"harkita" English translation

FI

"harkita" in English

FI harkita
volume_up
[harkitsen|harkinnut] {verb}

On houkutteleva haaste harkita tätä Sveitsin kaltaisten maiden kohdalla.
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
Jäsenvaltioiden asia on harkita kysymystä yhteisestä valmisteverosta.
The question of common excise duties is a matter for Member States to consider.
On ennenaikaista harkita aseidenvientikiellon täydellistä poistamista.
It is premature to consider any wholesale lifting of the arms embargo.
Pitäisikö komission mielestä Euroopassakin harkita sellaisen perustamista?
Does the Commission think this should be considered in Europe as well?
Ehkä ei ole liian myöhäistä harkita eurooppalaisen sähköisen identiteetin luomista.
Maybe it is not too late to think about setting up a European electronic identity.
Myös vipurahastojen sisällyttämistä kannattaisi mielestäni harkita.
I also think it is worth considering the possibility of including funds of hedge funds.
Sääntöjen mukaan meillä on kaksi kuukautta aikaa harkita asiaa ja tämän jälkeen laatia vastaus.
According to the regulation, we have two months in which to deliberate and then come up with a reply.

Context sentences for "harkita" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVälittömästi valvontaan liittyviä tutkimustoimia voidaan luonnollisesti harkita.
Research activities directly related to control can, of course, be considered.
FinnishEsittelijän kehotukseen viitaten aion kuitenkin harkita asiaa vielä uudelleen.
Further to the rapporteur's appeal, I will give this matter some more thought.
FinnishMe voisimme harkita tapoja säännöstellä uusien tulokkaiden menoa markkinoille.
We could look at ways of managing the rationing of new entrants to the market.
FinnishToivon kuitenkin, että haluatte myös vielä harkita meidän esittämiämme näkökantoja.
I do hope that you yourself will be prepared to reflect on our considerations.
FinnishJos ette voi hyväksyä niitä vielä nyt, minkälaista menettelyä voisitte harkita?
If you do not see it as possible at this moment, what procedure do you have in mind?
FinnishSe olisi tietysti jyrkkä toimenpide, mutta sitä kannattaa epäilemättä harkita.
It would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
FinnishPuolan viranomaisilla on ollut aikaa harkita uudelleen ohitustien sijaintia.
The Polish authorities have had time to reconsider the location of the bypass.
FinnishKuitenkin haluaisin selvittää teille, miksi direktiiviehdotusta ei harkita.
But I would like to explain why no proposal for a directive is being presented.
FinnishVoimmeko harkita heidän kohtelemistaan invalideina ja invalidien yhteiskunnan luomista?
Can we contemplate treating them as invalids and creating a society of invalids?
FinnishEhkäpä hän haluaa harkita uudelleen sanojaan, kun saa siihen seuraavan tilaisuuden.
Perhaps when he has the opportunity he might like to reconsider those words.
FinnishSitä täytyy tarkkaan harkita, ja kysymys on myös toissijaisuusperiaatteesta.
This must be considered in detail, and it is also a question of subsidiarity.
FinnishVoitteko harkita saman veroperusteen soveltamista alkoholiin Euroopassa?
Can you envisage applying an alcohol - equivalent basis for taxation in Europe?
FinnishAsiaa tulisi harkita BSE-taudin aiheuttamaa kriisiä laajemmassa kontekstissa.
That examination should take place in a wider context than the BSE crisis.
FinnishVasta neljäntenä toimenpiteenä tulisi harkita kansainvälisiä adoptioita.
The fourth step is that only then should international adoptions be considered.
FinnishEn näe mitään syytä, miksi meidän pitäisi harkita uudelleen viraston sijaintia Suomessa.
I see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
FinnishJos näin ei tapahdu, voimmekin lakkauttaa koko viraston ja harkita muita vaihtoehtoja.
If that is not the case, let us please abolish it and explore other avenues.
FinnishTätä veroa kannattaa harkita, mutta sitä ei ole vielä missään otettu käyttöön.
This tax is a worthwhile proposal, but as yet, no one has introduced it.
FinnishHaluaisin tuoda esille kolme ratkaisuvaihtoehtoa, joita voidaan harkita.
I should like to refer to three types of solution which might be food for thought.
FinnishToimenpiteitä pitää harkita tarkasti, jotta varmistetaan, että apu on kestävää.
The measures need to be clearly thought through in order to ensure sustainable assistance.
Finnish. - (LT) EU:n on aika harkita uudelleen pitkän aikavälin kauppaohjelmaansa.
in writing. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.