FI

antaa [annan|antanut] {verb}

volume_up
1. general
Voitteko antaa meille saman lupauksen kuin jonka annoitte parlamentille kesällä?
Are you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
Tuon keskustelun jälkeen voimme antaa parlamentille tarkemman raportin asiasta.
After that discussion we will be able to give Parliament a more detailed report.
Se antaa vain uuden kohtalokkaan sysäyksen väkivallan ja kuoleman kylvämiselle.
All it will do is to give a malign new impulse to a cult of violence and death.
Alueellisten ja paikallisten toimijoiden olisi parasta antaa kehittää satamia.
What would be best is to allow regional and local players to develop the ports.
Emme saisi kuitenkaan samalla antaa koheesiopolitiikan hajaantua.
At the same time, we should not allow the cohesion policy to be fragmented.
Emme saa antaa kyseisten maiden joutua Yhdysvaltojen painostuksen uhreiksi.
We must not allow them to become the victim of pressure from the United States.
antaa (also: sallia)
Antaa jäsenvaltioiden itse päättää, kuinka ne haluavat täyttää opetusohjelmansa.
Let the Member States determine for themselves how they wish to fill their syllabuses.
On parasta antaa Windowsin asentaa laitteiston ohjaimet automaattisesti.
It's best to let Windows install drivers for your hardware automatically.
Emme saa antaa ääriryhmien suistaa poliittisia aloitteita jälleen kerran raiteiltaan.
We must not let the radical groups derail the political initiatives yet again.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.
Each account type gives the user a different level of control over the computer.
Tämä valvonta antaa molemmille osapuolille täydellisen sijoitusvapauden.
On account of this supervision, complete freedom of investment is justified in both cases.
Voiko komissio antaa selvityksen siitä, mitkä jäsenvaltiot ovat toimittaneet kertomuksensa?
Can the Commission give an account of which Member States have forwarded their reports?
Neuvosto ei oikeastaan voi antaa komissiolle toimeksi aloitteen tekemistä.
The Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
Mutta on hyvin valitettavaa, että siinä on unohdettu antaa osa myös Euroopan parlamentille.
Unfortunately, they forgot to assign a role to the European Parliament.
Emme voi antaa EU:lle uusia tehtäviä ja sitten olla maksamatta niistä.
We cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
Euroopan parlamentti antaa omistajuuden.
It is this House that will confer ownership.
Jos tämä sopimus pantaisiin täytäntöön, se voisi antaa laillisen aseman tuleville vaaleille, mutta tällä hetkellä sitä ei käsitellä.
This agreement, if implemented, would confer legitimacy on the forthcoming elections, but it is currently off the table.
Sen ansiosta EU:n tarkastajille on myös voitu antaa laajemmat toimivaltuudet seurannassa ja valvonnassa.
It has also made it possible to confer greater powers on EU inspectors in the field of monitoring and control.
Se antaa meille kaikille hyvän syyn käsitellä laajentumista koskevaa kysymystä realistisesti.
This gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
Emme voi vain sanoa, että antaa muiden ponnistella asian hyväksi, mutta Eurooppa pysyy puolueettomana.
We cannot say that the others should deal with it, that Europe is neutral.
Voin antaa teille esimerkin siitä, miten ongelmia voidaan käsitellä.
I can give you an example of how to deal with these problems in the form of action taken in New Zealand.
Tärkeimpiä niistä on nimenomaan kyetä määrittelemään johdonmukaisia yhteisiä strategioita ja antaa niille todellista poliittista sisältöä.
One of the most important is precisely that of being able to define coherent joint strategies and endow them with effective political content.
Viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta.
This authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation.
Merkittävää on se, että viranomainen saa omaa valvontavaltaa mutta myös tutkintavaltaa, ja se voi antaa rangaistuksia siitä, että asetusta ei noudateta.
Importantly, this authority will be endowed with its own supervisory powers, but also investigatory powers, and it will be able to punish failure to apply this Regulation.
Olemme häviämässä taistelun, mutta emme saa antaa periksi.
We are losing the battle but we must not give up the fight.
Kuten sanoin aiemmin, emme saa antaa periksi.
As I said earlier, we must not give up.
Emme voi antaa periksi tämän sitoumuksen osalta.
We cannot give up this commitment.
Nyt komissio saa mahdollisuuden ratkaista, mitkä tiedot se haluaa antaa valvottaviksi.
Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection.
Emme halua antaa Puolan rahapolitiikkaa Euroopan keskuspankin hoidettavaksi Frankfurtista käsin.
We do not wish to hand Polish monetary policy over to the European Central Bank at Frankfurt.
Samalla kädenliikkeellä on mahdotonta antaa kättä ja iskua.
You cannot, in the same gesture, shake hand and give a blow.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuvitelkaa, että teidän pitäisi antaa 20-25 lahjaa, jotta kaikki olisivat samaa mieltä.
Mr President-in-Office of the Council, just imagine if you had to hand out 20 or 25 presents to ensure that everyone agreed.
15:32 Paras esimerkki naisista on Enjolin hajuvesimainos: "Voin ripustaa pyykit, pakata lounaan, antaa suukot ja olla kokopäivätyössä.
15:32 For women, the best example I can give you is Enjoli the commercial: "I can put the wash on the line, pack the lunches, hand out the kisses and be at work at five to nine.
Hyvät parlamentin jäsenet, emme voi noin vain antaa merten moottoriteiden kehittämistä tuntemiemme ihmisten tehtäväksi, koska se olisi täysin vastoin toimintatapaamme.
Ladies and gentlemen, we must not hand out the motorways of the sea just to people we know, because that would be entirely contrary to our approach.
Nyt komissio saa mahdollisuuden ratkaista, mitkä tiedot se haluaa antaa valvottaviksi.
Now, the Commission is being given the opportunity to decide what it will hand over for inspection.
Saanen lopuksi antaa neuvostolle yhden neuvon: luovuttakaa tehtävä Euroopan...
Let me conclude by offering a piece of counsel to the Council: hand over the task of European ...
Parlamentti ei voinut antaa vapaita käsiä niinkin olennaisessa asiassa kuin tehoaineiden määritteleminen.
Parliament could not hand over a blank cheque for something as important as the definition of active substances.
Säilyttäkää kiertävä puheenjohtajuus, niin että kukin valtio voi kuuden kuukauden aikana antaa kaikkensa.
Retain the rotating Presidency so that each country has six months in which to pull out all the stops.
HVK:n ei pidä antaa repiä toimielinten ja jäsenvaltioiden hyväksymää kattavaa pakettia palasiksi.
The IGC should not be allowed to pull apart the comprehensive package agreed between the institutions and the Member States.
Bryssel on jo nyt tunnettu siitä, että se antaa suuryritysten tehdä tärkeät päätökset ja toimia taustavaikuttajina.
Brussels already has a reputation for allowing the major corporations to call the shots and pull the strings.
En usko, että minun täytyy antaa toimistani selvitys toimistolle vaan paremminkin valitsijakunnalleni.
I do not think that I have to render account to the members of the Bureau, but rather to my electorate.
EHTY:n tuomioistuin antaa ensimmäisen tuomionsa.
The European Court of Justice renders its first ruling.
Pyrimme esittelemään ehdotuksen ajoissa, jotta parlamentti voi antaa lausuntonsa ennen kuluvan vaalikauden loppua.
Our aim is to present the proposal in time for Parliament to render an opinion before the end of its current mandate.
Euroopan parlamentti antaa omistajuuden.
It is this House that will confer ownership.
Sen ansiosta EU:n tarkastajille on myös voitu antaa laajemmat toimivaltuudet seurannassa ja valvonnassa.
It has also made it possible to confer greater powers on EU inspectors in the field of monitoring and control.
Jos tämä sopimus pantaisiin täytäntöön, se voisi antaa laillisen aseman tuleville vaaleille, mutta tällä hetkellä sitä ei käsitellä.
This agreement, if implemented, would confer legitimacy on the forthcoming elections, but it is currently off the table.
Kaikki kansalaiset tarvitsevat toimivan oikeusjärjestelmän, eivät sellaista, joka antaa yhdenlaisen tuomion yhdessä ja toisenlaisen toisessa asiassa.
Every citizen needs a functioning judicial system, not one that dispenses one sort of justice in one case and another in another.
Hintojen alentaminen tukijärjestelyn piirissä on väärin, sen sijaan meidän täytyy antaa tavoiteaikaraja, johon mennessä näistä tuista on päästävä eroon.
A price reduction within the intervention regime is wrong; instead, we need to set a deadline for being able to dispense with intervention altogether.
Näin väärässä olleiden ei pitäisi antaa nuhteita.
Those who were so wrong should not dole out lessons.
Tämä ajanjakson pitäisi antaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle riittävästi pelivaraa selventävän tuomion antamiseksi.
This period should in fact allow sufficient leeway for the ECJ to hand down a clarificatory ruling.
Velvollisuutenamme on antaa heille päätöksentekoon tarvittavat tiedot.
It is our responsibility to provide them with the information to make this choice.
On tärkeää antaa järkevää ja kohdennettua taloudellista apua ja kehitysapua.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Voiko komissio antaa päivitetyn arvion sääntöjen noudattamisesta tällä hetkellä?
Can the Commission provide an up-to-date assessment of current adherence to the rules?
2. "isku tms."
On kuitenkin yhtä tärkeää antaa lupauksia elvytyssuunnitelmasta.
But it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
Pyydämme, että komissio antaa parlamentille julkilausuman tilanteesta.
We ask that the Commission should deliver to this House a statement on this state of affairs.
Haluammeko antaa Euroopan tekstiilialalle lopullisen iskun?
Do we want to deliver the final blow to the European textiles sector?
3. "tietoja ym"
Voidaanko näitä hormoneja antaa aiheuttamatta eläimille vahinkoa?
Can these hormones be fed to animals without doing them harm?
Se antaa prososiaalisen merkin ja molemmat saavat ruokaa.
So she gives us now a pro-social token and both chimps get fed.
Se antaa heille lämpimän kulmauksen ja ruokaa, ja se pyrkii jopa välittämään heille kouluopetusta.
It gives them a warm place to stay, feeds them and even tries to provide them with schooling.
4. "seksiä", colloquial
antaa

Context sentences for "antaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMiksi minulle pitäisi antaa tätä hoitoa ja miksi minulle ei anneta tuota hoitoa?
Why should I be given this treatment and why am I not being given that treatment?
FinnishVankat tiedot sen sijaan saattavat antaa heille viisautta vaikeita aikoja varten.
Sound knowledge, however, may bring them a little wisdom in times of difficulty.
FinnishEurooppalaisina federalisteina emme ehdottomasti voi antaa teille luottamustamme.
As European federalists, we can have absolutely no confidence in you whatsoever.
FinnishTämän osalta voimme kenties antaa Bourlangesille vähän tyydyttävämmän vastauksen.
On this specific point, we can perhaps offer Mr Bourlanges greater satisfaction.
FinnishEtte voi tehdä mitään sen muuttamiseksi, mutta se antaa EU:sta kielteisen kuvan.
There is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
FinnishKuukausi on pitkä aika odottaa ja pitkä aika antaa uusien epäilyksien kehittyä.
One month is a long time to wait and a long time for further doubts to develop.
FinnishMeillä on kuitenkin lokakuussa hyvä tilaisuus antaa arvoa tälle asiaintilalle.
We will, however, have a suitable opportunity to pay tribute to this in October.
FinnishPerustuslailla pitäisi ainoastaan antaa perussäännöt lainsäädännön laatimisesta.
A constitution should merely create ground rules for bringing the laws into being.
FinnishKummassakin tapauksessa unionin tuomioistuin tutkii väitteet ja antaa tuomionsa.
In either case, the Court investigates the allegations and gives its judgment.
FinnishArvoisa puhemies, voin antaa äänestyskehotuksen kaikista neljästä tarkistuksesta.
- (NL) Mr President, I can advise you how to vote on each of the four amendments.
FinnishSe antaa mahdollisuuden suojautua nyt myllertäviä valuuttamarkkinoita vastaan.
It allows us to protect ourselves from a currency market that is now in turmoil.
FinnishSkyDrive antaa sinun ladata puhelimestasi valokuvajoukkoja suoraan SkyDriveen.
SkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
FinnishHaluan antaa tunnustusta erityisesti PPE-ryhmän osuudelle näissä parannuksissa.
I would like to expressly acknowledge the PPE Group's part in these improvements.
FinnishSe antaa tukensa alkaneelle mielenkiintoiselle ja kunnianhimoiselle hankkeelle.
It will lend its support to the interesting and ambitious project which has begun.
FinnishPerheillä olisi oltava mahdollisuus antaa kotityöt jonkun muun hoidettavaksi.
Families should have the option of bringing someone in to do some domestic work.
FinnishHaluamme antaa komissiolle huomisessa äänestyksessä nämä molemmat luottamuslauseet.
To that confidence and trust in the Commission we will be giving voice tomorrow.
FinnishEuroopan unioni on suurin rahoittaja, ja se antaa kehitysavusta yli 50 prosenttia.
The European Union is the biggest donor, giving more than 50% of development aid.
FinnishEi pidä luoda tappiomielialaa, vaan antaa rakentavia ja käytännöllisiä vastauksia.
It is time not for defeatist language but for constructive and practical answers.
FinnishTällä tavoin eurolle olisi voitu niin sanotusti antaa inhimillinen ulottuvuus.
This would have been a means of giving the euro a human dimension, so to speak.
FinnishNeuvostolle pitäisi antaa vain yleisluonteinen ehdotus vailla yksityiskohtia.
The general proposition only, without the details, should be put to the Council.