"Haluan kysyä" English translation

FI

"Haluan kysyä" in English

See the example sentences for the use of "Haluan kysyä" in context.

Similar translations for "Haluan kysyä" in English

haluta verb
kysyä verb

Context sentences for "Haluan kysyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHaluan kysyä komissiolta, eikö tässä ole kysymys selvästi kilpailun vääristymisestä?
My question to the Commission is: is this not a clear case of unfair competition?
FinnishHaluan kysyä teiltä, milloin komissio aikoo käynnistää tällaisen arvioinnin.
I should like to ask you when the Commission intends to launch such an evaluation.
FinnishHaluan myös kysyä häneltä, tarvitseeko pankkien valvontajärjestelmää muuttaa.
I also want to ask him if the banking supervision system needs to be adapted.
FinnishHaluan kuitenkin kysyä, keskustellaanko konferenssissa elintarviketurvasta.
However, I wanted to ask whether food security will be part of the discussions.
FinnishHaluan kysyä teiltä suoraan: Mitä muutoksia te tarkalleen pyritte tekemään?
I should like to ask you straight up: exactly what changes are you working on?
FinnishHaluan kysyä teiltä, miten te haluatte todella varmistaa tämän läpinäkyvyyden!
Just how do you intend to ensure that the Commission really is transparent?
FinnishHaluan sen vuoksi kysyä komissiolta, onko se todellakin tosissaan tässä asiassa.
I would therefore address the Commission and ask if they are really serious about this.
FinnishHaluan kysyä komission jäseneltä, mikä on seuraava siirto ja milloin se tapahtuu?
I should like to ask the Commissioner what the next move will be and when.
FinnishHaluan kysyä kaikella kunnioituksella, onko meillä todella aihetta juhlaan?
I would like to ask, with all due respect, do we really have cause for celebration?
FinnishJäsen Poettering, haluan kysyä teiltä, mitä tapahtuu, jos torjutte turkkilaiset.
Let me ask you, Mr Poettering, what will happen if you reject the Turks?
FinnishHaluan kysyä, kuka pyysi virkamiehiä kuluttamaan aikaa moisen typeryyden pohtimiseen.
My question is, who asked the bureaucrats to spend time considering such stupidity?
FinnishHaluan kuitenkin kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä verkkopalvelujen kehittämiseksi?
However, I want to ask you what you are doing to develop online services.
FinnishHaluan kysyä komissiolta, miksi näitä viivästyksiä ja budjetin ylityksiä on ilmennyt?
I would like to ask the Commission why there have been such delays and overspending.
FinnishHaluan myös kysyä, miksi puheenjohtajavaltio Irlanti ei ole täällä tänään.
I would also question why it is that the Irish presidency is not here today.
FinnishHumanitaarisista syistä haluan kysyä teiltä, miksi kirjoititte tämän kirjeen Howardille.
On a humanitarian basis, I want to ask you why you wrote this letter to Mr Howard.
FinnishHaluan kysyä, jättävätkö näiden päätöslauselmien laatijat ne käsiteltäviksi.
I should like to ask if the authors of these resolutions are leaving them on the table.
FinnishHaluan kysyä neuvostolta, suostuuko se Europolin perusteelliseen tutkimiseen vai ei.
I would ask the Council whether it is prepared to agree on a drastic overhaul of Europol.
FinnishHaluan kysyä teiltä, uskotteko voivanne saada heistä tietoja ennen vuodenvaihdetta.
I would ask you if you believe you can obtain some information before the end of the year.
FinnishLopuksi haluan kysyä, missä oikeusministerit ovat tässä koko asiassa.
Lastly, I want to ask where the justice ministers are in this whole exercise.
FinnishHaluan kuitenkin kysyä pari kysymystä lennolle pääsyn epäämiseen liittyvästä ongelmasta.
However, I would like to ask one or two questions on the problem of refusing boarding.

Other dictionary words

Finnish
  • Haluan kysyä

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Hindi-English dictionary.