"elää" English translation

FI

"elää" in English

FI elää
volume_up
[elän|elänyt] {verb}

elää (also: asua, selvitä, elellä)
Noin 15 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
Around 15% of citizens in the European Union live below the poverty threshold.
Kymmenen prosenttia aktiiviväestöstä elää vastedes köyhyysrajan alapuolella.
10% of the active population will live below the poverty line.
Yhteensä puolet ihmisväestöstä elää nykyään maanjäristysherkillä alueilla.
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Käytännössä mikään eläin ei tällä planeetalla voi elää ilman ihmisten siunausta.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
Säätiöt Kroatiassa voivat hyvin elää sen ansiosta.
Foundations in Croatia can now exist quite happily under the new system.
Kenen kanssa haluamme elää rinta rinnan hyvinä naapureina?
With whom do we want to co-exist as good neighbours?
elää
Meillä on kyllä paljon päätöslauselmia, mutta miten elää ne todeksi.
Of course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
Komission jäsen, miten voimme elää tämän vision ja näiden resurssien mukaan?
How can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
Nyt olemme luomassa valvonnan kannalta mahdotonta järjestelmää, jonka mukaan on vaikeampi elää.
Now we are creating an uncontrollable system which will be impossible to live up to.
Demokratia elää ponnisteluista, joita tehdään samanarvoisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, suvaitsevaisuuden, heikkojen suojelun ja auttamisen hyväksi.
Democracy resides in the endeavour for equal opportunity, social justice, tolerance, protection and help for the weak.
Käsitykseni mukaan kolmannen maan kansalaisen, joka on laillisesti asunut tai oleskellut Euroopassa jo pitkään, on saatava elää samoin ehdoin kuin EU: n kansalaisten.
My view is that a third-country national who has legally lived and resided in Europe for a long time should be able to live on more or less equal terms with EU citizens.
Me olemme tämän haasteen vastaanottaneet, ja meissä elää toivo.
We wish you well and we offer you our support, for it is on our generation this responsibility falls; it is to us this challenge is made and it is with us that hope resides.
Ensimmäinen kysymys kuuluu: miksi piti elää läpi tämä kriisi, ennen kuin reagoimme?
The first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?

Context sentences for "elää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKaikki tietävät hyvin, että yhteinen maatalouspolitiikka elää viimeisiä vuosiaan.
Everyone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
FinnishAnkeriaan tekee erikoiseksi se, että se elää sekä makeassa että suolaisessa vedessä.
What is so special about eel is that it is both a freshwater and salt water fish.
FinnishSe on meidän vahvuutemme, sillä Eurooppa pikemminkin elää monimuotoisuudestaan.
Therein lies our strength because, on the contrary, Europe thrives on its diversity.
FinnishOn muistettava, että 80 miljoonaa henkeä elää köyhyysrajan alapuolella Euroopassa.
As a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
FinnishOn syytä muistaa, että maailmassa elää kaksi miljardia ihmistä ilman sähköä.
Let us bear in mind that two billion people in the world have no electricity.
FinnishKöyhyysrajan alapuolella elää 290 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
There are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
FinnishMäärä on varsin pieni ottaen huomioon, että EU:ssa elää 500 miljoonaa henkeä.
It is very little in the context of the 500 million people living in Europe.
FinnishIhmiset vaativat nyt, että he saisivat elää mielekästä ja ihmisarvoista elämää.
People now demand that they must have a meaningful role to play in life, with dignity.
FinnishSen tuloksena EU:n alueella elää noin 340 000 kansalaisuudetonta henkilöä.
As a result, there are approximately 340 000 non-citizens living in EU territory.
FinnishEmme voi hyväksyä sitä, että edelleenkin osa perheistä elää köyhyysrajan alapuolella.
We cannot accept that families should still be living below the poverty line today.
Finnish17:14 Tämä tarina elää syvällä sydämessäni, ja olen ylpeä jakaessani sen kanssanne.
17:14 It's a story that lives deep in my heart, and I'm proud to share this with you.
FinnishSaksassa elää kaksi miljoonaa turkkilaista. Myös tämä on osa yhdentymistä!
There are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
FinnishRomaniassa, Bulgariassa, ja näiden kaltaisissa maissa elää edelleen Jalta 1944.
In countries like Romania, Bulgaria, etcetera, Yalta 1944 still lives on.
FinnishTällä hetkellä peräti 12 prosenttia kansalaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä.
Currently as much as 12% of the population is living in extreme poverty.
FinnishKypros ei ole kahteen osaan jakautunut kansa, vaan samassa maassa elää kaksi kansaa.
Cyprus is not a divided nation; here, there are two different nations in one country.
FinnishTuhannet ovat lisäksi hakeneet turvapaikkaa, ja koko väestö elää väkivallan pelossa.
Thousands more have sought asylum and the whole population lives in fear of violence.
FinnishYli 85 000 henkilöä elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella Euroopan unionissa.
Over 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
FinnishHeidän on annettava elää yhdessä, jotta he voivat harjoittaa uskontoaan.
They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
FinnishYli miljoona pakolaista elää yhä edelleen pääosin ihmisarvon vastaisissa oloissa.
There are still more than a million refugees, most of them living in inhuman conditions.
FinnishEurooppa on manner, joka mitä suurimmassa määrin elää globalisaatiosta.
Europe is a continent that, to the very highest degree, thrives on globalisation.