EN work
volume_up
{noun}

1. general

In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.
Arbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
work (also: employment, job, grind, graft)
The Commission is doing good work - very good work, in fact.
Kommissionen gör ett bra jobb - ett mycket bra jobb, faktiskt.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
Det är framförallt inom hushållsområdet där det behövs jobb av detta slag.
Perhaps they could not find a job at first but found work on the other side of the border.
De kanske inte har fått jobb från början men får ett jobb på den andra sidan landsgränsen.
volume_up
uppgift {comm. gen.}
That is the work before us, and the structure could be called 'Europe 15-25 '.
Det är vår uppgift, och strukturen skulle kunna kallas: " Europa 15-25 ".
Needless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Naturligtvis är detta en viktig uppgift för Europeiska unionen.
Our job is to assess the work done by the British and Austrian Presidencies.
Det har till uppgift att sammanfatta det brittiska och det österrikiska ordförandeskapet.
work (also: action, creation, deed, effort)
The next work is a sound-sensitive installation that we affectionately call "The Pygmies."
Nästa verk är en ljudkänslig installation som vi tillgivet kallar "Pygméerna".
This proposal is no work of the devil, nor is it a bureaucratic monster.
Detta förslag är inte djävulens verk, inte heller ett byråkratiskt monster.
This is Marla Olmstead who did most of her work when she was three years old.
Detta är Marla Olmstead som gjorde de flesta av sina verk vid tre års ålder.
volume_up
sysselsättning {comm. gen.}
Above all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Det är anledningen till att vi har återlanserat Lissabonstrategin: tillväxt och sysselsättning.
Mr President, I have to speak about matters concerning work, social issues and employment.
Jag skall tala om arbetsmarknadsfrågor, socialfrågor och sysselsättning.
They go straight from being exploited in illegal work to being expelled.
De går direkt från att utnyttjas i illegal sysselsättning till att förvisas.
work (also: ante, deposit, effort, input)
volume_up
insats {comm. gen.}
Our decision has nothing to do with her work, it relates to the situation in Mexico.
Det har inget med hennes insats att göra utan med situationen i Mexiko.
In this regard I would like to thank the rapporteur for her excellent work.
Jag vill i detta sammanhang tacka föredraganden för hennes utmärkta insats.
Thank you for your attention and thank you, Commissioner, for your outstanding work.
Tack för er uppmärksamhet och tack fru kommissionsledamot för er utomordentliga insats.
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.
(DE) Oanmält förvärvsarbete är en vacker omskrivning för svartarbete.
The fifth section deals with combining work and household.
I det femte kapitlet handlar det om att förena förvärvsarbete med familjeliv och hushållsarbete.
work (also: chore, duty, occupation, pursuit)
volume_up
syssla {comm. gen.}
Furthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
För att underlätta arbetet har ordförandeskapet även inrättat en arbetsgrupp som endast kommer att syssla med den här frågan.
If we want to do real legislative work, then I invite you to discuss compromise, but you will then have to demonstrate your capacity for it.
Om vi verkligen vill syssla med lagstiftning bjuder jag in er till kompromissamtal, men då måste ni också visa kompromissvilja.
I would also stress that this body must concern itself only with in-house detective work, the identifying of fraud within the EU institutions.
Jag vill dock betona att den här instansen endast borde syssla med intern utredning, alltså med bedrägerier inom EU-institutionerna.
work (also: effort, offspring, progeny)
And it is increasingly common for authors to pay to have their work published.
Dessutom blir det allt vanligare att författarna får betala för att få sina alster publicerade.
This amounts to treating cultural works in the same way as any type of goods.
Vilket skulle innebära att man behandlade kulturella alster som vilken vara som helst.
I'm grateful you allowed me to publish my own small works -
Inte minst tacksam är jag för att ni publicerat mina små alster -
work (also: act, deed)
volume_up
gärning {comm. gen.}
We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.
Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker.
work (also: business, duty)
Many women can opt to have careers and go out to work if they are given help with practical tasks - perhaps that is the case for some of the women in this Chamber.
Många kvinnor kan välja att göra karriär och komma ut i arbetslivet, om de får hjälp med praktiska göromål - måhända är det fallet för några av kvinnorna i denna församling.
work (also: business)
volume_up
bestyr {n} (göromål)
work

2. "specified pursuits"

work (also: action, activity, agency, business)
volume_up
verksamhet {comm. gen.}
The solution is for Parliament's activities to be concentrated in one place of work.
Lösningen är att parlamentets verksamhet koncentreras till en arbetsort.
Färgfabriken’s engagement with other sites is an important component of our work.
Färgfabrikens externa engagemang är en viktig komponent i vår verksamhet.
Sports societies bring people together to do self-sacrificing voluntary work.
Idrottsföreningarnas verksamhet sammanför människor för att utföra uppoffrande frivilligarbete.

Context sentences for "work" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishShould we not be implementing this process through work in the field of culture?
Borde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Därför anser jag verkligen att det ankommer på våra institutioner att samarbeta.
EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishThanks to his work, I think there is going to be very little disagreement here.
Tack vare hans arbete tror jag inte att det kommer att bli så stor oenighet här.
English(ES) Thank you very much for the very hard but necessary work that you have done.
(ES) Tack så mycket för det mycket hårda men nödvändiga arbete som ni har gjort.
EnglishBut I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
Jag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishI am not an actor, I want to work for the interests of Europe and its citizens.
Jag är ingen skådespelare; jag vill arbeta för europeiska medborgares intressen.
EnglishThe Commission is ready to work with this presidency and all the Member States.
Kommissionen är redo att arbeta med detta ordförandeskap och alla medlemsstater.
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work '.
Jag frågar mig faktiskt ännu en gång hur den europeiska produktionen definieras.
EnglishMadam President, I should like to begin by thanking the rapporteur for his work.
Fru ordförande! Jag vill börja med att tacka föredraganden för hans betänkande.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishFor what needs to be sorted out at European level is "voluntary' part-time work.
Ty vad som behöver regleras på gemenskapsnivå är det frivilliga deltidsarbetet.
EnglishThe European Parliament is ready to work directly with the national parliaments.
Europaparlamentet är berett att samarbeta direkt med de nationella parlamenten.
EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishWe must work against all of the many forms of discrimination against older people.
Äldre människor utsätts för många former av diskriminering som vi måste bekämpa.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Jag vill dock rikta uppmärksamhet på regleringen av atypiska anställningsformer.
EnglishAs a result, the poisoned, demagogic work of the opposition did not have a chance.
Oppositionens förgiftade och demagogiska arbete hade därigenom inte någon chans.