FI häiritsevä
volume_up
{adjective}

Toinen häiritsevä tekijä on ehdotuksen ilmeinen kaksinaismoralismi.
The other disturbing factor is that there appears to be a policy of double standards.
Tämä suuntaus on niin häiritsevä, etten voi mitenkään kannattaa tätä sopimusta.
This trend is so disturbing that there is no way that I can support the agreement.
Kaikenkattavaa lähestymistapaa, joka meistä oli ensin häiritsevä, on tarkistettu keskeisten osien osalta.
The all-embracing approach that we found disturbing at first has been amended in respect of key elements.
häiritsevä (also: vahingollinen)
Tilanne on kuitenkin häiritsevä ja vaarallinen, joten Yhdistyneen kuningaskunnan on myönnettävä, että tämä on myös sen ongelma.
But it is disruptive and dangerous and the UK needs to recognise that this is its problem too.
He aikovat käyttää jonkinlaisia nukkeja ja näytellä strutseja; esitys ei ole väkivaltainen tai häiritsevä eikä todellakaan aggressiivinen.
They intend to use some puppets, and display ostriches; it will not be violent or disruptive, and it will certainly not be aggressive.
häiritsevä (also: hämmentävä)
Se ei suinkaan ole kiellettyä, mutta se on häiritsevä tekijä, josta olisi hyvä päästä eroon.
This is not obligatory, but it is distracting and it would be better if we could manage without them.
häiritsevä
volume_up
fazed {adj.}
häiritsevä (also: leviävä, tunkeutuva)
Tämä on häiritsevä tekniikka, ja yksityisyyden suojaa, suhteellisuutta ja tehokkuutta koskevia kysymyksiä on tarkasteltava huolellisesti.
This is invasive technology, and issues such as privacy, proportionality and efficiency must be carefully looked into.

Context sentences for "häiritsevä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUskonnonvapauden ei pitäisi olla Lukashenkoa tai ortodokseja häiritsevä asia.
Surely freedom of religion should not be a matter for Lukashenko and the Orthodox?
FinnishHeille toissijaisuusperiaate ei ole ohjaava periaate, vaan häiritsevä este.
For them, the principle of subsidiarity is not a guiding principle but rather an obstacle in their way.
FinnishMe vaadimme sitä, mutta tavalla, joka ei ollut häiritsevä.
We have managed to make some progress but not that much.
FinnishTällä kohdin tekstistä löytyy lisäksi erittäin häiritsevä painovirhe.
By the way, an irritating error has crept in to the erratum, where the experience of the pilot is referred to.
FinnishTiedossamme on monia esimerkkejä, kuten häiritsevä mainonta sekä harhaanjohtavat ja aggressiiviset kaupalliset menettelyt.
We know of many examples, such as annoying advertising and misleading and aggressive business practices.
FinnishTämä tarkoittaa, että sisämarkkinoita tällä alalla häiritsevä kilpailun vääristyminen päättyy asteittain.
That means that an end will gradually be put to the distortion of competition affecting the internal market in this area.
FinnishIhmisten Brysselissä on todellakin aika ymmärtää, kuinka ärsyttävää tällainen häiritsevä tyhjänpäiväisyys voi olla.
It really is about time that the people of Brussels discovered how irritating this interfering trivia could be.
FinnishTällainen kehitystä häiritsevä politiikka myös saa nuoret, myös naiset, lähtemään kaupunkiin ja muuttamaan ulkomaille.
This kind of development-disrupting policy is also prompting young people, including women, to leave for the city and to emigrate abroad.
FinnishKolmas häiritsevä seikka on se, että joissakin maissa julkisten palvelujen ongelma on saavuttanut jopa ylimaalliset mittasuhteet.
And finally, in some countries, and this is the third polluting element, the problem of public services has acquired a theological dimension.
FinnishEi kuitenkaan edes tämä seikka ollut niin häiritsevä, vaan keskustelun henki, joka oli lähinnä sattumanvarainen, toiveikas, mutta haluton koordinoimaan.
But it is not so much this as the rather uncertain spirit which has emerged, full of hope but lacking the desire to coordinate.
FinnishArvoisa puhemies, totean melko tyytyväisenä, että eräiden kollegojemme häiritsevä menettely työskentelymme estämiseksi on laantunut.
Mr President, I have noticed with some degree of satisfaction that the subversive action staged by some of the Members with a view to sabotaging procedures has ground to a halt.
FinnishTämä tarkistusehdotus oli todellakin häiritsevä siinä mielessä, että se siirsi keskustelun toiselle alueelle eli valtioiden kansallista toimivaltaa koskevaan kysymykseen.
This amendment was indeed inconvenient, insofar as it shifted the debate into another sphere, that of the national jurisdiction of a state.
FinnishKannatan sitä, että Euroopan ylituotannon kaataminen etelän markkinoille lopetetaan, koska tämä markkinoita häiritsevä käytäntö tuhoaa sikäläiset paikalliset tuottajat.
I advocate that an end should be put to the dumping of Europe's overproduction on the markets of the South because this market-disrupting practice devastates local producers there.
FinnishEU:lle on ainakin yhtä tyypillistä hallitsematon kunnianhimoisuus, häiritsevä asioihin sekaantuminen, vaarallinen painostus taloudellisen vapauden puolesta ja sotilaallisen voiman esittely.
The EU is also characterised at least as much by out-of-control ambition, annoying interference, risky pressure towards economic freedom and a military show of strength.