"working hours" translation into Swedish

EN

"working hours" in Swedish

EN working hours
volume_up
{noun}

1. business

working hours
volume_up
arbetstid {comm. gen.}
But the question of labour law and working hours is also important.
Viktig är emellertid även frågan om arbetsrätt och arbetstid.
We know that there is a clear connection between long working hours and accidents at work.
Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan lång arbetstid och olyckor i arbetet.
Self-employed workers organise their own working hours, and that is the way it should stay.
Egenföretagare organiserar själva sin arbetstid och så bör det förbli.

Context sentences for "working hours" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are talking about health and safety at work and working hours in particular.
Vi talar om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och om arbetstiderna i synnerhet.
EnglishPerhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
Kanske vi alltså måste tala om mera drastiska åtgärder för att minska arbetstiden.
EnglishCertainly under those circumstances, a Working Hours Directive is wholly unwelcome.
Under dessa omständigheter är ett arbetstidsdirektiv definitivt inte välkommet.
EnglishThis leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .
Detta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
EnglishThey are no longer free to determine the length of their working hours themselves.
Dessa företagare får inte längre bestämma omfattningen av arbetstiden själva.
EnglishThere are instances where junior doctors in training are working 120 hours a week.
Det finns tillfällen då läkare under utbildning arbetar 120 timmar i veckan.
EnglishThese working hours are not regulated in a number of EU Member States.
I flera av Europeiska unionens medlemsstater har den arbetstiden inte reglerats.
EnglishNot a word about reducing working hours or about a common economic policy!
Inte ett ord om arbetstidsförkortning! Inte ett ord om en gemensam ekonomisk politik!
EnglishThus, in France and Italy, we have a commitment to reduce working hours.
I Frankrike och Italien har man sålunda inlett processen med arbetstidsförkortning.
EnglishThe legislation for reducing the working hours for young people already exists.
Lagstiftning för att minska arbetstiden för minderåriga finns redan.
EnglishSome restriction, even a derisory cut, in working hours is better than no restriction at all.
En begränsning av arbetstiden, även liten, är bättre än ingen begränsning alls.
EnglishCabin crews are working longer hours for less money and that must compromise safety.
Kabinpersonalen arbetar fler timmar för lägre betalning och det måste försämra säkerheten.
EnglishI would like to thank my colleagues who have been working long hours to try to achieve this.
Jag vill tacka mina kolleger som har arbetat långa dagar för att försöka uppnå det.
EnglishThe maximum number of weekly working hours may not then exceed 52.
Under den perioden får den maximala veckoarbetstiden inte överskrida 52 timmar.
EnglishThe only thing remaining is the demand for a comprehensive shortening of working hours.
Nu återstår alltså bara kravet på en övergripande arbetstidsförkortning.
EnglishA reduction in working hours is also a good way to reduce unemployment.
Också en arbetstidsförkortning är ett bra sätt att få ned arbetslösheten.
EnglishAmendment No 5 regulates the weekly working hours of junior doctors.
Ändringsförslag 5 gäller arbetstiden per vecka för läkare under utbildning.
EnglishI refer to the reduction in working hours, which the thirty-five hour week merely symbolizes.
Jag tänker på minskningen av arbetstiden, som 35-timmarsveckan bara är en symbol för.
EnglishNow is the time to leave far more issues concerning working hours to Member States as well.
Nu är det dags att också överlämna ännu fler frågor om arbetstiden till medlemsstaterna.
EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Det som behöver sättas på dagordningen är en minskning och inte en ökning av antalet arbetstimmar.