"elin" English translation

FI

"elin" in English

FI elin
volume_up
{noun}

elin (also: äänenkannattaja, urut)
volume_up
organ {noun}
Se on virallisesti tunnustettu Maailman terveysjärjestön elin.
This is a formally recognised organ of the World Health Organization.
Toivon, että esitys antaa mahdollisuuden löytää elin entistä nopeammin ja turvallisemmin.
I hope this will make the possibility of getting an organ easier and safer.
Nyt elin voidaan antaa jollekin 56 000:sta elinsiirtoa odottavasta EU:n kansalaisesta.
Now, the organ can be given to one of the 56 000 EU citizens awaiting transplants.
elin (also: penis, siitin)
volume_up
penis {noun}

Context sentences for "elin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLisäksi toimivaltainen, lainmukainen YK:n elin käsittelee jo nyt näitä asioita.
Moreover, a competent, legitimate UN body is already working on these issues now.
FinnishSe on tällä hetkellä myös ainoa elin, johon Valko-Venäjän oppositio osallistuu.
It is also currently the only body in which the Belarus opposition is involved.
FinnishMeidän ei pitäisi hyväksyä sitä, että jokin ylempi elin määrää tekemisistämme.
We should not accept the imposition of any superior body telling us what to do.
FinnishValmistelukunta oli muutakin kuin vain edeltäjiensä kaltainen valmisteleva elin.
The Convention was not simply a preparatory phase, as its predecessors were.
FinnishEuroopan komissio on elin, jonka demokraattinen valvonta on erittäin vähäistä.
The European Commission is a body which is under very weak democratic control.
FinnishOn myös tärkeää muistuttaa, että Frontex on yhteisön ensimmäisen pilarin elin.
It is also important to recall that FRONTEX is a first-pillar Community body.
FinnishAinoa elin, joka edustaa aidosti Euroopan kansalaisia, on sysätty sivuraiteelle.
The only body that genuinely represents the people of Europe was sidelined.
FinnishMeille ei riitä demokraattinen elin, joka keskittyy vain viiteentoista jäsenvaltioon.
We should not have a democratic body which focuses only on the 15 Member States.
FinnishKomissio ei kuitenkaan ole pelkkä asianajotoimisto; se on myös poliittinen elin.
However, the Commission is not just a solicitor's office; it is also a political body.
FinnishInstituutti on ensimmäinen EU:n elin, joka sijoittuu uuteen jäsenvaltioon, Liettuaan.
This institute will be the first EU institution in a new Member State - Lithuania.
FinnishElin on kuitenkin olemassa ja on edelleen pääasiallinen kansainvälinen foorumi.
But the fact is that the institution exists and is still the main international forum.
FinnishMielestäni meillä pitäisi olla käytössämme välittömään toimintaan kykenevä elin.
I think that we do need to have at our disposal a corps that can take immediate action.
FinnishSanoisin kuitenkin, että komissio ei ole ainoa elin, joka voi ryhtyä toimiin.
I would say, however, that it is not just the Commission that can do things.
FinnishJotkut väittävät, että komissio on vain nimetyistä byrokraateista koostuva elin.
Some argue that the Commission is merely a body of appointed bureaucrats.
FinnishIhmisoikeuksia käsittelevä ylin eurooppalainen elin on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.
Our European super-agency on human rights is the European Court of Human Rights.
FinnishToimisto on yksityisoikeudellinen elin, mikä ei helpota asioita lainkaan.
The Agency is a body under private law, which does not make things any easier.
FinnishNeuvosto on luonnostaan elin, joka kuuntelee, pohtii ja yrittää löytää vastauksia.
The Council is, by nature, a body that listens, considers and tries to provide answers.
FinnishSe on elin, joka varmistaa, että veronmaksajien rahoja käytetään asianmukaisesti.
It is a body which ensures that taxpayers' money is used appropriately.
FinnishOlemme maailman ainoa suoraan valittu ylikansallinen lakia säätävä elin.
We are the only supranational directly elected legislative house in existence.
FinnishRiippumaton elin sertifioisi nämä keskukset, ja ne tarkistettaisiin säännöllisesti.
These centres should be certified by an independent body and subject to regular review.