will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
Jag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
EnglishGoogle AdWords advertisers with accounts of any size can use AdWords Editor.
Google AdWords-annonsörer med konton i alla storlekar kan använda AdWords Editor.