"erotella" English translation

FI

"erotella" in English

FI erotella
volume_up
[erottelen|erotellut] {verb}

erotella (also: järjestää)

Context sentences for "erotella" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNeuvosto on päättänyt erotella työajan aktiivisiin ja ei-aktiivisiin jaksoihin.
The Council has decided to partition working time into active and inactive segments.
FinnishKolmanneksi ehdotuksessa ei erotella laillisia ja laittomia toimia.
Thirdly, the proposal does not differentiate between legal and illegal actions.
FinnishSen on loputtava vuoden 2013 jälkeen, eikä vanhoja ja uusia jäsenvaltioita saa enää erotella.
It must end after 2013 and there must be no division into old and new members.
FinnishMiksi rakenteessa ei myöskään erotella tarkemmin sitä, mikä koskee lainsäädäntöä ja mikä ei?
Why, too, does the structure not make it even clearer what is about legislation and what is not?
FinnishJos alamme erotella siitä osia, tuo ajatus katoaisi, ja se olisi mielestäni valitettavaa.
If we start to pick up pieces, I think that thought would be lost and I think it would be deplorable.
FinnishEsittelijän mielestä erilaisia alueita ei ole tarpeen erotella.
The rapporteur says that there is no need to establish differences between the various regions.
FinnishHistoria-välilehdessä näytetään kaikkien käyttäjien havaitut kohteet – niitä ei erotella käyttäjäkohtaisesti.
The information displayed in the History tab is for items detected for all users - not per user.
FinnishHistoria-välilehdessä näytetään kaikkien käyttäjien havaitut kohteet – niitä ei erotella käyttäjäkohtaisesti.
The information displayed in the History tab is for items detected for all users – not per user.
FinnishSen vuoksi ei olisi mitään järkeä erotella tavaroita ja palveluja ja henkistä pääomaa toisistaan.
As a consequence, it would make no sense to distinguish between goods and services and intellectual property.
FinnishSe ei anna meille juridista mahdollisuutta erotella virkamiesten oikeuksia kansallisuuden perusteella.
They do not provide any legal scope for discriminating among officials on the basis of their nationality.
FinnishSen vuoksi en ymmärrä sitä, että jotkut haluavat erotella siirtymään joutuneet henkilöt pakolaisista.
I do not, therefore, understand why some people want to distinguish between displaced persons and refugees.
FinnishEnimmäkseen siksi, että metalleja on helppo erotella kierrätykseen muista materiaaleista ja toisistaan.
Well it's predominantly because metals are very easy to recycle from other materials and from one another.
FinnishJoko ihmisten tai koneiden on hyvin helppo erotella metallit toisistaan ja muista materiaaleista.
So it's very easy for either humans or machines to separate these metals from one another and from other materials.
FinnishMaantieteellisesti on vaikea erotella alueita, joissa eri etniset ryhmät ovat olleet enemmistönä.
It is difficult to draw a geographical border between areas that are typically the territory of different ethnic groups.
FinnishSolidaarisuutta ei erotella koon perusteella.
Solidarity does not differentiate when it comes to size.
FinnishKansanterveysongelmia ja tautien ennaltaehkäisyä ja hoitoa ei voida erotella WTO:n jäsenyyden perusteella.
Public health concerns and disease prevention and treatment cannot be differentiated on the grounds of WTO membership.
Finnish(DE) Pidän tavastanne tarkastella kokonaiskuvaa ja erotella keskipitkän ja pitkän aikavälin strategiat.
(DE) I salute the way you are looking at the big picture here and distinguishing between medium- and long-term strategies.
FinnishJos voisin erotella, hylkäisin teidät selkeästi ja kaikki muut hyväksyisin selkeästi.
If, when voting, I was able to differentiate between yourself and your colleagues, you would get a clear "no" and all the others a clear "yes" .
FinnishKuluttajansuojaa koskevan tulostaulun osalta totean, että tiedoissa ei tällä hetkellä erotella eri kuluttajaryhmiä toisistaan.
As regards the consumer scoreboard, at the current stage our data do not distinguish between different groups of consumers.
FinnishTämän vuoksi emme voi erotella jäseniä sen mukaan, vaivautuvatko he jäämään vai osallistuvatko he mieluummin muihin tehtäviin.
One cannot, therefore, discriminate between Members who make the effort to stay and those who prefer to attend to other business.