EN

transfer {noun}

volume_up
transfer
dời {noun}
transfer
transfer

Context sentences for "transfer" in Vietnamese

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Tôi có thể đổi trình độ khác nếu trình độ hiện tại không phù hợp với tôi hay không?
EnglishOur Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Phòng Khách hàng của chúng tôi chỉ có thể tiến hành gửi hàng cho quí khách sau khi chúng tôi nhận được bản sao séc/chứng nhận chuyển khoản.
Englishhypertext transfer protocol
Englishto transfer an office
EnglishWe accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.