"esiintyä" English translation

FI

"esiintyä" in English

FI esiintyä
volume_up
[esiinnyn|esiintynyt] {verb}

Ilman galakseja ei ole tähtiä tai planeettoja, eikä omaa elämänmuotoamme voi esiintyä muissa galakseissa.
And without galaxies, there are no stars, no planets and no chance for our form of life to exist in those other universes.
Bangladeshin olojen kaltaista köyhyyttä voi esiintyä myös Euroopassa.
Poverty such as exists in Bangladesh may also be found in Europe.
Komission jäsen Vitorino viittasi perustellusti huolestuneisuuteen, joka liittyy siihen, että elinten kauppaa saattaa esiintyä missä tahansa sivistyneessä yhteisössä.
Commissioner Vitorino rightly cited a concern about this particular trade that would exist in any civilised community.
Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa.
It is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Puhun kaikenlaisista petoksista, joita voi esiintyä unionin toimielimissä.
I am including all types of fraud which could occur in the European institutions.
Olivatpa terrori-iskujen motiivit mitkä hyvänsä, iskuja voi esiintyä missä ja milloin tahansa.
Whatever their motives may be, these terrorist acts can occur in any place, at any time.
esiintyä (also: käyttäytyä)
esiintyä (also: levittäytyä, jakautua)
Siellä ilmeni karkeaa juutalaisvastaista solvausta, ja salissa kiersi esimerkiksi pilapiirroksia, jotka olisivat voineet esiintyä Julius Streicherin julkaisuissa 1930-luvulla.
There was gross anti-Semitic abuse with, for example, cartoons circulating that could have figured in Julius Streicher's publications from the 1930s.

Context sentences for "esiintyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishBioterrorismia voi kuitenkin esiintyä, ja se on uhka, jota ei voida vain sivuuttaa.
It is possible, however, and it is a threat that cannot just be brushed aside.
FinnishEmme voi eurooppalaisina esiintyä Etelä-Aasian kriisissä yksinomaan oppimestarina.
As Europeans, we cannot behave like schoolmasters in a conflict in South-East Asia.
FinnishTällä tavoin unionin onnistui esiintyä yhtenäisenä ulospäin, tehtävä oli näkyvä.
The Union managed to appear consistent to the outside world, as visible responsibility.
FinnishJos suuret maat haluavat esiintyä yhdessä, niiden pitää yhdistyä yhteiseksi valtioksi.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
FinnishShokkeja voi todellakin esiintyä, mutta ne eivät koske pelkästään yhtä jäsenvaltiota.
Rather, there may be a shock but this will not affect just one Member State.
FinnishEuroopan unionin on tärkeää esiintyä kansainvälisissä yhteyksissä yhtenäisenä.
It is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
FinnishMalariaa alkoi esiintyä jälleen 1970-luvulla, ja se vaatii vuosittain miljoona uhria.
Malaria reappeared in the 1970s and claims one million victims each year.
FinnishToinen perustelu on, että yhteisössä ei saa esiintyä kilpailun vääristymistä.
The second argument is that there must be no distortions of competition in the Community.
FinnishVesialtaissa pitäisi nimittäin esiintyä muitakin isotooppeja kuin kobolttia ja cesiumia.
Because the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
FinnishNeuvostossa alkaa kuitenkin esiintyä huolestuttavia merkkejä vastakkaisista näkemyksistä.
Worrying signs are, however, emerging from the Council, which are at odds with this.
FinnishUnionin täytyy oppia läksynsä ja uskaltaa esiintyä yksimielisenä Kyproksen asiassa.
The Union must learn its lessons and be brave enough to act as one with respect to Cyprus.
FinnishTämän vuoksi ei ainakaan kolikoiden ulkopinnassa saa esiintyä nikkeliä.
For this reason at least the outer layer of the coins should be nickel-free.
FinnishMeidän pitää esiintyä yhteistyötä tekevinä itsenäisinä maina eikä uutena valtiona.
We must be seen as a form of cooperation between independent countries - not as a new state.
FinnishTällaisia perustamissopimuksen kiertäviä menettelyjä ei saa enää esiintyä.
Such modes of action involving circumvention of the Treaty should no longer be tolerated.
FinnishMyös tässä meillä on oltava valmiuksia esiintyä vahvemmin yhtenäisenä.
Here, too, we need to have the ability to present ourselves more strongly as unified.
FinnishPyydän, että ilmoitamme poliisille, että parlamentissa ei saa esiintyä tällaista vastustusta.
I ask that we inform the police that Parliament should not be shown such opposition.
FinnishKuten van den Burg totesi, vaikeuksia saattaa esiintyä, kun tarjouskilpailu on mahdollinen.
As Mrs van den Burg said, there could be difficulties when tendering is a possibility.
FinnishJoitakin teknisiä ongelmia saattaa yhä esiintyä, mutta sanokaamme, että kaikki kuitenkin toimii.
Some technical problems may persist, but we can say that everything is working.
FinnishMyös vuosia kestäneessä ystävyydessä voi esiintyä syvää vieraantumista.
Even a friendship that goes back many years is not immune to deep rifts.
FinnishEmme voi esiintyä sovittelevina sellaisen keskustelukumppanin kanssa, jolla on röyhkeä asenne.
We cannot be conciliatory towards a discussion partner who is being arrogant.