"askeleet" English translation

FI

"askeleet" in English

EN

FI askeleet
volume_up
{plural}

askeleet
Tähänastiset askeleet ovat sopimusperustasta johtuen olleet vaatimattomia.
The steps taken thus far have, owing to the basis of the agreement, been modest.
Mutta pienetkin askeleet ovat tarpeen joustavien kuljetusten varmistamiseksi.
But even small steps are necessary in order to ensure flexible transportation.
Ehkä kaikki jäsenvaltiot voivat todellakin omaksua nämä pienet askeleet.
But perhaps the Member States will then actually grasp these small steps.

Context sentences for "askeleet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKroatia on tehnyt kovasti työtä kummallakin alalla, mutta nyt on aika ottaa viimeiset askeleet.
Croatia has been working hard in both areas, but now is the time to go the final mile.
FinnishKuinka pitkälle ja millä aikavälillä komissio on valmis ottamaan nämä askeleet?
How far is the Commission prepared to go along with these proposals, and what timescale would it follow?
FinnishSitä varten on vielä otettava institutionaalisesti ja välineellisesti välttämättömät askeleet.
The necessary institutional measures must be taken and the necessary instruments put in place.
FinnishPyydän nyt kumpaakin osapuolta ottamaan viimeiset pienet askeleet keskinäiseen sopimukseen pääsemiseksi.
I now ask both sides to go the last few centimetres to reach an agreement with the other.
FinnishTurkki on ottanut ensimmäiset askeleet, mutta matka on pitkä.
Although Turkey has made a start on this, it must persevere.
FinnishMutta mitkä ovatkaan seuraavat askeleet!
So what further progress can we expect?
FinnishMeidän on pidettävä tämä opetus mielessä valmistellaksemme kaikki ne askeleet, joita valmistaudumme yhdentymisprosessissa ottamaan.
We must take this as a valuable lesson and apply it in the preparations for all the stages in the process of integration.
FinnishKomissio on tällä menettelyllä ottanut myös käyttöön teidän kannattamanne askeleet yhteisön varojen hävikkien estämiseksi.
With this procedure the Commission has also introduced the measures you recommended to prevent further losses of Community resources.
FinnishNämä myönteiset askeleet antavat meille mahdollisuuden vahvistaa entisestäänkin transatlanttista yhteistyötä terrorismin torjunnan alalla.
These welcome developments will enable us to strengthen even more transatlantic cooperation in the area of countering terrorism.
FinnishKaikki askeleet demokratisoinnin ja erittäin ongelmallisen ihmisoikeustilanteen parantumisen suuntaan on otettava vastaan myönteisinä.
Any step in the direction of democratisation and an improvement in the extremely problematical human rights situation is to be welcomed.
FinnishMutta silloin pallo on Turkilla, ja nyt sen on otettava seuraavat askeleet, jos Euroopan ja Turkin lähentymisessä aiotaan edelleenkin edistyä.
But then the ball will be in Turkey' s court and it is up to Turkey to make the next move if further progress is to be made in bringing Turkey and Europe closer together.
FinnishPyydän puheenjohtajamaata ottamaan Cardiffissa jo ensimmäiset askeleet tiellä kohti eri osapuolten yhteistä toimintatapaa sekä valmistelussa että päätöksenteossa.
I call upon the Presidency to take a first step in Cardiff towards joint action by the various parties involved, in both preparation and decision-making.
FinnishMuistan, mitä yksi heistä - Jean Monnet - sanoi, kun sisämarkkinoita kohti otettiin aivan ensimmäiset askeleet ja hiili ja teräs tuotiin yhteen vuonna 1950.
I remember something that one of these founding fathers, Mr Jean Monnet, said when the very first step towards the Single Market was taken and coal and steel were first brought together in 1950.
FinnishOn kuitenkin yksi asia, jota en pysty hyväksymään, eli maaseudun kehittämisen kohtelu sekä mahdolliset askeleet kohti maatalouspolitiikan uudelleenkansallistamista.
There is one thing that still sticks in my throat, and that is the treatment meted out to rural development, along with the possible moves towards the renationalisation of agricultural policy.
FinnishArvoisa ministeri, näissä oloissa on hyvin vaikeaa onnistua painostamaan Jugoslaviaa ottamaan ne askeleet, jotka vielä ovat mahdollisia, sen estämiseksi, että Kosovon tilanne kärjistyy sodaksi.
In these conditions, it is very difficult, Mr President-in-Office, to force Yugoslavia to make that little extra effort that is still possible so that the situation in Kosovo does not explode.