FI

erottaa [erotan|erottanut] {verb}

volume_up
1. general
Miten nämä kaksi kysymystä voidaan erottaa toisistaan?
How can you differentiate between these two issues?
Ihmisillä pitää olla mahdollisuus erottaa toisistaan tuomioistuin ja parlamentti, komissio ja neuvosto.
People should be able to differentiate between the Court of Justice and Parliament, the Commission and Council.
Tästä huolimatta on välttämätöntä erottaa tietoisesti tapahtuva saastuttaminen ja onnettomuuksista aiheutuva merialueiden pilaantuminen.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
On vaikeaa erottaa tuomari, vaikka hän joskus tekee väärän päätöksen.
It will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
Parlamentilla on valtuudet erottaa komissio kokonaisuudessaan.
This House is empowered to dismiss the whole of the Commission.
Luonnollisesti rikkomuksen tehnyt tuomari on voitava erottaa.
Of course it should be possible to dismiss a judge who commits a crime.
Kuinka kehitys ja ympäristö voidaan edes erottaa toisistaan?
How can we even dissociate development from the environment?
Mutta joka tapauksessa heti kun lähdimme seuraamaan tätä tapaa, ajattelin ainakin erottaa toisen osan toisesta.
But in any case once we adopted this procedure I, at least tried to dissociate the one section from the other.
Sosiaalista osallisuutta ei pidä erottaa alueellisesta yhteenkuuluvuudesta.
Social inclusion should not be dissociated from territorial cohesion.
Tämän maininnan tarkoituksena on erottaa se Serbian ortodoksiryhmästä.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Tämän keskustelun aikana on hetkittäin ollut vaikea erottaa lämpö valosta.
During this debate it has at times been difficult to distinguish heat from light.
Pikakuvake voidaan erottaa alkuperäisestä tiedostosta kuvakkeen päällä olevasta nuolesta.
You can distinguish a shortcut from the original file by the arrow that appears on the icon.
Kauppasuhteita ei voi erottaa ihmisoikeus- ja kehityskysymyksistä.
Trade relations cannot be divorced from human rights and development concerns.
Tästä jo näemme, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa ei voi erottaa.
This clearly shows us that human rights cannot be divorced from democracy.
Sitä ei kuitenkaan voida erottaa kansalaisten todellisuudesta.
However, it cannot be divorced from the realities of its citizens.
Minusta vaikuttaa järjettömältä erottaa toisistaan hintakysymys ja pellonpoisto.
It seems absurd to separate the question of prices from that of set-asides.
Toisinaan on mahdotonta erottaa toisistaan poliittiset ja rikolliset voimat.
It is not always possible to separate political and criminal forces.
Näiden kahden tekijän vaikutusta kilpailukykyyn ei voida erottaa toisistaan.
You cannot separate the effect one has on the competitiveness of the other.
erottaa (also: karsia)
Minusta on mahdotonta erottaa Pakistanin ja Kashmirin tapahtumia Afganistanin tapahtumista.
I find it impossible to disassociate developments in Pakistan and Kashmir from those in Afghanistan.
Lennonvarmistukseen liittyviä palveluja ei voida erottaa toisistaan.
The services involved in providing control cannot be disassociated.
Mietintö koskee sisävesialuksia, mutta mielestäni tätä liikennemuotoa ei voida erottaa vesiliikenteestä laajemminkin.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Arvoisa puhemies, EU-alueella voimme erottaa joitakin energia-alan megatrendejä.
Mr President, in the EU area we can discern certain mega-trends in the field of energy.
Päätöslauselmasta on kuitenkin hyvin vaikea erottaa mitään selkeää toimintalinjaa.
It is very difficult, however, to discern in the resolution, even one clearly stated guideline.
Emme halua erottaa näitä kahta, sillä emme halua joutua myöntämään lukemattomia erillisiä vastuuvapauksia.
We do not want them to be separated, and we do not want to have to know about innumerable separate discharges.
Parlamentti voi ainoastaan vaatia komissiota vastuuseen tai joko myöntää vastuuvapauden tai ei, tai äärimmäisessä tapauksessa erottaa komission.
All Parliament can do is make the Commission mindful of its responsibilities and grant the Commission a discharge - or not, as the case may be - or in the last analysis dismiss the Commission.
Meidän ei pidä kuitenkaan erottaa etanolia ja dieseliä toisistaan vaan suosittava toisen sukupolven polttoaineita ensimmäisen sukupolven polttoaineiden sijaan.
I do not believe that we should discriminate between ethanol and diesel, but we should encourage second-generation instead of first-generation.
Meidän täytyy erottaa uraania merivedestä tulevaisuudessa, mikä vastaa keltaista viivaa, jotta nykyiset ydinvoimalat voivat jatkaa toimintaansa.
And we will have to extract uranium from sea water, which is the yellow line, to make conventional nuclear power stations actually do very much for us.
Teknisistä syistä tai uusien teknisten ratkaisujen ilmaantuessa tällaista polttoainetta olisi kuitenkin mahdollista erottaa, käsitellä tai kierrättää ja käyttää uudelleen.
However, for technical reasons or in case of new technological solutions, such fuel could be extracted, processed or recycled and reused.
Voit tehdä suodatuksen tiedosto-ominaisuuden perusteella siten, että erotat ominaisuuden nimen ja haetun termin kaksoispisteellä seuraavien esimerkkien mukaisesti:
To filter by file property, separate the name of the property and the search term with a colon, as these examples show:
erottaa
Emme todellakaan voi erottaa taloudellista vapautta poliittisesta vapaudesta.
Clearly we cannot separate out economic freedom from political freedom.
Ensinnäkin meidän pitäisi erottaa joukosta talouden ja sen rakenteiden uudistaminen.
First of all, we should single out the modernisation of the economy and its structures.
Melkoisesta tarkistusten määrästä voidaan erottaa yhdeksän suurta kysymyskokonaisuutta.
Nine major series of questions stand out from among the large number of amendments.
Ensinnäkin meidän pitäisi erottaa joukosta talouden ja sen rakenteiden uudistaminen.
First of all, we should single out the modernisation of the economy and its structures.
Ei olisi asianmukaista erottaa erityisiä aloja, jotka ovat erityisesti rahoituksen tarpeessa.
It would not be appropriate to single out specific areas in particular need of funding.
Haluan kuitenkin erottaa joukosta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian.
However, I wish to single out FYROM.
2. "koulusta ym."
Jollei kiina tätä hyväksy, meidän on pakko erottaa Kiina WTO:sta!
If China does not accept this, then we must expel China from the WTO!
Eivätkö nämä maat pitäisi seuraavaksi erottaa ihmisoikeusneuvostosta?
Should these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council?
Kreikka selvästikin täytyy erottaa euroalueesta.
Greece clearly must be expelled from the euro area.
3. military: "armeijasta"
4. technology
Lisäksi EU aikoo erottaa maatalouden suorat tuet tuotantomääristä juuri kun Yhdysvallat on luopunut vastaavista toimista.
Further, the Union is implementing a policy on decoupling, just as the United States have abandoned theirs.
Kuudennessa ympäristöohjelmassa korostettiin liikenteen osalta liikennetavoitteiden ja BKT-tavoitteiden erottamista toisistaan.
As far as traffic is concerned, the Sixth EAP stressed the decoupling of transport goals and GDP goals.
Romanian ja Bulgarian etenemisen osalta komissio on sitä mieltä, ettei näitä prosesseja pidä erottaa toisistaan.
Turning to how we take matters further in relation to Romania and Bulgaria, the Commission counsels against decoupling these processes from each other.

Context sentences for "erottaa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe on EU:n selkäranka, eikä sitä voida erottaa EU:n yhteisestä tulevaisuudesta.
They are the backbone of the EU and cannot be excluded from the EU's common future.
FinnishMielestäni Euroopan tulevaisuuden kannalta voidaan erottaa kolme tärkeää seikkaa.
I believe that there are three important things for the Europe of the future.
FinnishJos kolikoita käsitellään myyntitilanteessa, ne on helppo erottaa toisistaan.
If these coins are handled in the retail trade, they can easily be distinguished.
FinnishKaupan vapauttamista ei Latinalaisessa Amerikassa voi erottaa demokratisoitumisesta.
Trade liberalisation in Latin America cannot be separated from democratisation.
FinnishSe erottaa meidät selkeästi kaikista muista mantereista myönteisellä tavalla.
It clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
FinnishTällä hetkellä meitä erottaa noin 8 metriä vettä, mutta tämä linkki muuttaa asian.
Right now we're separated by about 25 feet of water, but this link will change that.
FinnishJuuri joustavuuden puute on se, mikä meidät erottaa tehokkaammasta USA:n taloudesta.
It is this very lack of flexibility that separates us from the efficient US economy.
FinnishIhmisoikeuksia ja lapsityövoimaa ei voida erottaa kaupasta ja investoinneista.
Human rights and child labour cannot be regarded separately from trade and investment.
FinnishTätä selventämistä ei voi erottaa kunnianhimoisesta toimielinuudistuksesta.
This clarification is inseparable from any ambitious institutional reform.
FinnishHumanitaarista apua ja sotilaallista puuttumista ei saa erottaa keinotekoisesti toisistaan.
There can be no artificial divide between humanitarian aid and military action.
FinnishSe on saari, jota erottaa mantereesta vain viiden kilometrin vesimatka.
It is an island separated from the mainland by just five kilometres of water.
FinnishEivätkö nämä maat pitäisi seuraavaksi erottaa ihmisoikeusneuvostosta?
Should these countries not be the next to be expelled from the Human Rights Council?
FinnishKummankin alan rahoitus täytyy kuitenkin erottaa toisistaan selvästi.
But a clear distinction must be made between the finances allocated to each.
FinnishSosiaalista osallisuutta ei pidä erottaa alueellisesta yhteenkuuluvuudesta.
Social inclusion should not be dissociated from territorial cohesion.
FinnishBrenneriä, tiemaksuja ja Alppien kauttakulkuliikennettä ei voida erottaa toisistaan.
We cannot look separately at Brenner, toll roads and Alpine transit.
FinnishKauppasuhteita ei voi erottaa ihmisoikeus- ja kehityskysymyksistä.
Trade relations cannot be divorced from human rights and development concerns.
FinnishToinen asia, joka erottaa meitä ja jossa meillä on vaikeuksia, on varantojen käyttäminen.
The second divisive issue that is causing problems is the use of stocks.
FinnishEuroopan unionin on kavennettava kuilua, joka erottaa sen kilpailijoistaan.
Europe must bridge the gap which separates it from its competitors.
FinnishToiseksi minusta olisi myös tarpeen erottaa ensisijaiset ongelmat muista ongelmista.
Secondly, I also believe that we need to pinpoint priority issues.
FinnishKomárnossa sijaitsevan Tonava-museon johtaja Csaba Fehér on uhattu erottaa.
The Director of the Danube Museum in Komárno, Csaba Fehér, has been threatened with dismissal.