"hedelmä" English translation

FI

"hedelmä" in English

EN

FI hedelmä
volume_up
{noun}

hedelmä
volume_up
fruit {noun}
Uusissa jäsenvaltioissa tarvitaan hedelmä- ja vihannesalan uudelleenjärjestelyä.
The fruit and vegetable sector in the new Member States requires restructuring.
Hedelmä- ja vihannestuotannon tehokkuutta on vaikeaa ennakoida.
It is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Hedelmä- ja vihannesala ei kuitenkaan rajoitu pelkkiin mansikoihin.
But the fruit and vegetable market is not confined just to strawberries.

Context sentences for "hedelmä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOlen komission kanssa samaa mieltä siitä, että hedelmä- ja vihannesalaa on uudistettava.
The Commission believes that reform in the sector is needed, and this is a view I share.
FinnishNäitä ovat siis esimerkiksi sokeri-, hedelmä-, vihannes- ja oliiviöljyalat.
Only then will the Commission be in a position to make any proposals.
FinnishHedelmä- ja vihannesalan talousarviosta huomautan, että tuottajat tekevät valtavasti töitä.
So far as the budget is concerned, I would point out that producers are making great efforts.
FinnishVelvollisuutenani on luonnollisesti säilyttää tämä tasapaino, sillä se on parlamenttimme työn hedelmä.
Naturally, it is my duty to uphold this balance, because it is a product of this Parliament.
FinnishNykyään hedelmä- ja vihannestukku toimii uusissa tiloissa (”Frischezentrum”) Kalbachin kaupunginosassa.
Today, the wholesale market is located in the Frischezentrum, a new complex in the district of Kalbach.
Finnisha) ei ole Euroopan unionin sisäisten prosessien kypsyttämä hedelmä, vaan Yhdysvaltain harjoittaman painostuksen tulos,
a) reflects pressure from the USA rather than the maturity of endogenous procedures in the European Union;
FinnishEuroopan tilanteesta huolimatta vaikutus on epäsuotuisa niin liha-alan, tiettyjen viljakasvien kuin hedelmä- ja vihannesalan kannalta.
Despite the situation in Europe, meat, certain cereals, fruits and vegetables are all affected.
FinnishHaluan vielä kerran tähdentää erittäin rakentavaa yhteistyötä, jolla hedelmä- ja vihannesalan uudistusta on käsitelty.
I would like to stress again the very constructive cooperation that we have had on the food and vegetable reform.
FinnishEuropeana-sivusto on eurooppalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden tekemän ennennäkemättömän yhteistyön hedelmä.
The Europeana site is the result of an unprecedented collaboration between European libraries, archives and museums.
FinnishPäätöslauselma, joka on tuon työn hedelmä, on säilynyt huomattavan selkeänä huolimatta aiheen runsaudesta ja monimutkaisuudesta.
The resulting resolution retains a high degree of clarity in spite of the density and complexity of the subject.
FinnishKaikkein tehokkain ja toimivin tapa reagoida markkinasignaaleihin on keskittyä tuotteidemme laatuun ja parantaa hedelmä- ja vihannesalamme kilpailukykyä.
The most effective and efficient way to respond to market signals is to focus on the quality of our products and improve the competitiveness of our sector.
FinnishTeille annettu teksti on todellisen ryhmätyön hedelmä, työn, joka ylittää laajalti esittelijän persoonan tai jonkin poliittisen ryhmän mielipiteen.
The report which you are considering today is the result of a real joint effort which goes far beyond the rapporteur himself or the opinion of any political group.
FinnishAnderssonin mietinnön viimeisessä versiossa, joka on sosialistiesittelijän ja konservatiivien yhteistyön hedelmä, ei esitetä tätä tärkeää vaatimusta.
The final version of the Andersson report, which is a result of cooperation between the socialist rapporteur and the conservatives, does not impose this crucial requirement.
FinnishSe on lisäksi tärkeä siksi, että kyseessä ei ole yksi niistä rutiininomaisista mietinnöistä, joita parlamentin jäsenen on laadittava, vaan se on herra Whiteheadin vakaumuksen hedelmä.
It is also important because it is not one of those routine reports that Members have to do. It is the result of Mr Whitehead's conviction.
FinnishHaluaisin viitata esimerkkinä noin 15 hedelmä- ja vihanneslajikkeeseen, jotka markkinoilla tarkistettiin, mutta joiden kohdalla ei ole tukijärjestelyjä.
I can think, for example, of about 15 different fruits and vegetables for which the markets have been reformed but for which no compensatory mechanisms have been provided.
FinnishKuten olemme liian usein nähneet, öljy on myrkyllinen hedelmä. Sen käyttöä on todellakin kunnioitettava, ja irakilaisilla on oltava oikeus hyödyntää maansa resursseja.
Oil - as we have seen too often - is a poisoned gift and there must be genuine respect for its use and the right to access to resources for the Iraqi people.
FinnishGrossmarkthalle toimi vuodesta 1928 vuoteen 2004 hedelmä- ja vihannestukkukaupan keskuksena ja palveli paitsi Frankfurtin kaupungin myös koko Reinin ja Mainin alueen vähittäiskaupan tarpeita.
The Grossmarkthalle was used by Frankfurt’s wholesalers from 1928 up to 2004, when they moved out to the Frischezentrum in the north-west of the city.
FinnishTänään lausuttujen sanojen mukaan Eurooppa on ennen kaikkea poliittinen Eurooppa, jonka eteen teemme työtä, mutta se on myös taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hedelmä.
According to this debate, Europe, first and foremost, is that political Europe towards which we are striving, but it is also the result of economic and social cohesion.
FinnishDiabolo II -operaation sanotaan olevan yhteistoiminnan hedelmä, ja myös British American Tobaccon ja Imperial Tobaccon tekemät sopimukset ovat yhtä lailla merkittäviä.
Operation Diabolo II - it is said - was a peach of a collaborative operation, and the agreements reached with British American Tobacco and Imperial Tobacco were equally outstanding.
FinnishHaluan tänään täysistunnossa onnitella jäsen Hegyita erinomaisesta elokuvaperinnön suojelemista koskevasta mietinnöstä, joka on, kuten olemme kuulleet, hänen elokuvatuntemuksensa hedelmä.
I would like today in plenary to congratulate Mr Hegyi, on his excellent report on the protection of film heritage which is the result, as we have heard, of his knowledge of the cinema.