"Haluaisin nähdä" English translation

FI

"Haluaisin nähdä" in English

See the example sentences for the use of "Haluaisin nähdä" in context.

Similar translations for "Haluaisin nähdä" in English

Haluaisin verb
haluta verb
nähdä noun
nähdä verb

Context sentences for "Haluaisin nähdä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHaluaisin nähdä hallituksen ja opposition tekevän yhteistyötä tässä asiassa.
I would like to see the government and opposition working together on this issue.
FinnishHaluaisin mielelläni nähdä muun muassa Club Méditerranén seuraavan esimerkkiä.
I would very much like to see Club Méditerrané , among others, follow suit.
FinnishHaluaisin nähdä EU:n yrittävän saada Turkki isännöimään tällaista vuoropuhelua.
I would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
FinnishHaluaisin, että nähdä alkuperämaan lisäksi myös alkuperäalue merkittäisiin.
I would like to see not only the country but also the region of origin on the label.
Finnish2:14 Haluaisin nähdä sen, että idealismi päästettäisiin irti rajoitteistaan.
2:14 What I would like to see is idealism decoupled from all constraints.
FinnishAinoastaan tällöin voimme rakentaa sellaisen Euroopan kuin minä haluaisin nähdä sen olevan.
It is only then that we can build the kind of Europe that I would like to see.
FinnishTämä on velvollisuus, jonka haluaisin nähdä tämän parlamentin täyttävän.
It is a responsibility which I would like to see this Parliament discharge.
FinnishNiihin liittyviä hankkeita on paljon, ja haluaisin mielelläni nähdä niitä vielä lisää.
There are a number of such projects here and I would very much like to see more of them.
FinnishHaluaisin nähdä tämän valmiin arvioinnin, ennen kuin teemme mitään muuta.
I would like to see this assessment completed before we do anything else.
FinnishHaluaisin myös nähdä, että käyttäjäryhmiä kuullaan asianmukaisesti.
I would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.
FinnishSen haluaisin nähdä, enkä "suljetaan silmät ja edetään" -lähestymistapaa.
This is what I would like to see, rather than the method of 'shut your eyes and advance'.
FinnishHaluan antaa esimerkin siitä, mitä haluaisin nähdä tulevaisuudessa estettävän.
What I should like to see being avoided in future might best be defined by means of an example.
FinnishEnsimmäisessä puheenvuorossani kuvailin sitä Irania, jonka haluaisin nähdä.
In my first speech, I described the Iran that I should like to see.
FinnishHaluaisin nähdä tämän ehdotuksen johtavan käytännön toimiin ja tuloksiin.
I would like to see practical results in the wake of that proposal.
FinnishHaluaisin nähdä samaa ankaruutta sovellettavan myös Washingtoniin.
I should like to see the same stringent standards applied to Washington.
FinnishHaluaisin nähdä naisia mahdollisimman monissa valiokuntatehtävissä.
We would like to see women in as many committee positions as possible.
FinnishYhdistynyt kuningaskunta toimii jo tällä tavoin, ja haluaisin nähdä muiden valtioiden tekevän samoin.
The UK already does this, and I would like to see other states doing the same.
FinnishHaluaisin nähdä EU:n, joka turvaa kaikkien kansalaistensa edut.
I would like to see an EU that protects the interests of all its citizens.
FinnishKehotan teitä jatkamaan tällä tavalla viisi seuraavaa vuotta: haluaisin nähdä samaa joka viikko.
I urge you to keep that up for the next five years: I should like to see it every week.
FinnishHaluaisin kuitenkin nähdä, kuinka maanviljelijät muutetaan liikemiehiksi.
However, I want to see how farmers are to become businessmen.

Other dictionary words

Finnish
  • Haluaisin nähdä

Have a look at the English-Indonesian dictionary by bab.la.