"eklevi" English translation

EO

"eklevi" in English

eklevi {vb}

EO eklevi {verb}

eklevi
eklevi (also: ekskui, ektiri)